Obróbka Plastyczna, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 4, Obróbka plastyczna, OP, inne


Obróbka Powierzchniowa - jest to technika wytwarzania a zarazem nauka o technologii, w której kształtowanie, podzielenie lub połaczenie materiału uzyskuje sie przez odkształcenie plastyczne. Za pomoca obróbki plastycznej uzyskuje sie równiez zmiane własnosci fizyko-chemicznych (np. wytrzymałosci, twardosci, gładkosci powierzchni, struktury). Zastosowanie: m.in. w przemysle maszynowym, metalowym, samochodowym, lotniczym, elektrycznym i elektronicznym może ciekawsza definicja ?

Kształtowanie za pomocą OP charakteryzuje:

-mozliwosc nadawania wyrobom róznorodnych kształtów, często nieosiągalnych innymi metodami

- oszczednosc materiału, przy małej ilosci odpadów

- mozliwoss wytwarzania wyrobów o okreslonych własnosciach mechanicznych i technologicznych

- wyroby moga posiadas odpowiednio wysoka dokładnoss i wysokiej jakosci powierzchnie

- niski koszt wytwarzania dla produkcji seryjnej i masowej (wyzszy dla produkcji jednostkowej).

Plastyczność - jest to podatnosc do trwałych odkształcen pod wpływem przyłozonego zewnetrznego obciazenia. Jest wynikiem budowy krystalicznej metali. Odkształcenie plastyczne jest mozliwe dzieki przemieszczaniu sie dyslokacji w polikryształach w płaszczyznach poslizgu lub za pomoca blizniakowania pod wpływem naprezen wywołanych zewnetrznym obciążeniem. Plastycznoss tego samego materiału jest rózna w różnych procesach: najmniejsza w próbie rozciagania, mała dla ciagnienia, wieksza dla walcowania, znacznie wieksza dla kucia i najwieksza dla wyciskania. Plastycznoss wpływa na liczbe zabiegów kształtowania wyrobu.

Odkształcenie plastyczne jest to odkształcenie trwałe, które zmienia kształt i wymiary materiału i pozostaje po usunieciu zewnetrznego obciazenia. Do uzyskania odkształcenia plastycznego niezbedne jest wytworzenie okreslonego stanu naprezenia, co okresla warunek plastycznosci Hubera-Misesa-Hencky'ego (HMH). W procesach przeróbki plastycznej jest najczesciej niejednorodne i rózne w róznych miejscach ukształtowanego wyrobu, a odkształcenie koncowe jest suma kolejnych odkształcen. Współczynniki : wydłużenia λ = l1 / l0 , poszerzenia β = b1 / b0, gniotu γ=h1 /h0 . Odkształcenia rzeczywiste: logarytmy naturalne z tych wspolczynników.

Zasada stałej objętości - Odkształcany materiał posiada taka sama objetoss przed i po odkształceniu: V0 = V1. Wynika z tego: λ ⋅ β ⋅γ = 1 oraz ϕl + ϕb + ϕh = 0

Naprężenie uplastyczniające σp - jest własnością materiału (podobnie jak Re, Rm)i jest chwilową granicą

plastyczności w określonych warunkach odkształcenia. Wyznacza się w probach plastomerycznych. Wartość ze wzrostem temp. zmniejsza się. Rośnie z prędkością σp = ƒ ( M, T, ϕ H , ϕ' H ). Podawane jest w postaci funkcji lub tabel, sluzy do wyznaczenia siły, pracy i mocy procesów przeróbki plastycznej metali.

OP ze względu na temp:

- na “goraco” w temp. (0,6 ÷ 0,9)Tt - mała dokładnoss, małe siły

- na“półgoraco” w temp. (0,4 ÷ 0,6) Tt - srednia dokładnoss

- na “zimno” w temp.< 0,4 Tt - duza dokładnoss, duze siły

W trakcie odkształcenia plastycznego na goraco nastepuje dynamiczna rekrystalizacja materiału, powodujac przebudowe struktury. Zwieksza sie plastycznoss. Naprezenia uplastyczniajace sa niskie i zaleza w mniejszym stopniu od odkształcenia a w wiekszym od szybkosci odkształcenia.

Odkształcenie plastyczne na zimno umacnia materiał, powodujac zmiane struktury (wydłuzenie i ukierunkowanie ziaren) połaczone ze zmianami własnosci fizycznych metalu. W wyniku odkształcenia nastepuje wzrost naprezenia uplastyczniajacego, granicy plastycznosci, wytrzymałosci na rozciaganie, twardosci oraz wystepuje spadek plastycznosci i maleje udarnoss materiału.

Granice plastycznosci umocnionego materiału mozna wyznaczys z krzywej umocnienia, przykładowo dla stali ze wzoru w postaci: σp=689 * ϕ^0,246

Warunek Plastyczności - zwiazek pomiedzy stanem naprezenia wystepujacym w kształtowanym materiale a przejsciem tego materiału w stan plastyczny czyli wywołaniem odkształcania plastycznego. Wzór uproszczony:

σ1-σ3=n*σp , gdzie: σ1, σ2, σ3 - stan naprezenia w osiach głównych, σ1> σ2>σ3 ; n= 1÷1,15 -współczynnik zalezny od wartosci σ2.

Prawo płynięcia - mówi, ze materiał płynie intensywniej w kierunku mniejszych oporów. Przy kształtowaniu opory moga pochodzis od tarcia i reakcji bocznych scianek wykroju narzedzi.

