ksiazka praktyk, Budownictwo ,Budownictwo W2

Pobierz dokument
ksiazka.praktyk.budownictwo.budownictwo.w2.doc
Rozmiar 71 KB

Rozporządzenie MGPiB z 31.12.1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 nr 8, poz. 38) - fragment.

Praktyka zawodowa

§ 6. 1. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4, powinna być odbyta po uzyskaniu dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły albo w czasie zaocznych lub wieczorowych studiów technicznych.

2. Do praktyki zawodowej zalicza się także praktykę odbywaną po ukończeniu trzeciego roku dziennych studiów wyższych, jeżeli spełnia ona warunki, o których mowa w art. 14 ust. 4, i nie wchodzi w zakres praktyki objętej programem studiów.

3. Cały okres praktyki zawodowej powinien być zgodny ze specjalnością uprawnień budowlanych. W stosunku do osób z wykształceniem pokrewnym dla danej specjalności dopuszcza się odbycie 2 lat praktyki, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 lit. b) oraz pkt 4 lit. b), w specjalności innej niż specjalność nabywanych uprawnień budowlanych.

4. Jeżeli praktykę zawodową odbywa się w niepełnym wymiarze czasu pracy, okres praktyki zawodowej podlega odpowiedniemu wydłużeniu, wynikającemu z różnicy czasu w stosunku do jego pełnego wymiaru.

5. Za praktykę zawodową może być również uznana praktyka wykonywana w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia, jeżeli okres jej wykonywania w ramach jednej umowy nie jest krótszy niż 1 miesiąc w odniesieniu do praktyki projektowej i 3 miesiące w odniesieniu do praktyki na budowie. Łączny okres takiej praktyki nie może przekroczyć połowy wymaganego wymiaru czasu praktyki zawodowej.

6. Osoba nadzorująca praktykę projektową powinna, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3, posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w danej specjalności.

7. Może być uznana za równoważną praktyka zawodowa odbyta za granicą pod kierunkiem osoby uprawnionej do wykonywania zawodu w danym kraju. Praktyka ta powinna być udokumentowana zaświadczeniem, o którym mowa w § 23.

§ 7. 1. Osoba odbywająca praktykę dokumentuje przebieg praktyki zawodowej w zeszycie formatu A4 z ponumerowanymi stronami, zwanym dalej "książką praktyki zawodowej".

2. Przed rozpoczęciem dokumentowania przebiegu praktyki zawodowej osoba odbywająca tę praktykę jest obowiązana złożyć książkę praktyki zawodowej do opieczętowania w organie właściwym w sprawach uprawnień. Organ zwraca opieczętowaną książkę praktyki zawodowej w terminie 7 dni.

3. W książce praktyki zawodowej należy:

  1)  wymienić obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub realizacji brała udział osoba odbywająca praktykę zawodową, określając rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu oraz odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień inne charakterystyczne dane techniczne,

  2)  określić cotygodniowo charakter czynności pełnionych w czasie odbywania praktyki zawodowej z potwierdzeniem i zaopiniowaniem co najmniej raz na 3 miesiące przez osobę kierującą praktyką.

4. Po zakończeniu praktyki zawodowej w wymiarze wymaganym do uzyskania uprawnień budowlanych lub przy zmianie jednostki, w której była odbywana praktyka zawodowa, osoba kierująca praktyką wpisuje w książce praktyki zawodowej ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej znajomości zawodu osoby odbywającej praktykę. Ocenę tę potwierdza kierownik jednostki, w której odbywano tę praktykę.

Praktyka projektowa

Lp

Okres praktyki i daty wpisów

Kolejne obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub budowie uczestniczył(a) praktykant(ka)

(rodzaj, przeznaczenie, lokalizacja i konstrukcja obiektu, pow. użytkowa i kubatura oraz inne charakterystyczne dane techniczne)

Charakter zatrudnienia (funkcja techniczna i rodzaj oraz wymiar czasowy zawartej umowy)

Charakter czynności pełnionych w czasie odbywania praktyki (zapis cotygodniowy)

Potwierdzenie i opinie kierującego praktyką (co najmniej raz na trzy miesiące)

21.02-25.02.00

Projekt budowlany i wykonawczy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Walimiu przy ul. Bocznej 9, dz. nr 222/1

Pow. użytkowa 470 m2

Kubatura - 2200 m3

Pozwolenie na budowę nr 123/98 z dn. 29.02.1998

Budynek jednokondygnacyjny, w konstrukcji szkieletu żelbetowego, ze stromym dachem w konstrukcji drewnianej krytym dachówką.

Ogrzewanie z własnej kotłowni gazowej.

