PKM sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 5, PKM, PKM od Ani, PKM 2, pkm wykłady esencja, PKM, PKM, PKM, pekaem


Cechy konstrukcyjne

• geometryczne cechy konstrukcyjne

(wyznaczają strukturę zewnętrzną wytworu)

• materiałowe cechy konstrukcyjne

(wyznaczają strukturę wewnętrzną wytworu)

• dynamiczne cechy konstrukcyjne

(wyznaczają stan wytworu wywołany podczas montażu elementów)

Konstrukcja jest układem struktur i innych stanów wytworu.

Identyfikacja potrzeby: • rozpoznanie potrzeby,

• koncypowanie •opracowanie założeń projektowo-konstrukcyjnych

Metody heurystyczne

• analogie • burza mózgów •kontrolna lista pytań

• metoda morfologiczna • metoda drzewa rozwiązań

Algorytmiczne metody koncypowania

Analogie• analogia osobista • analogia biologiczna• analogia symboliczna• analogia fantastyczna

Burza mózgów

• grupa 6 - 8 osób • czas trwania 40 - 90 minut

• niedozwolona krytyka pomysłów • temat znany przed posiedzeniem • swobodna wymiana pomysłów

• wszystkie pomysły powinny być wysłuchane przez pozostałych • celem jest uzyskanie jak największej liczby pomysłów • należy prowadzić myślenie otwarte

• pomysły są po sesji porządkowane i krytycznie analizowane

Algorytmiczne metody koncypowania

1. Ogólna ocena potrzeb

2. Zebranie najistotniejszych informacji o potrzebie

3. Ogólne sformułowanie problemu projektowego

4. Ocena możliwości rozwiązania

5. Wstępne tworzenie koncepcji rozwiązania

6. Analiza dotychczasowych rozwiązań

7. Identyfikacja przyczyn niezaspokojenia potrzeby

8. Sformułowanie założeń szczegółowych

9. Techniczno-ekonomiczna analiza realizowalności założeń

Projektowanie

• Weryfikacja analityczna

• Weryfikacja obejmująca badania

Konstruowanie

zapis konstrukcji

laboratoryjne

• Weryfikacja prototypu

• Badania eksploatacyjne

Kryteria dotyczące działania

• kryterium trwałości wytworu

• kryterium pewności działania

Kryteria ekonomiczne

• oszczędności tworzywa (min. masy, objętości)

• oszczędności energii

Kryteria dotyczące poprawności rozwiązania konstrukcyjnego

• kryteria dotyczące stanu obciążenia i naprężenia

• kryteria związane z wyborem tworzywa

• kryteria dotyczące stateczności wytworu

• kryteria dotyczące stosunku wielkości związanych

Kryteria dotyczące stanu obciążenia i naprężenia

Zalecenia konstrukcyjne

Powiększenie równomierności rozkładu obciążeń lub naprężeń

naprężenia

• zasada optymalnego tworzywa

• zasada optymalnej stateczności

• zasada optymalnych stosunków wielkości związanych

Kryteria związane z wyborem tworzywa

Podstawowe:

• ciężar

• koszt

Dodatkowe

• dostępność

• własności wytrzymałościowe

• wrażliwość na czynniki zewnętrzne (korozja, rozpuszczalność itp.)

• struktura wewnętrzna i zewnętrzna

• obrabialność (wiórowa, plastyczna, cieplna)

• spawalność

Kryteria optymalizacji tworzywa:

• min. masy

• min. Kosztów

Własności stereomechanczne:

• mała wytrzymałość tworzywa →

→ duże przekroje elementów →

→ wysoka sztywność

Kryteria dotyczące technologii wytwarzania

• wybór technologii wytwarzania

- koszty

• problem różnorodności

- normalizacja elementów

- wymiary uprzywilejowane

• kryteria dotyczące zakresu obróbki

- obróbka zgrubna

- obróbka wykańczająca

Kryteria dotyczące eksploatacji

• kryteria dotyczące transportu

- wymiary

- przepisy

- opakowania

• kryteria dotyczące obsługi

- prosta i oczywista

- łatwo dostępne i oznaczone manipulatory

- ergonomia, bezpieczeństwo i komfort pracy

- unikanie ostrych krawędzi

- zabezpieczenie przed dostępem do elementów wirujących

• kryteria dotyczące utylizacji

Typowe obciążenia elementów

Stałe,zmienne

• stan obciążenia w okresie rozruchu

• stan obciążenia w okresie zaniku obciążeń

rozruchowych

• stan obciążenia w stanie ustalonym

• stan obciążenia w okresie hamowania

Naprężenia

• naprężenia krytyczne

• naprężenia dopuszczalne

• naprężenia kryterialne (obliczeniowe)