Tarcie w procesach obróbki plastycznej odgrywa istotna role, poniewaz wytwarza dodatkowe opory płyniecia, zwiekszajac siłe, prace i moc w procesach obróbki plastycznej. Tarcie wpływa na kierunek płyniecia materiału, zgodnie z prawem płyniecia. Tarcie równiez decyduje o gładkosci powierzchni kształtowanego wyrobu i intensywnosci zuzycia narzedzi. W pewnych procesach jest niezbedne (np.walcowanie, zwłaszcza na goraco), a w pewnych procesach zbedne, niekorzystne (np. ciagnienie, wyciskanie). W okreslonych procesach obróbki nalezy dazys do optymalnego tarcia, przede wszystkim przez stosowanie odpowiednich smarów i płynów smarujaco - chłodzacych.

Siła odkształcenia P=pśr * Fd , pśr =q * σp gdzie: pśr - sredni nacisk jednostkowy na styku materiału i narzedzi;

Fd - rzut powierzchni styku materiału z narzędziem; q > 1 - współczynnik uwzgledniajacy opory tarcia przy odkształceniu, σp - naprezenie uplastyczniajace

Praca odkształcenia plastycznego L = V⋅ psr⋅ϕ H gdzie: V-objetosc odkształcenia. Praca odkształcenia zamieniana jest w ok. 90% na ciepło. Wydzielane ciepło, w skutek odkształcenia plastycznego i tarcia oraz wymiana ciepła z otoczeniem (narzedzia, chłodziwo, powietrze), powoduje wzrost lub spadek temperatury i ma wpływ na kształtowanie materiału poprzez zmiany naprezenia uplastyczniajacego op i przemiany strukturalne.

Wytwarzanie wyrobow metalowych

-masowe wytwarzanie wyrobów hutniczych ze stali i materiałów niezelaznych, które moga bys wykorzystane bezposrednio na konstrukcje maszyn i budowli oraz słuza jako wsad do dalszego przetwarzania w drugim etapie kształtowania

- wytwarzanie gotowych elementów maszyn i wyrobów uzytkowych lub półproduktów do dalszej obróbki np. skrawaniem

Wyroby hutnicze walcowane

a)walcowni bruzdowej:

prety (okragłe φ300-10 mm, kwadratowe, kształtowe)

walcówka (zwinieta w kregi - okragła φ 32-5 mm)

kształtowniki (duze 120-600, srednie, małe 25 - 50)

b)walcowni blach

Blachy grube i srednie ( powyzej 4-120 mm),

Blachy cienkie - walcowane na goraco (4-1,5 mm)

Blachy cienkie - walcowane na zimno (0,1- 4 mm),

Tasmy i bednarka ( od 4 - 0,05 x 300 ),

Wyroby hutnicze inne

Rury bez szwu (φ 400x30-45x4mm) -walcowane na goraco,

Rury bez szwu (φ 90-8) -walcowane na zimno,

Prety i odkuwki swobodnie kute - kute na goraco.

Wyroby przetwórstwa hutniczego

tasmy ciete,

blachy powlekane,

blachy profilowane,

kształtowniki giete,

rury ze szwem (φ1420-10).

Podział OP:

walcowanie (hutnicze i poza hutnicze),

kucie

wyciskanie

tłoczenie

ciagnienie

WALCOWANIE

Jest to obróbka plastyczna na zimno lub goraco, w której materiał kształtuje sie przez zgniatanie obracajacymi sie walcami lub innymi narzedziami. Ze wzgledu na rodzaj produkowanych wyrobów walcowanie można podzielis na:

Walcowanie hutnicze, które obejmuje:

-walcowanie wzdłuzne, stosowane do walcowania blach, pretów, walcówki, kształtowników i rur,

-walcowanie skosne, stosowane np. w produkcji rur bez szwu,

-walcowanie specjalne stosowane np. w produkcji pierscieni kuto - walcowanych,

Walcowanie blach grubych na goraco

Blachy grube walcuje się ze wsadu w postaci kesiska płaskiego z COS. Proces produkcyjny odbywa sie nastepujaco:

nagrzewanie wsadu (piec gazowy, 1150÷1250°C), zbijanie zgorzeliny, walcowanie w zespole walcowniczym (7 do kilkunastu przepustów).

Walcownie blach srednich i cienkich na goraco

Do walcowania tych blach stosuje się wsad walcowany w postaci blachy grubej lub cienki wlewek z COS.

Proces produkcyjny składa sie z etapów:

nagrzewanie wsadu;

walcowanie w zespole walcowniczym (walcarki kwarto), który moze sie składas z:

-walcarki wstępnej i walcarki pracującej z dwoma zwijarko-rozwijarkami umieszczonymi w piecach, t.z. układ Steckla,

-5÷8 walcarek w układzie ciagłym ze zwijarka,

chłodzenie blachy,

prostowanie i ewentualnie ciecie na arkusze.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
opracowanie OU, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, S
ou, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 6, Ob
OU pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
Sprawozdanie - szlifowanie, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inż
obrobka ubytkowa - opracowane pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM
Rodzaje frezów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, S
Rozk ad labów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PKM sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
W.7.4.Stale Stopowe - Wprowadzenie, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM P
PNOM kolokwium1-wykłady3 4 5, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, I
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PrzydziałZD2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Sem
PYTANIA-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semest
sciaga pkmt, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Seme
wyklad kolos sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniersk
PKMT pytania 03, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
mat rezystywne, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, S

więcej podobnych podstron