anapaty pytania 2 koło pytania, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, 1 semestr, Semestr 1


1. Coś z charakterystyki guza Sticka

Choroba nowotworowa, weneryczna u psów. Dotyczy narządów rodnych. Komórka okrągła, owalna, przypominająca histiocyt lub limfocyt. Chromatyna w jądrze na obwodzie.

2. Barwiak to :

Guz z komórek chromochłonnych(tkanka nerwowa), może być otorbiony, obficie unaczyniony, tworzy czasem torbiele z brunatnym płynem i ogniskową kalcyfikacją. Składa się z feochromoblastów, neuroblastów, często pleomorficznych z wyraźną anizocytozą. Występuje w nadnerczach, ciałkach trzyzwojowych.

3. Kom Reede (  i jeszcze jednego gościa - Sternberga?) są w :

Ziarnica złośliwa, Limphogranulomatosis maligna.

4. TNF produkowany przez

Aktywowane makrofagi i monocyty.

5. Metaplazja bezpośrednia (Metaplasia directa) dotyczy

Komórek zróżnicowanych przekształcanych w inne zróżnicowane.

6. Rak wywodzi się z nabłonka, a mięsak z mezenchymy

7. Ziarnina (Granulatio) (charakterystyczne rzeczy w tych 3 fazach)

 1. powierzchowna - powstaje skrzep, zostaje wchłonięty przez makrofagi i pobudzane są monocyty i makrofagi do produkcji fibronektyny

 2. proliferacja - rozrost komórek śródbłonka, miofibroblastów lub fibroblastów

 3. włóknienie - kolagen się kurczy, cicatrix

8. Rodzaje włókniaka Fibroma

Twardy, durum i miękki, molle

9. Odrost Regeneratio (co zachodzi w nim)

Odnowa pod względem czynnościowym i morfologicznym. Mamy tkanki:

a) labilne, nietrwałe - duża zdolność regeneracji(nabłonki przew. Pok., mocz., dróg mocz. I rodnych, mezotelium jam surowiczych, śródbłonek, tkanka łączna luźna i włókn. Oraz kom. Tkanki limfatycznej i krwiotwórczej.

b) Stabilne, trwałe - ograniczona zdolność regeneracji(kości, chrząstki, ścięgna, mięsnie szk., kom. Miąższowe nbarz. Wewn.)

c) ustabilizowane, niezmienne - nie regenerują się(serce,oun)

10. Naprawa Reperatio to

Zastąpienie uszkodzonej tkanki, tkanką łączną.

11. Zrąb w nowotworze to...

Podścielisko łącznotkankowe, stroma.

12. Succus cancrosus to mleko rakowe

13. Przebieg (etapy) onkogenezy to..

(inicjacja, promocja, progresja)

14. TAA -co to, na jakich komorkach wystepuje

Antygeny nowotworowe,

15. Które z wymienionych komórek nalezą do komórek kambialnych

Oskrzela - pneumocyt II w I typ

Mięśnie szkieletowe - satelitarne w szkieletowe

16. Które z wymienionych należą do kom pomitotycznych odwracalnych

Te, które utraciły, odwracalnie lub nieodwracalnie zdolność podziału i po mitozie stają się bezpotomne. Np. Nefrocyt, Hepatocyt, nieodwracalnie - neurocyt.

17. Coś o błędniku (hamartoma), skórzaku (dermatoides), przemieszczaku (choristoma)  (podane tylko po łacinie może być)

18. Caro luxurians (dzikie mięso) - która zaburzona faza prowadzi do tego?

2 faza - proliferacyjna(nadmierny rozrost ziarniny).

19. Nerwiak poamputacyjny, Neuroma post amputationem- czego jest przykładem?

Guz nienowotworowy, rozrostowy. W miejscu blizny powstają liczne, bezładnie odrastające nerwy(komórki macierzyste nienaruszone).

20. Stan przedrakowy

Proces, na którego podłożu częściej rozwija się nowotwór niż w tkankach prawidłowych tego samego narządu.

