fizjo pytania, Fizjoterapia, fizjoterapia I rok, fizjoterapia 1. kiedy w pionizacji biernej, uznajemy że pacjent został spionizowany?

-1h przy 80 stopniach

 1. synergizmy - dopasowac opis synergizmu do jego nazwy

-wrodzone(bezwzględne) niezależne od nas

- nabyte (zgledne) przy powtarzaniu cw mogą zanikac

- ipsilateralne :ta sama konczyna lub polowa ciala

- kontrlateralne :przeciwlegla strona ciala

Koncyzna gorna: syn. agonistyczne

Konczyna dolna: syn. antagonistyczne

 1. etapy pionizacji czynnej

-przejscie z pozycji lezacej do półleżącej

- siad plaski na lozku

- siad ze spuszczonymi nogami

- stanie przy lozku za pomoca drugiej osoby

- samodzielne stanie

- obejście lozka

- poruszanie się po pokoju

 1. def postawy

- jest to sposób pionowego „trzymania się” człowieka, opartego o nawyk ruchowy, kształtujący się na określonym podłożu morfologicznym i funkcjonalnym oraz związany z działalnością danego osobnika.

Indywidualne ukształtowanie ciała i położenie poszczególnych odcinków tułowia oraz nóg w pozycji stojącej.

Nawyk ruchowy o podłożu neurofizjologicznym, kostno-stawowym, mięśniowo-więzadłowym, środowiskowym.

 1. rodzaje postawy

1. postawa fizjologiczna - dobra postawa;

2. postawa fizjopatologiczna - drobne odchylenia, z reguły odwracalne;

3. postawa patologiczna - nieodwracalna, o podłożu anatomicznym, zmiany w kośćcu;

 1. co to znaczy postawa prawidłowa

zharmonizowany układ poszczególnych odcinków ciała względem siebie oraz w odniesieniu do osi mechanicznej ciała, utrzymywanej w minimalnym napięciu układu mięśniowego i nerwowego:

- optymalna stabilność,

- minimalny wysiłek mięśni do jego utrzymania,

- optymalne ułożenie narządów wewnętrznych.

 1. od czego zalyzęy postawa prawidłowa

- prawidłowe ukształtowanie układu kostno-szkieletowego,

- dobrze rozwinięty i wydolny układ mięśniowy,

- sprawnie działający układ nerwowy.

 1. przez co jest zapewniona stabilizacja bierna?

1. Równowaga mechaniczna - wymogiem równowagi mechanicznej jest warunek polegający

na tym, aby rzut pionowy wspólnego środka ciężkości padał na środek czworoboku

podparcia.

2. Optymalne obciążenie - przy optymalnym obciążeniu ciała oraz odpowiednim

zrównoważeniu mechanicznym postawa może być utrzymana dzięki napięciu aparatu

więzadłowego, przy minimalnym napięciu mięśni postawy, a nawet przy jego wyłączeniu w

pewnych odcinkach.

3. Napięcie układu więzadłowo - torebkowego.

4. Ograniczenie ruchu budową stawów.

 1. jakie znasz okresy rozwoju wady

1. Czynnościowe jedne mięśnie się rozciągają, drugie skracają. Trwanie od tygodnia do kilku miesięcy w zależności od czynników.

2. Tzw. okres przykurczów. Dużo do powiedzenia ma tutaj fizjoterapeuta. Praca długotrwała. Okres trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy a nawet lat.

3. Zmiany strukturalnie utrwalone, zaburzenia patologiczne. Rola fizjoterapii - nie wyprowadza z zaburzenia. Zmiana komfortu życia. Praca na układzie mięśniowym, rozciągnięcie mięśni, poprawa wydolności i siły mięśni. Musimy dotrzeć do pacjenta aby wyrobić nawyk ćwiczenia w domu.

 1. podział wad

???????

 1. co to jest wada postawy?

uzewnętrznienie nieprawidłowej antygrawitacji, w której utrzymanie ciała w pionie w różnych pozycjach wymaga nadmiernego wysiłku, zagraża przedwczesnym zużyciem się narządu ruchu.

 1. co charakteryzuje postawę ciała????

Postawę ciała charakteryzuje równowaga chwiejna. Utrzymanie postawy jest możliwe dzięki stabilizacji czynnej i biernej.

 1. co umozliwia utrzymanie postawy

narządy podporowe kończyn dolnych zawieszane na miednicy, do której przymocowany jest kręgosłup. Musi być mocno sprawy aparat więzadłowo-mięśniowy.

/?????????????????????????????????????