Ściany murowane, technologia tradycyjna

Inwestor : Urząd Gminy w Walimiu

asystent projektanta zatrudnienie na pełnym etacie,

umowa o pracę

- rzut podstawowy Przychodni

28.02.-03.03.00

- rzut podstawowy Przychodni

06.03-10.03.00

- rzut dachu i przekroje

13.03 - 17.03.00

- nanoszenie poprawek związanych ze zmianą funkcji pomieszczeń po uzgodnieniach z sanepid-em

20.03 - 24.03.00

- projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami przez teren

27.03 - 31.03.00

- rzut dachu i rysunki detali architektonicznych

03.04.- 07.04.00

- zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej, nanoszenie elementów konstrukcji na rzutach

10.04 - 14.04.00

- elewacje i poprawki na przekrojach

17.04 - 21.04.00

- rzuty do projektu wykonawczego

24.04.- 28.04.00

- rysowanie rzutu więźby dachowej po wprowadzonych zmianach

04.05 - 05.05.00

- kolorystyka elewacji

Praktyka wykonawcza

Lp

Okres praktyki i daty wpisów

Kolejne obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub budowie uczestniczył(a) praktykant(ka)

(rodzaj, przeznaczenie, lokalizacja i konstrukcja obiektu, pow. użytkowa i kubatura oraz inne charakterystyczne dane techniczne)

Charakter zatrudnienia (funkcja techniczna i rodzaj oraz wymiar czasowy zawartej umowy)

Charakter czynności pełnionych w czasie odbywania praktyki (zapis cotygodniowy)

Potwierdzenie i opinie kierującego praktyką (co najmniej raz na trzy miesiące)

18.09. - 22.09.00

Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla gminy Żukowice k/Głogowa w Żukowicach, dz. nr 45/3

Hala w konstrukcji ścian murowanych z bloczków gazobetonowych, wiązary żelbetowe strunobetonowe, pokrycie z płyt korytkowych, ocieplonych wełną mineralną i pokrycie z papy termozgrzewalnej.

Powierzchnia użytkowa 440 m2

Kubatura 2600 m3

Zbiornik żelbetowy, cylindryczny, o pojemności 140 m3

Inwestor: Urząd Gminy w Żukowicach

inżynier budowy - praktykant

zatrudniona na pełnym etacie,

(ewentualnie - w pełnym wymiarze czasu)

umowa o pracę

- ogrodzenie placu budowy, niwelacja terenu, zebranie humusu, zagospodarowanie terenu budowy

25.09. - 29.09.00

- wykonanie wykopu, tyczenie geodezyjne osi konstrukcyjnych

02.10 - 06.10.00

- wylewka chudego betonu, szalowanie ław fundamentowych

09.10 - 13.10.00

- wykonanie ław fundamentowych, szalowanie ścian fundamentowych

16.10. - 20.10.00

- wylewanie ścian fundamentowych. izolacja pionowa i pozioma, wykonywanie fundamentów pod zbiornik

23.10. - 27.10.00

- murowanie ścian z gazobetonu, szalowanie i zbrojenie zbiornika w systemie DOCA

30.10. - 03.11.00

- murowanie ścian z gazobetonu, wylewanie ścian zbiornika

06.11. - 10.11.00

- szalowanie wieńca i przygotowanie do montażu wiązarów

13.11. - 17.11.00

- montaż wiązarów żelbetowych, układanie płyt korytkowych i wykonanie warstwy wyrównawczej, szalowanie stropu zbiornika i jego wylanie

20.11. - 24.11.00

- montaż okien i wrót stalowych, wykonanie podłoża betonowego po ułożeniu instalacji technologicznej.

Uwagi:

Inne przykładowe funkcje techniczne to np.:


Pobierz dokument
ksiazka.praktyk.budownictwo.budownictwo.w2.doc
Rozmiar 71 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
książka praktyki, Budownictwo PWr, SEMESTR 9
szczegolowy przebieg praktyki, Budownictwo ,Budownictwo W2
2011 12 jak prowadzic zeszyt praktyki budownictwa kl tb, praktyki zawodowe, 2 tb budowlaniec
Praktyki, BUDOWNICTWO, Fundamenty, Fundamentowanie i Mechanika Gruntów, fund, fundamentowanie, Funda
wzor sprawozdania z praktyki2012, BUDOWNICTWO PŚK, PRAKTYKI
fundamenty praktyki, BUDOWNICTWO, Fundamenty, Fundamentowanie i Mechanika Gruntów, fund, fundamentow
2014 05 jak prowadzic zeszyt praktyki budownictwa kl 3tb, praktyki zawodowe, 3 tb-budowlaniec
geologia - egzaminsciaga!!!!!!!, Budownictwo ,Budownictwo W2
Obliczenia bilansowe strumieni spalin, Budownictwo ,Budownictwo W2
2010 11 jak prowadzic zeszyt praktyki budownictwa kl 3tb, praktyki zawodowe, 3 tb-budowlaniec
wzor sprawozdania z praktyki, Budownictwo Politechnika, praktyka budowlana
2012 13 jak prowadzic zeszyt praktyki budownictwa kl 2tb, JAK NALEŻY PROWADZIĆ DZIENNICZKI PRAKTYK:
program praktyki budownictwa
Założenia ogólne do programu praktyki, BUDOWNICTWO PCZ I rok, Geodezja
Dobre praktyki w budownictwie Broszura informacyjna

więcej podobnych podstron