21. Zapalenie w nowotworze- korzystne czy niekorzystne?(wskazac zdania parwdziwe i fałszywe)
Na tak: będzie niszczony( częściowo) nowotwór (samoregresja)
Na nie: większe ryzyko przerzutów

22. Które nowotwory wytwarzają zrąb a które korzystają z zrębu tkanek, cos o zrębie indukowanym

Nienabłonkowce złośliwe(mięsaki) wytwarzają zrąb(indukowany przez nowotwór), a nabłonkowce złośliwe(raki) korzystają(„niewolnictwo”) ze zrębu.

23. Co to akrecja

Wzrost substancji międzykomórkowej przy stałej liczbie komórek i ich objętości i masy(przy wzroście organizmu 3 procesy: hyperplasia, hypertrophia, acretio).

24. Charakterystyka kom. Reed i Sternberga

Duże, o jasnej cytoplazmie, rozczłonowanym,dwu- lub wielopłatowym jądrze. Duże kwasochłonne jąderko. (Ziarnica złośliwa - lymphogranulomatosis maligna).

25. Gdzie występuje lipoma pendulans (tłuszczak uszypułowany):

Podskórze i krezka.

26. Ecchondroma (Chrzęstniak)

Tworzy się pod okostną zewnętrzną i ma więcej komórek niż chrzęstniak wewnątrzkostny

27. Jakie komórki ma mięsak Evinga

Wywodzi się z łącznotkankowego zrębu szpiku. Drobne, okrągłe, o hiperchromatycznym jądrze i skąpej cytoplazmie.

 

28. Zaznacz nowotwory nerwowe

a) Rdzeniak(medulloblastoma),

b) Nowotwor z komórek nerwowych(ganglioneuroma),

c) gwiaździak(astrocytoma),

d) gąbczak wielopostaciowy(glioblastoma multiforme),

e) skąpodrzewiak(oligodendroglioma),

f) wyściółczak izomorficzny(ependymoma isomorphum),

g) oponiak(meningioma),

h) nowotwór kieszonki Rathkego(craniopharyngioma),

i) szyszyniak(pinealocytoma),

j) nerwiakowłókniak(neurofibroma),

k) nerwiak osłonkowy(neurilemmoma),

l) zwojak zarodkowy współczulny(neuroblastoma),

m) nerwiak trzyzwojowy(ganglioneuroma),

n) barwiak(phaeochromocytoma)

29. Chorioblastoma to

30. Szyszyniak to

pinealocytoma - złośliwy, nikłe podścielisko, liczne chaotycznie ułożone komórki podobne do gruczołów. Wywodzi się z tk. Nerwowej.

31. Jakie kom wyst z ziarninie -

I faza - kom żerne

II faza - miofibroblasty/fibroblasty i kom śródbłonka

III faza - fibrocyty

32. Reunio per primam to

Gojenie się ran przez rychłozrost. Prowadzi do restitutio ad integrum.

33. Reunio per secundam powoduje

Regeneracja niekompletna(regeneratio incompleta). Cicatrix.

34. Stan przedrakowy właściwy to

Na których podłożu raki rozwijają się często:
a) polipowatość je
lita grubego

b)rogowacenie skóry

c) róg skórny

d) rogowacenie białe

35. Zaznacz cechy kom nowotworowych (których?).

36. Cechy dysplazji zaznacz

a)stopniowa przebudowa architektoniki, transformatio, w tkankach dotychczas prawidłowych, np. zniekształcające zapalenie kości, łagodna dysplazja sutka

b)komórki dysplastyczne różnią się kształtem,wielkością, barwliwością od komórek prawidłowych i często są anaplastyczne

37. Co to inwazyjnosc nowotworu

a)utrata hamowania kontaktowego

b) słabsze przyleganie

c) wzmożona szybkość migracji

d) wytwarzanie enzymów ułatwiających inwazję

e) niszczenie tkanek otaczających nowotwór

38. Nowotwor łagodny rosnie w sposób:

Powolny, nienaciekowy, nie wnika do naczyń

39. Hyperplazja to zmiana-jaka?

Postępowa, adaptacyjna(?),

40. Płaszcz cukrowy występuje u kogo i jaka funkcja jego

Wystepuje na antygenach nowotworowych i chroni nowotwór przed fagocytozą.