 1. co to jes rownowaga mechaniczna

równowaga mechaniczna - wymogiem równowagi mechanicznej jest warunek polegający na tym, że pion rzucony na guzowatość potyliczną pada na środek czworoboku podparcia;

 1. Jakie miężnie odpowiadaja za stabilizację czynną

mięśnie posturalne -się już nauczcie jakie;)

(UWAGA!!!

- Za równowagę mięśniową w obrębie kręgosłupa odpowiadają w równej mierze mięśnie fazowe i mięśnie posturalne współpracujące z kręgosłupem.

- Pomiędzy nimi musi być zachowana symetria napięć mięśniowych)?????<-podchwytliwe??)

 1. cechy mięśni fazowych i posturalnych

mięśnie posturalne - główną ich funkcją jest utrzymanie prawidłowej postawy lub podtrzymania niektórych czynności organizmu (funkcja statyczna).

- zawierają dużo miocytów czerwonych,

- przystosowane do ciągłej pracy, wymagającej wytrzymałości i długotrwałego wysiłku o

umiarkowanym natężeniu,

- małe zapotrzebowanie na środki odżywcze i tlen w tej samej jednostce czasu,

- rzadko ulegają zanikowi.

mięśnie fazowe - główną ich funkcją jest możliwe najszybsze i najdokładniejsze wykonanie świadomego ruchu (funkcja dynamiczna).

- zawierają więcej miocytów białych,

- odpowiedzialne są za ruchy nagłe, szybkie, wymagające użycia dużej, lecz krótkotrwałej siły,

- potrzebują dużo środków odżywczych i tlenu,

- podczas wysiłku prędko się męczą i długo regenerują,

- zanikają przy bezczynności.

 1. który zestaw zawiera same miesnie fazowe/posturalne

 2. co się dzieje z miesniami fazowymi w przypadku obnizonej aktywnosci fizycznej

zanikają przy bezczynności.

 1. Jaka jest reakcja miesni posturalnych pod wplywem powtarzajacych się czynności

- Właściwość łatwego reagowania nadmiernym napięciem i przykurczem mięśni posturalnych pod wpływem powtarzających się czynników przeciążających otaczającego nas środowiska oraz oddziaływania sytuacji stresujących.

 1. Na co ma wplyw prawidlowy uklad segmentow w cw. Korekcyjnych

1. układ kostny i stawowy

2. układ mięśniowy

3. układ nerwowy

 1. Jakie sa warianty opracy miesnia

1. skurcz pełny, rozkurcz pełny (kurs pełny):

2. skurcz niepełny, rozkurcz niepełny (kurs zewnętrzny):

3. skurcz pełny, rozkurcz niepełny (kurs wewnętrzny):

4. skurcz niepełny, rozkurcz pełny (kurs średni):

 1. Umiec dopasowac wariant pracy meisnia do opisu

 2. jakie cw. Należy stosowac dla miesni przykurczonych o nadmiernie zblizonych przyczepach

skurcz niepełny i rozciągnięcie pełne.

 1. jakie cw. Sa stosowane dla mm, rozciagnietych o nadmiernie oddalonych przyczepach

skurcz pełny i rozciągnięcie niepełne.

 1. stopnie niepełnosprawności

1. Uszkodzenie

2. Niepełnosprawność

3. Upośledzenie

 1. def. Kalectwa, Inwalidztwa, uszkodzenia ,ograniczania, uposledzenia - roznice pomiedzy nimi

KALECTWO - niedorozwój, brak lub nieodwracalne uszkodzenie narządu ruchu lub części ciała powodujące trwałe uszkodzenie czynności organizmu. Może, ale nie musi spowodować zmniejszenia lub utratę zdolności do pracy zawodowej.

INWALIDZTWO- częściowa lub całkowita niezdolność do wykonywania pracy zawodowej spowodowana długotrwałym lub trwałym naruszeniem sprawności organizmu (zwykle choroba trwająca dłużej niż 6 m-cy).

USZKODZENIE - określa przejściową lub trwałą utratę bądź nienormalność psychologicznej, fizjologicznej lub anatomicznej struktury lub funkcji.

Jest bezpośrednio skutkiem choroby lub urazu, stanowi przyczynę ograniczeń i upośledzeń.

OGRANICZENIE - wynika bezpośrednio z zaburzeń i uszkodzeń. Dotyczy zmniejszenia możliwości wykonywania rozmaitych czynności w taki sposób, lub w takim rozmiarze, jakie uznaje się za normalne.

UPOŚLEDZENIE - jest bezpośrednim skutkiem uszkodzenia, zaburzenia i ograniczenia w sferze aktywności społecznej. Oznacza niemożność prowadzenia takiej działalności jaka jest dla danej osoby normalna.

