test z wydymałki, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałość materiałów II, WYTRZYMALOSC MATERIALOW II, laboratoria


 1. Wyraźna granica plastyczności charakteryzuje następujace materiały:

a)wszystkie metale, dla których przed zerwaniem przy rozciąganiu tworzy się wyraźna szyjka

b)tylko stal miękka i tylko przy rozciąganiu

c)stal, aluminium, miedź, cynk, ołów przy rozciąganiu

d)tylko stal miękką przy rozciąganiu, ściskaniu i ścinaniu

ODP. D

2. Na podstawie zwykłej próby ściskania stali miękkiej można wyznaczyć:

a)tylko granicę wytrzymałości

b) tylko wyraźna granicę plastyczności

c) wyraźną granicę plastyczności i granicę wytrzymałości

d)granice: proporcjonalności, sprężystości, plastyczności i wytrzymałości

ODP.

3. Zbadano przy skręcaniu wartości modułu odkształcenia postaciowego G na dwóch prętach 1 i 2 o przekrojach kołowych, których promienie wynosiły odpowiednio r1 i r2 = 2 r1. Przyrosty momentów przyjęto : ∆M1 i ∆M2 = 2 ∆M1, a długości pomiarowe l1 i l2 = 2 l1. Przyrosty kątów skręcania wynosiły: ∆ θ 1 i ∆ θ 2 = 2 ∆ θ 1. wynika stąd następująca zależność:

a) G2 = G1

b) G2 = G1 / 2

c) G2 = G1 / 8

d) G2 = G1 / 16

ODP.

4. Zamierzamy przeprowadzić próbę udarności używając najczęściej stosowanej beleczki typu Mesnager. Spodziewamy się wyniku w granicach 200 - 240 J / cm^2. Którego z podanych poniżej zakresów młota użyć, by odczyt nie stanowił mniej niż 20 % zakresu i jednocześnie w największym stopniu wykorzystywał ten zakres?

a)0 ÷10 J

b)0 ÷ 50 J

c)0 ÷200 J

d)0 ÷ 300 J

ODP. C

5. W metodzie Vickersa twardość materiału przy tym samym obciążeniu jest:

a)odwrotnie proporcjonalna do pola powierzchni odcisku

b)wprost proporcjonalna do pola powierzchni odcisku

c) odwrotnie proporcjonalna do głębokości odcisku

d) wprost proporcjonalna do głębokoścj odcisku

ODP. A

6. Czujnik elektrooporowy o oporze wstępnym R = 200 Ω i stałej tensometrycznej k = , pod wpływem obciążania próbki uległ wydłużeniu o ε = 1‰. Odpowiada to przyrostowi oporu tego czujnika o wartość:

a)40Ω

b)1Ω

c)0,4Ω

d)0,1Ω ODP. C

7. Na powierzchni bocznej osiowo rozciąganej próbki o przekroju prostokątnym naklejono rozetę tensometryczną, złożoną z 2 czujników T1 i T2, nachylonych do siebie pod kątem 45 st. Zarejestrowane odkształcenia wynoszą odpowiednio ε1 i ε2. Zgodnie z teorią zależność między nimi powinna być następująca:

a) ε1 = ε2

b) ε1 = - ε2

c) ε1= νε2 gdzie: ν - liczba Poissona

d) ε1 = -νε2

ODP.

 1. Dla granicy wytrzymałości i granicy zerwania stali spełniona jest zależność:

a)Rr < Rz

b)Rr > Rz

c)Rr = Rz

d)

ODP. A

 1. Wysokość rzędnej R będzie umowną granicą sprężystości, jeśli na osi odciętych odłożymy:

a) ε1 = 0,002

b) ε1 = 0,0005

c) ε2 = 0,0005

d) ε2 = 0,002

ODP. B

10. Na podstawie danych uzyskanych w próbie zwyklej rozciągania aluminium można wyznaczyć:

a)Rpl, RS, A5, z Rp - gr. prpoprcjonalności

b)Rp, RS, Rpl, Rr Rs - gr. sprężystości

c)RS, Rr, A5, z Rpl - wyraźna gr. plastyczności

d)Rr, A5, z Rr - gr. wytrzymałości

ODP. D A5 - wydłużenie wzgl. po zerwaniu

z - przewężenie wzgl. po zerwaniu

11. Dla granicy wytrzymałości Rr, granicy zerwania Rz i granicy plastyczności Rpl stali miękkiej może być spełniona zależność:

a)Rr > Rz >Rpl

b) Rr = Rz >Rpl

c) Rpl < Rz < Rr

d) Rpl = Rz < Rr

ODP. C

12. Umowna granica sprężystości jest to naprężenie, przy którym odkształcenie trwałe, wynosi:

a) εpl = 0,2 %

b) εpl = 0,05%

c) εpl = 0,02‰

d) εpl = 0,05‰

ODP. B

13. Z tej samej partii betonu wykonano 3 próbki sześcienne o krawędziach odpowiednio: a = 10, 15, 20 cm. Wytrzymałośc kostek na ściskanie określono zgodnie z odpowiedniądefinicją. Dla kostki o krawędzie 10 cm wynosi ona R, natomiast dla pozostałych pozostałych w przybliżeniu:

a

A

B

C

D

a = 15 cm

2,25 R

1,5R

0,9R

R

a = 20 cm

4R

2R

0,86R

R

ODP. C

14. Parametr izokliny jest to kąt pomiedzy:

a)osią polaryzatora a osią analizatora

b)osią polaryzatora a jednym z kierunków naprężeń głównych

c)kierunkami naprężeń głównych

d)osią układu współrzędnych a jednym z kierunków naprężeń głównych

ODP. D

15. Filtry polaryskopu ustawiono tak, że na obrazie prążków widać izokliny o określonym parametrze. Dla uzyskania izoklin o parametrze różniącym się od poprzedniego poprzedniego 10 st. trzeba dodatkowo:

a) obrócić analizator o kąt 10 st

b) obrócić polaryzator o kąt 10 st

c) obrócić jednocześnie analizator i polaryzator o kąty 10 st ze zwrotami przeciwnymi

d) obrócić jednocześnie analizator i polaryzator o kąty 10 st ze zwrotami zgodnymi

ODP. D

 1. przy rozciąganiu osiowym próbki o przekroju 1 cm^2 zamierzamy zbadać moduł Younga dla stali wiedząc, że jego orientacyjna wartość wynosi około 2*10^5 MPa, a granica proporcjonalności około 200 MPa. Wybrać odpowiedni zakres siłomierza i typ tensometru mechanicznego przyjmując, że największe odczytywane wartości nie mogą być mniejsze od 20% zakresu przyrządów:

 2. A

  B

  C

  D

  Zakres siłomierza

  0 ÷150

  0 ÷ 15

  0 ÷ 10

  0 ÷ 40

  Baza tensometru

  20

  5

  5

  20

  Zakres odkształceń

  0 ÷ 0,4

  0 ÷ 0,4

  0 ÷ 0,4

  0 ÷ 0,4

  ODP. D

  17. Przyporządkować podane wgłębniki odpowiednim metodom pomiaru twardości:

  odpowiedź

  stożek

  kulka d = 10 mm

  ostrosłup

  A

  met. Rockwella

  met. Brinella

  met. Vickersa

  B

  met. Vickersa

  met. Brinella

  met. Rockwella

  C

  met. Vickersa

  met. Rockwella

  met. Brinella

  D

  met. Rockwella

  met. Brinella

  met. Vickersa

  ODP. A

  18. Z tej samej partii stali wykonano próbki przed i po hartowaniu. Badania wykazały, ze:

  a)większa jest udarność przed hartowaniem

  b) większa jest udarność po hartowaniu

  c)w obu badaniach wyniki są zbliżone

  ODP. A

  19. Badamy moduł odkształcenia postaciowego postaciowego przy skręcaniu pręta o przekroju kołowym i średnicy 2 cm. Jakim największym momentem skręcającym Ms można obciążyć pręt, żeby największe naprężenia styczne nie przekroczyły wartości 100 MPa?

  a)10π

  b)5 π

  c)2,5 π

  d)0,625 π

  ODP. B

  20. Zgodnie z normą dla większości gatunków stali przyjmuje się współczynnik obciążenia K = 30,. Który z podanych niżej zestawów danych nie odpowiada temu współczynnikowi?

  A

  B

  C

  D

  Średnica kulki mm

  2

  2,5

  3

  10

  Obciążenie N

  1176

  1810

  7355

  14710

  Obciążenie kG

  120

  107,5

  750

  1500

  ODP.

  21. W tych samych warunkach zbadano udarność 2 jednakowych próbek 1 i 2, pobranych z różnych materiałów. Młot opuszczono z wysokości H. Po zniszczeniu próbki 1 uniósł się on na wysokość 0,6 H, a po zniszczeniu próbki 2 na wysokość 0,2 H. Uzyskane udarności spełniają zależności:

  a) KC1 = 3 KC2

  b) KC2 = 3 KC1

  c) KC2 = 2 KC1

  d) KC2 = 4 KC1

  ODP. C  Wyszukiwarka