41. Jaki to jest rak desmoplastyczny, Carcinoma desmoplasticum

Rak nabłonkowy, odmiana nisko zróżnicowanego raka gruczołowego. Zrąb obfity, kolagenowy. Komórki ułożone szeregowo.

42. Cystis to

Torbiel. Może być prawdziwa, cystis vera, z nabłonkiem i rzekoma, cystis spuria, bez nabłonka.

43. Co wyst. w warstwie najmłodszej ziarniny

Naczynia, nieliczne białe krwinki i mała ilość płynu surowiczego. Zbudowana z siateczki włóknika.

44. Enchondroma(Chrzęstniak wewnątrzkostny) wyst w 

Szpiku jamy kostnej.

45. Erytrocytoza jak jest po łacinie

Erythrosis

46. Kachektyna to

TNF - tumor necrosis factor

47. Co oznacza „carcinoma”- w sensie czy raka czy mięsaka czy guza niezłośliwego, jeszcze cos innego

Rak nabłonkowy

48. Anaplazja

Populacja komórek nieróżnicujących się(niemających cech zróżnicowania)

49. Przerost, hypertrophia- jaki rodzaj np. po wycięciu jednego z narządów parzystych

a) Zastępczy (vicaria) - po wycięciu jednej nerki

b) wyrównawczy(compensatoria) - przerost mięśnia sercowego przy oporach na obwodzie

c) współzależny (corellativa) - usunięcie śledziony, przerost węzłów

50. wzrost mezofityczny

Wzrost nowotworu na zewnątrz jak i wgłąb tkanki.

Jeśli na zewnątrz to egzofityczny wzrost,a wewnątrz endofityczny.

51. Mięśniak gładkokomórkowy, leyomioma lub myoma levicellulare - ze 2 pyt odnośnie niego...

Nowotwór łagodny, wywodzący się z mięśniówki gładkiej. 3 typy włókien: kolagen,elastyczne,siateczkowe. Występuje najczęściej w macicy, pochwie, żołądku, jelicie.

52. Carcinoma intraepitheliale(śródnabłonkowy) - Rak przedinwazyjny - carcinoma praeinvasivum,

Rozrost komórek o cechach nowotworu złośliwego, ale ograniczony do obszaru nabłonka.

53. Struniak - Chordoma, dotyczy pozostałości struny grzbietowej

Miejscowo złośliwy, rzadko daje przerzuty. Otorebkowany lub nie. Tendencje do gromadzenia śluzu.

54. Perły rakowe Waldeyera → hyperkeratosis(nadmierne rogowacenie), parakeratosis(przyspieszone rogowacenie) i homogenisatio(ujednolicenie zmian)

Rak płaskonabłonkowy kolczystokomórkowy, carcinoma planoepitheliale spinocellulare

55. Cos o nowotworach wywodzących się z osłonek nerwowch

Nerwiak osłonkowy(Neurilemmoma),

56. Komórki wchodzące w skład guza z kom histiocytarnych

Fibroblasty i histiocyty

57. Odontoma(Zębiak) lub dentinoma(Zębiniak)- skład

Odontoma - mieszanina szkliwa,zębiny i kostniwa. 3 typy:

a)zębiakoszkliwiak (odontoameloblastoma) - chaotyczne utkanie zębiny i macierzy szkliwa z licznymi ogniskami zwapnień lub ich brakiem,ale wypełnione młodą tkanką mezynchemalną

b)zębiak złożony(complex odontoma) - wszystkie składniki zęba ułożone chaotycznie, otorebkowane

c)zębiak mieszany( ang. Compound odontoma) - wszystkie składniki zęba, miejscami ułożone jak w zębie prawidłowym

Dentinoma - zbud. Z nabłonka zębopochodnego i niedojrzałej tk. łączn., a także dysplastycznej, słabo zmineralizowanej zębiny

58. Leiomyoma i fibroma-> barwienia

Odróżniamy je metodą barwienia van Gibsona -> włókna mięśniowe na kolor żółty, a łączna na karmazynowy.