 1. rodzaje inwalidztwa

Inwalida biologiczny

. Inwalida społeczny

a) inwalida aktywny

b) inwalida nieaktywny

 1. jaka roznica jes miedzy inwalida biologicznym a społecznym

Inwalida biologiczny - występuje zniesienie lub znaczne ograniczenie funkcji lub sprawności organicznych. Zmiany te mają na ogół charakter trwały i nieodwracalny i w znaczny sposób ograniczają możliwości życiowe.

Inwalida społeczny - na skutek utraconych lub ograniczonych funkcji motorycznych lub fizjologicznych ma określone trudności w wykonywaniu czynności życia społecznego.

 1. rodzaje inwalidy bilogicznego

 2. wymien stopnie ograniczenia

Stopnie ograniczenia:

0 - brak ograniczeń,

1 - uciążliwość z wykonywaniem czynności,

2 - wykonywanie czynności z pomocą,

3 - wykonywanie czynności z pomocą drugich osób,

4 - uzależnienie od drugiej osoby,

5 - zależność od drugiej osoby, która potrzebuje dodatkowej pomocy,

6 - całkowita niezdolność wykonywania czynności.

 1. jak dzielimy upośledzenia

1. Upośledzenie orientacji - dotyczy przyjmowania sygnałów z otoczenia, przyswajania tych sygnałów oraz wyrażania na nie odpowiedzi.

2. Upośledzenie niezależności fizycznej - dotyczy niezależności względem pomocy ze strony innych osób.

3. Upośledzenie ruchliwości - w sensie przemieszczania się.

4. Upośledzenie w zajęciach zwykłych dla danej osoby (wykonywanie zawodu, zajęcia rekreacyjne).

5. Upośledzenie kontaktów społecznych.

6. Upośledzenie samowystarczalności życiowej, także finansowej.

 1. co to jest rehabilitacja

Rehabilitacja jest złożonym procesem medyczno - społecznym. Dotyczy osób niepełnosprawnych zarówno fizycznie jak i psychicznie.

To złożony proces obejmujący oddziaływanie lecznicze, społeczne, psychologiczne i zawodowe (w przypadku dziecka - pedagogiczne) zmierzające do przywrócenia sprawności i umożliwienia samodzielnego życia w społeczeństwie człowiekowi, który takich możliwości nie ma lub z powodu przebytego urazu albo choroby je utracił.

 1. zadania rehabilitacji

1. odtworzenie sprawności biologicznej i społecznej

2. wytworzenie mechanizmów zastępczych utraconej funkcji

3 umożliwienie wykonywania pracy zawodowej i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 1. wymien podstawowe cele rehabilitacji

1. Prewencja - zapobieganie:

- pierwotna (zapobieganie schorzeniom),

- wtórna (zapobieganie pogorszeniu się zdrowia u pacjenta z

danym schorzeniem).

2. Kompensacja - zastąpienie.

3. Regeneracja - odbudowa.

4. Adaptacja - przystosowanie.

 1. co to jest kompensacja

- to występujące w każdym żywym organizmie możliwości zastępowania poprzez odtworzenie utraconych funkcji.

To zdolność do całkowitego lub częściowego wyrównania skutków czynników szkodliwych.

 1. co to sa instrumenty postepowania kompensacyjnego

- kinezyterapia,

- terapia zajęciowa,

- arteterapia,

- muzykoterapia,

- ergoterapia.

 1. Co to sa prawa Anochina, cyzm steruja

1. Kompensacja jest zdolnością wrodzoną żywych organizmów.

2. Proces kompensacji zapoczątkowany jest poprzez sygnalizowanie o

defekcie.

3. Fałszywa sygnalizacja o defekcie jest przyczyną błędnie

przebiegającej kompensacji.

4. Kompensacja opiera się na wzmożeniu starej lub nowej

afererentacji.

5. Wyniki kompensacji są nietrwałe.

 1. na cyzm polega adaptacj

polega na dostosowaniu się organizmu do zmienionych warunków.

 1. na cyzm polega rehabilitacja społeczna

to proces, którego zadaniem jest przywrócenie samodzielności społecznej osobie niepełnosprawnej.

 1. cele rehabilitacji społecznej

Swoim działaniem obejmuje przywrócenie możliwości:

- wykonywania czynności codziennych,

- życia w rodzinie,

- życia w społeczeństwie,

- korzystania z dóbr kulturowych,

- podejmowania pracy zawodowej.