Normy

δ1 - pewność założeń

δ2 - wielkość elementu

δ3 - jednorodność tworzywa

δ4 - dopuszczalne odchylenie postaci i wymiarów

δ5 - rodzaj tworzywa

Konstruowanie połączeń

elementów maszyn

bezpośrednie pośrednie

gwintowe

kształtowe wciskowe

spawane

zgrzewane

lutowane

klejone

nitowe

kołkowe

sworzniowe

wpustowe

klinowe

wielowypustowe

wieloboczne

Działanie kleju:

• siły adhezji (właściwość przywierania kleju do powierzchni klejonego

materiału)

- adhezja mechaniczne

- adhezja właściwa

• siły kohezji utwardzonego kleju (siły wewnętrznej spoistości kleju)

• siły kohezji łączonego materiału

Rodzaje klejów

Pochodzenie głównego składnika

Pod względem postaci zewnętrznej

Kleje pochodzenia naturalnego Kleje syntetyczne

Kleje ciekłe Kleje stałe topliwe

skrobia dekstryny kalogen

celuloza inne

Polioctan winylu Poliestry Poliuretany

Żywice epoksydowe fenolowe

silikononowe

inne

rozpuszczalnikowe roztwory wodne roztwory dyspersyjne żywice ciekłe

inne

taśmy

błony klejące pałeczki

proszki

żywice stałe granulaty

Metody klejenia:

Kleje wiążące w wyniku procesu fizycznego

odparowanie rozpuszczalnika odparowanie wody

zestalenie się stopionego kleju

Kleje wiążące w wyniku procesu chemicznego zachodzącego wskutek temperatury

(termoutwardzalne) zachodzące pod wpływem utwardzacza

(chemoutwardzalne)

• klejenie na zimno (odparowanie rozpuszczalnika, wody, utwardzacza)

• klejenie na gorąco

- podgrzanie łączonych elementów do ~110 °C

- utwardzanie w temp. 180 ÷ 200 °C

Wykonywanie połączeń klejonych

Dobór kleju:

• klejów rozpuszczalnikowych, dyspersyjnych i roztworów wodnych nie

można stosować do materiałów nieporowatych (metale, szkło, tworzywa

sztuczne)

• elastyczność spoiny musi być większa od elastyczności materiału

klejonego

• lepkość kleju musi być dostosowana do stopnia rozwinięcia powierzchni

materiału klejonego

• rozpuszczalniki zawarte w kleju nie powinny działać agresywnie na

materiał klejony

Wykonywanie połączeń klejonych

Przygotowanie powierzchni klejonych:

• oczyszczenie powierzchni

- mechaniczne (piaskowanie, papierem ściernym, szczotką drucianą,

opalanie płomieniem, obróbkę skrawaniem) i oczyszczenie z pyłu i kurzu

- chemiczne (rozpuszczalnikiem np. benzyna, benzen, aceton,

trójchloroetylen, detergent)

• wytrawianie

Przygotowanie masy klejowej

• jednorodna

- zbyt rozcieńczona - słaba spoina

- zbyt gęsta - źle zwilża powierzchnie, długo schnie, daje zbyt grubą

spoinę

• wymieszanie z dodatkami

• grubość warstwy kleju 0,05 ÷ 0,1 mm

Metody spawania:

• Zalety i wady połączeń klejonych

elektryczne łukowe elektrożużlowe elektronowe laserowe

gazowe

elektrodą

topliwą

elektrodą

nietopliwą

ręczne łukiem krytym metodami MIG, MAG

metodą TIG

plazmowe

Spawalność tworzyw

• Stale

-zawartość węgla do 0,25%

- równoważnik węgla Ce < 0,4%

C = C + Mn + Cr + Mo +V + Cu + Ni %

e 6 5 15

- łatwospawalne

• stale węglowe np.: St0S, St2S, St3S, St4S (uspokojone i półuspokojone)