59. Współistnienie dysplazji, dysembrioplazji, anaplazji i kataplazji

Anaplazja i kataplazma - procesy toczące się w obrębie jednej tkanki, a dysplazja i dysembrioplazja -> jednocześnie w kilku tkankach

60. Erytroza ? Albo policytemia (vera) -> czerwienica prawdziwa, dot. Głównie erytrocytów, komórek macierzystych szpiku.

61. odrost, przerost - definicje

Odrost (regeneratio) - zupełny powrót do stanu poprzedniego pod względem anatomicznym i czynnościowym

Przerost (hypertrophia) - zwiększenie masy lub objętości poszczególnych komórek, przy czym ogólna liczba komórek pozostaje stała

62. Przez co wytwarzana jest torebka nowotworu

Przez tkankę łączną.

63. Jaką postać ma brodawczak (papilloma)

Molle i durum

64. Co to jest medulloblastoma - rdzeniak.

65. Jakiego nowotworu złośliwą postacią jest sarcoma neurogenes

Nerwiak osłonkowy (neurilemmoma)

66. Co to jest dysembrioplazja

Zmiana architektoniki narządu w życiu płodowym. Dotyczy kilku tkanek.

67. Keloid z czym jest związany

Bliznowiec - wałowate zgrubienie, zbudowane z grubych włókien kolagenowych -> mało fibroblastów.

68. Pytanie o nowotwór (?) atypowy i anaplastyczny

Rak anaplastyczny, niezróżnicowany (carcinoma anaplasticum s. indifferentiatum), drobne komórki, hiperchromatyczne jądro, wygląda podobnie w każdym narządzie.

69. HLA - human leukocyte antigens, antygen zgodności tkankowej

70. Wytwory nienowotworowe:

 1. bliznowiec (keloid)

 2. brodawka pospolita (verruca vulgaris)

 3. Rogowiec kolczystokomórkowy (keratoacanthoma)

 4. Nerwiak poamputacyjny (neuroma post amputationem)

71. Teratoma - nowotwór zarodkowy

Potworniak germinalny
T. maturum - niezłośliwy, gdy tkanki są dojrzałe

T. immaturum - złośliwy, tkanki niedojrzałe


72. Modulacja, modulatio,


Przejściowa zmiana budowy i funkcji nabłonka. Np. naskórek.

73. Anizocytoza

Różna wielkość krwinek czerwonych

Poikilocytosis - różny kształt

Polichromatofilia - różna barwliwość

74. Gąbczak wielopostaciowy, glioblastoma multiforme

Wywodzi się z astrocytów. Mniej dojrzała forma gwiaździaka. Komórki atypowe, wielopostaciowe, ułożone nierównomiernie.

75. Nowotwory z melanocytami


Czerniak złośliwy - melanoma malignum

76. Naczyniaki,

a) naczyniak włosowaty (haemangioma simplex)

b) naczyniak jamisty (h. cavernosum)

c) naczyniak żylny (h. venosum)

d) naczyniak groniasty (h. racemosum)

e) naczyniakomięśniak gładkomórkowy (angioleiomyoma)

f) naczyniak mięsakowy (h. sarcoma)

77. Na jakiej podstawie różnicujemy nowotwory

 1. obraz makroskopowy

 2. obraz mikroskopowy

 3. z jakiej tkanki się wywodzi

 4. ze względu na zrąb

78. Enchondroma: jest złośliwy lub nie, rośne w jamie szpikowej, jest często mylony z osteochondroma

79 Fibronektyna jak działa w ziarninie

Nadaje lepkość powierzchni włókien siatki włóknika,co ułatwia migrację nabłonka i komórek mezenchymy. Pobudza komórki śródbłonka i przyspiesza ich wędrówkę w głąb rany i w ten sposób bierze udział w formowaniu się nowych naczyń. Aktywuje monocyty do produkcji czynnika wzmagającego rozrost fibroblastów, a te z kolei tworzą dużo glikoproteiny, a następnie kolagenu typu III, z czasem zastępowany przez typ I.