 1. sklad osob w zespole fizjoterapeutycznym

1. Lekarz specjalista z zakresu rehabilitacji

2. Pielęgniarka

3. mgr. fizjoterapii

4. Absolwent studiów licencjackich lub technik fizjoterapii

5. Asystent socjalny

6. Terapeuta zajęciowy (ergoterapeuta)

7. Psycholog

8. Logopeda.

9. Technik ortopedyczny.

10. Pedagog.

11. Instruktor pracy zawodowej.

 1. Leczenie ruchem to.........

Kinezyterapia

 1. podzial masazu leczniczego

- masaż ręczny:

* masaż klasyczny,

* masaż specjalny;

- masaż mechaniczny - do tego masażu służą specjalne urządzenia.

 1. na czym polega balneoterapia

- wykorzystywanie naturalnych tworzyw uzdrowiskowych do celów leczniczych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych np. wody lecznicze, gazy lecznicze, peloidy (błota).

 1. co jest istota terapii manualnej

polega na leczeniu zaburzeń funkcji w obrębie narządu ruchu, a w szczególności ma zastosowanie w przypadkach odwracalnych ograniczeń ruchomości stawów, czyli zablokowań.

 1. skala lovetta

0 - brak napięcia mięśniowego podczas próby wykonywania ruchu.

1 - pojawia się napięcie mięśnia podczas próby wykonania ruchu.

2 - badany ruch można wykonać w warunkach odciążenia.

3 - jest u pacjenta ruch przeciwko sile ciężkości kończyny lub jej części.

4 - jest ruch jak przy sile mięśniowej 3 z dodatkowym oporem (70-80% max siły pacjenta).

5 - prawidłowa siła mięśniowa: ruch jak przy sile mięśniowej 3 z dołożonym 100% oporem dla danego

pacjenta.

 1. do czego sluzy skala lovetta

ocena sily mięśniowej?!

 1. co to sa cwiczenia czynne a co bierna

są to ćwiczenia wykonywane przez terapeutę lub urządzenie przy biernym udziale pacjenta.

Wyróżnia się ćw. bierne:

1. właściwe

2. redresyjne

 1. rodzaje cwiczsen czynnych i biernych

RODZAJE ĆWICZEŃ CZYNNYCH:

1. ćwiczenia wolne

2. ćw. wspomagane

3. w odciążeniu

ĆWICZENIA BIERNE:

1. właściwe

2. redresyjne

 1. o czym musi pamietac fizjoterapeuta przy pionizowaniu pacjenta

Zobowiązani jesteśmy mierzyć tętno i ciśnienie przed, w trakcie i po pionizacji.

Pionizację zleca lekarz i bierze za nią odpowiedzialność, musi być obecny przy pionizacji.

Przy pionizacji zabezpieczamy kończyny dolne bandażując je lub zakładając uciskowe pończochy. Mierzymy ciśnienie i tętno przed, podczas i po zakończeniu pionizacji. Noga musi być uniesiona powyżej poziomu

 1. co jest wazne przy nauce chodu

Ważne aspekty, na które należy zwrócić uwagę przy nauce chodu to:

1. Wzmocnienie wszystkich mięśni, odpowiedzialność za utrzymanie pionowej postawy i czynność lokomocyjna kończyn dolnych (o ile jest to możliwe).

2. Dodatkowe wzmocnienie mięśni obręczy barkowej i kończyn górnych, ponieważ często są one zmuszone do częściowego przejęcia funkcji podporowej.

3. Konieczność ćwiczenia (doskonalenia) równowagi w każdej stopniowo podwyższanej pozycji.

 1. jak charakteryzujemy wysilki fizyczne

WYSIŁEK O CHAR. TLENOWYM - WYTRZYMAŁOŚCIOWYM

WYSIŁEK O CHAR. BEZTLENOWYM - SZYBKOŚCIOWY

 1. Jak dzielimy sport inwalidow

1. Sport wyczynowy - gdy celem jest osiągnięcie mistrzostwa sportowego poprzedzone zaplanowanym i regularnie prowadzonym treningiem sportowym.

2. Rehabilitacja ruchowa - w celu usprawnienia funkcji narządu ruchu.

3. Rekreacja fizyczna - sport uprawiany w czasie wolnym, w celu samodoskonalenia i miłego spędzania wolnego czasu w gronie znajomych.

 1. Zadania sportu inwalidow

1. Oddziaływanie lecznicze

2. Stymulowanie życiowo ważnych organów i narządów

3. Oddziaływanie anatomiczno

4. Cel higieniczno-zdrowotny -

5. Oddziaływanie psychologiczno-wychowawcze

 1. co to jest ergonomia pracy

tego nei mam bylbym wdzieczny gdyby ktos mi to podesłał zgubilem

 1. wymiary poszzegolnych sprzetow ( wys, szer)Wyszukiwarka