• stale konstrukcyjne np.:10, 15, 20, 25

• stale stopowe np.: 15H, 20H, 18HGT, 18HGM, 20HGS, 25HM

Spawalność tworzyw

• Staliwa

- zasady podobne jak dla stali

• Żeliwa

- trudnospawalne

- naprawa uszkodzeń

• Stopy Al

- dobrze spawalne stopy Al-Mg, Al-Mn, Al-Zn-Mg

• Brązy i mosiądze

- spawalność zależy od składu

• Tworzywa sztuczne

- wyłącznie tworzywa termoplastyczne

- odpowiedni dobór spoiwa

Połączenia lutowane

• niewielka grubość przedmiotów

• niewskazane jest ogrzewanie łączonych elementów do wysokiej

temperatury

• metal jest trudnospawalny

• łączymy dokładnie obrobione elementy, które nie mogą ulec

odkształceniu

• łączymy dwa różne metale

Własności lutów

• Lutowanie miękkie (<550 °C)

- nieduża wytrzymałość na ścinanie (Rt = 30÷70 MPa)

- mała wytrzymałość na rozciąganie

- duża szczelność

- mały opór elektryczny

• Lutowanie twarde (>550 °C)

- większa wytrzymałość na ścinanie (Rt = 150÷500 MPa)

- praca w temperaturach >150 °C

• Lutospawanie (mosiądzem, stopami niklu)

• Lutowanie lutami szlachetnymi (srebrem)

- wytrzymałość na ścinanie (Rt = 200÷250 MPa)

Weryfikacja wytrzymałościowa połączeń lutowanych

• wodny roztwór chlorku cynku (woda lutownicza),

• kalafonia,

• selmiak,

Połączenia zgrzewane

• Zalety i wady połączeń spawanych

• Technologia wykonywania połączeń lutowanych

Zgrzewanie mechaniczne gazowe ogniskowe

elektryczne

zgniotowe

tarciowe

oporu elektrycznego łuku wirującego ultradźwiękowe

dyfuzyjne

punktowe garbowe liniowe

doczołowe zwarciowe iskrowe

Połączenia zgrzewane - stan obciążenia

samodzielnego uzupełnienia

• Weryfikacja wytrzymałościowa połączeń

zgrzewanych

• Zalety i wady połączeń zgrzewanych

• Technologia wykonywania połączeń

zgrzewanych

Połączenia gwintowe

• Połączenia nieobciążone

• Modele połączeń

Połączenia gwintowe nieobciążone

• Wywołać naprężenie wstępne rzędu 0,5-0,6 Rer

• Dynamiczna cecha konstrukcyjna

• Warunek samohamowności

• Zabezpieczenie połączeń

• Zagadnienie skoku gwintu

• Naprężenia dopuszczalne

• Korozja połączeń

• Optymalizacja stanu obciążenia i naprężeń

• Unikać bardzo małych średnic (<M6)

• Określić warunki montażu (moment dokręcenia)

Zastosowanie gwintów

• gwinty calowe - głównie w połączeniach rurowych

• gwinty drobnozwojne - mała głębokość gwintu, dokładna regulacja,

mała odporność na zużycie

• gwinty grubozwojowe - przenoszą duże naciski, równomierny rozkład

obciążenia na zwoje

• gwinty okrągłe - stosowane przy obciążeniach zmiennych i udarowych,

mało czułe na uszkodzenia mechaniczne

• gwinty trapezowe - używane w połączeniach ruchowych, duża sprawność

i duży kąt pochylenia γ, mogą być wielozwojowe

• gwinty stożkowe - rurociągi wiertnicze, dobra szczelność złącza,

likwidacja luzów, równomierny rozkład obciążeń, szybki montaż

Zabezpieczenia antykorozyjne połączeń gwintowych

• Powłoki ochronne

- galwaniczne (cynkowe, kadmowe)

- ogniowe (cynkowe)

• Dodatkowe zabiegi w czasie montażu

- malowanie

- smarowanie, fluidowanie, ...

• UszczelnianieWyszukiwarka

Podobne podstrony:
wyklad kolos sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniersk
odlewy sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
bazy, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 3,
Bazy+Danych+wykady+semIII (1), POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL,
Bazy danych - wyk, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PYTANIA-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semest
sciaga pkmt, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Seme
PKM Pytania 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
PKM Pytania 1 i 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie
pytania pkm OK !!!!!!!!!, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PKM pytania ET I 2004, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier
Pytania na egzamin 1, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniers
ZAGADNIENIA Z MECHANIKI PŁYNÓW OBOWIAZUJACE DO ZALICZENIA sciąga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechan
PKM pyt, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr
Pkm Pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Seme
Rozk ad labów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se

więcej podobnych podstron