80 Z jakiej tkanki wywodzi się astrocytoma (z gleju)

81 Anaplazja co to jest i jakich nowotworów dotyczy ( złośliwych)

82 Metastases praecoces to przerzuty wykryte szybciej niż ognisko pierwotne

Mamy jeszcze:
M. synchronicae - przerzuty wykryte jednocześnie z guzem macierzystym

M. tardivae(opóźnione)

83 Histiocytoma - guz z komórek histiocytarnych, składa się z fibroblastów i histiocytów, mają cechy włóknotwórcze lub żerne.

84 Co może zaburzyć ziarninowanie

- deficyt witaminy C

- zaburzenia syntezy kolagenu

- utrata białka

- głód

- deficyt aminokwasów bogatych w siarkę

- energia jonizująca

- wysokie dawki kortykosteroidów

85 zaznaczyć lipoma, zdrowa tłuszczowa czy liposarcoma na rys. -> był rysunek tylko lipomy na ćwiczeniach,

Rozpoznać czy włókniak/mięśniak/włókniakomięsak kilka preparatów włókniako-podobnych

86 Rak podstawnokomórkowy carcinoma basocellulare. Wywodzi się z nabłonka,regularne gniazda i pasma, naciekający zrąb. Komórki : skąpa cytoplazma, duże jądro, znajdujące się u podstawy.

87 Brodawczak - papilloma. Oś zbudowana jest z tkanki łącznej z naczyniami, ale naczynia są bez cech atypii. Jest niezłośliwy, egzofityczny, może być inversus(rośnie wgłąb zrębu).

Papilloma durum(skóra, jama ustna, przeły, żwacz, pochwa) i molle(jama nosowa - n.wielorzędowy urzęsiony, żołądek -jednowarstw. jednocylindryczny, pęcherz moczowy - wielo. Przejściowy,palisadowy, miedniczki nerkowe - j. cylindryczny, pęcherzyk żółciowy)

88 Białaczka limfatyczna serca (limphadenosis cordis) - występuje u bydła, w postaci naciekowej lub guzowatej, swoim uciskiem doprowadzają do zaniku, co objawia się niewydolnością serca -> może doprowadzić do śmierci. Komórki te gromadzą się pod wsierdziem,nasierdziem i między kardiomiocytami. Mogą tworzyć wałowate zgrubienia .

89. Co to są antyonkogeny?

Geny hamujące nowotworowy wzrost komórek, np. siatkówczak (retinoblastoma)

90. Wirusy onkogenne:

- papovavirusy

- adenowirusy

- herpesvirus

- hepatnavirus

- retrowirus typu c i b

91. Nowotwory zarodkowe:

- rozrodczak (dysgerminoma)

- nasieniak (seminoma)

- rak zarodkowy (carcinoma embrionalne)

-rak kosmówkowy (choriocarcinoma)

- potworniak terminalny (teratoma)

92. Nowotwory, które wytwarzają gruczoły:

- otoczkowiak (thecoma)

- guz z komórek śródmiąższowych jądra (leydigoma)

- guz z komórek podporowych (sertolioma)

93. Pubertas praecox - co to jest?

Przedwczesna dojrzałość płciowa u mężczyzn

94. Chłoniakomięsaki u bydła

a) chłoniakomięsak bydła dorosłego

b) chłoniakomięsak bydła młodego - do 6 miesięcy

c) chłoniakomięsak grasicy - od 6 miesięcy do 2 lat

d) skórny - od 1 do 2 lat

95. Co to jest chloroma? Zieleniak(białaczka szpikowa mieloblastyczna -> zazielenienie kości)

96. Rakomięsak dzieli się na:

 1. kolizyjny - dwa niezależne od siebie nowotwory, występują przypadkowo obok siebie

 2. kompozycyjny (złożony) - uzłośliwieniu ulega miąższ i zrąb nowotworu

 3. kombinacyjny - 2 różne typy komórek, rozwijają się z tej samej komórki macierzystejWyszukiwarka