anatomia ustne 1, Medycyna ŚUM, Rok 1, Anatomia, Testy kolokwia egzaminy


ANATOMIA 2006 - ustne

1. Zespolenia żyły wrotnej z układem żył głównych, zespolenia przełykowe, caput medusae

2. Ganglion oticum - omówić

3. Nervus pudendus

4. Nervus musculocutaneus

5. Articulatio talocruralis

6. Zygapophysis

7. Articulatio radiocarpalis

8. Nervus obturatorius

9. Jaki ma przebieg nervus tympanicus i czego jest gałęzią?

10. Truncus thyrocervicalis

11. Arteria dorsalis pedis

12. Tectum

13. Ligamentum arteriosum

14. Nervus femoralis

15. Nucleus basalis Maynerti

16. Ganglion submandibulare

17. Ligamentum pulmonale

18. Nervus laryngeus recurrens

19. Nervus fibularis communis

20. Metathalamus

21. Nervus fibularis profundus

22. Omentum minus

23. Nervus saphenus

24. Arcus palmaris profundus

25. Duodenum

26. Nieparzyste chrząstki krtani

27. Atrium dextrum - struktury w poszczególnych ścianach

28. Arteria maxillaris

29. Vena basilica

30. Części kończyny górnej - podać właściwy podział i omówić

31. Arteria ulnaris

32. Arteria coronaria sinistra

33. Articulatio metacarpophalangea pollicis

34. Staw Choparta

35. Staw łokciowy

36. Arteria mesenterica superior - odgałęzienia

37. Dura mater cranialis

38. Powróżek nasienny

39. Foramen epiploicum - ograniczenia

40. Żyły móżgowia

41. Ovarium

42. Narządy wtórnie zewnątrzotrzewnowe

43. Migdałki - które są parzyste?

44. Zęby mleczne - ile ich jest, kiedy się wyrzynają?

45. Unerwienie okrężnicy

46. Krążenie cieczy wodnistej w oku (profesor zadał to pytanie po Łacinie: circulatio humoris aquosi), jej ilość

47. Cavum tympani - podział na części

48. Ligamentum bifurcatum

49. Unerwienie ślinianki przyusznej - droga włókien wydzielniczych

50. Ligamentum sternoclaviculare

51. Vermis

52. Unerwienie skóry goleni

53. Stawy żeber

54. Staw biodrowy

55. Staw mostkowo-obojczykowy

56. Hemispherium cerebelli

57. Mediastinum medium

58. Osklepek opłucnej

59. Torebka wewnętrzna

60. Nervi splanchnici pelvini

61. Co przechodzi przez przeponę i przez który otwór?

62. Jądro wierzchu

63. Staw kolanowy

64. Części sklepienia

65. Ślinianka przyuszna

66. Wnęka płuca

67. Korzeń płuca

68. Zatoki przynosowe

69. Ureter, urachus, urethra

70. Atrium dextrum - ściany

71. Arteria thyroidea superior i inferior - czego są gałęziami?

72. Unerwienie grzbietu dłoni

73. Arteria mesenterica inferior

74. Unerwienie grzbietu stopy

75. Unaczynienie jajnika

76. Nervus mandibularis

77. Parzyste chrząstki krtani

78. Unaczynienie nadnercza

79. Confluens sinuum

80. Plexus brachialis - fasciculus posterior

81. Nervus axillaris

82. Nervus obturatorius

83. Arteriae suprarenales

84. Ureter

85. Arteria hepatica communis

86. Nervi terminales

87. Pochodzenie, przebieg, czynność nervus petrosus minor

88. W jaki sposób dochodzi on do ślinianki przyusznej za zwojem

89. Co to jest ora serrata

90. Zespolenie odbytnicze vena portae hepatis

91. Przewody żółciowe zewnątrzwątrobowe

92. Kanał nadgarstka, i które mięśnie grupy przedniej przedramienia przez niego NIE przechodzą

93. Kanał udowy, ograniczenia

94. Nervus genitofemoralis, przebieg, wyjście, topografia i zakres unerwienia

95. Nervus facialis, nervus intermedius/chorda tympani

96. Nervus mandibularis

97. Ganglion stellatum

98. Ganglion submandibulare

99. Corpus amygdaloideum

100. Substantia nigra

101. Canalis malleoli medialis

102. Kora wzrokowa, gdzie powstaje obraz z poszczególnych kwadrantów oka?

103. Canalis malleoli lateralis

104. Canalis inguinalis

105. Szczeliny mięśni pochyłych

106. Jądra nerwu błędnego

107. Sinus maxillaris

108. Arteria ovarica - czego jest gałęzią?

109. Tuba auditiva

110. Bursa omentalis

111. Nervus maxillaris

112. Nervus mandibularis

113. Nervus facialis

114. Truncus pulmonalisWyszukiwarka