psychiatria p.e08, 4 ROK, PSYCHIATRIA


Psychiatria Egzamin 2008 pytania UMB Białystok 2008

1. Koncepcje biologicznego podłoża zaburzeń psychicznych.

2 Psychologiczne koncepcje zaburzeń psychicznych.

3. Osie diagnostyczne DSM- IV

4. Uzależnienie od opiatów.

5. Objawy uzależnienia od alkoholu.

6. Koncepcja diagnozy wg DSM IV.

7. Uzależnienie od środków psychostymulujących.

8. Zaburzenia orientacji - diagnoza.

9. Ilościowe i jakościowe zaburzenia świadomość.

10. Objawy zaburzeń uwagi - przykłady.

11. Amnezja- rodzaje, przykłady.

12. Uzależnienie od benzodiazepin.

13. Omamy typowe dla schizofrenii i psychoz organicznych.

14. Zespół abstynencyjny alkoholowy- postacie, terapia.

15. Dysmorfofobia, derealizacja, depersonalizacja, metamorfopsje, halucynoidy- opis, przykłady.

16. Psychiczne i somatyczne manifestacje lęku.

17. Obsesja i kompulsje.

18. Apatia, depresja, anhedonia. Euforia, dysforia, mania.

19. Psychozy alkoholowe.

20. Urojenia depresyjne i wielkościowe - przykłady.

21. Urojenia prześladowcze - przykłady.

22. Typowe objawy schizofazji.

23. Funkcje psychiczne związane z płatami czołowymi.

24. Lokalizacja funkcji psychicznych w OUN.

25. Rola serotoninergicznych i dopaminergicznych szlaków mózgowych.

26. Wykorzystanie badań neuropsychologicznych w psychiatrii.

27. Wykorzystanie neuroobrazowania w psychiatrii.

28. Deficyty parcjalne.

29. Zaburzenia hiperkinetyczne z deficytem uwagi.

30. Autyzm dziecięcy.

31. Anoreksja psychiczna - objawy psychiczne i behawioralne.

32. Anoreksja psychiczna - objawy somatyczne.

33. Anoreksja psychiczna - cele i metody terapii.

34. Bulimia psychiczna - objawy somatyczne.

35. Bulimia psychiczna - objawy psychiczne i behawioralne.

36. Zespół lęku panicznego - obraz kliniczny i terapia, różnicowanie z chns.

37. Fobia socjalna -obraz kliniczny, następstwa, terapia.

38. Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne - obraz kliniczny i terapia.

39. Zespół stresu pourazowego - przyczyny, obraz kliniczny.

40. Zaburzenia somatopodobne - obraz kliniczny i różnicowanie.

41. Choroba afektywna dwubiegunowa - diagnostyka, postacie, następstwa.

42. Depresja - objawy psychiczne.

43. Depresja - objawy somatyczne.

44. Dystymia - obraz kliniczny, różnicowanie z depresją.

45. Depresja psychotyczna - obraz kliniczny i terapia.

46. Zasady farmakologicznej terapii depresji.

47. Zasady farmakologicznej terapii lęku.

48. Charakterystyka leków antydepresyjnych z grupy środków trójpierścieniowych.

49. Charakterystyka leków antydepresyjnych z grupy SSRI

50. Schizofrenia - objawy wytwórcze.

51. Schizofrenia - objawy ubytkowe.

52. Charakterystyka pierwszego epizodu psychozy.

53. Koncepcje etiologiczne schizofrenii.

54. Zapobieganie nawrotom schizofrenii.

55. Rola psychoedukacji w terapii schizofrenii - główne zagadnienia psychoedukacji w schizofrenii.

56. Leki antypsychotyczne I generacji - charakterystyka, zasady stosowania.

57. Leki antypsychotyczne II generacji - charakterystyka, zasady stosowania.

58. Charakterystyka podstawowych leków normotymicznych - zasady stosowania.

59. Badania dodatkowe przy monitorowaniu terapii lekami psychotropowymi.

60. Charakterystyka benzodiazepin , zasady stosowania.

61. Postępowanie z pacjentem agresywnym.

62. Czynniki ryzyka samobójstwa.

63. Depresja maskowana - różnicowanie z chorobami somatycznymi.

64. Wskazania i przeciwwskazania do ELD.

65. Podstawowe choroby psychosomatyczne.

66. Depresja okresu okołoporodowego.

67. Depresja około i postmenopauzalna.

68.Mania, hipomania, stan mieszany -obraz kliniczny, terapia.

69. Obraz kliniczny choroby Alzheimera.

70. Podstawowe zaburzenia snu.

71. Terapia zaburzeń snu.

72. Zasady kierowania do szpitala psychiatrycznego.

73. Pograniczne zaburzenia osobowości.

74. Terapia choroby Alzheimera.

75. Otępienie naczyniowe - obraz kliniczny.

76. Przyczyny depresji wieku podeszłego.

77. Obraz kliniczny depresji wieku podeszłego.

78. Zasady psychoterapii depresji wieku podeszłego.

79. Zastosowanie terapii w leczeniu zaburzeń psychicznych.

80. Zastosowanie terapii rodzinnej w psychiatrii.

81. Osobowość schizotypowa.

82. Osobowość narcystyczna.

83. Osobowość antysocjalna.

84. PMDD- obraz kliniczny i terapia.

85. Metody screeningowej oceny stanu psychicznego - SDDC, MMSE, CAGE.

86. Zasady badania psychiatrycznego.

87. Uzależnienie od marihuany.

88. Uzależnienie od benzodiazepin.

89. Depresja młodzieńcza - obraz kliniczny.

90. Zaburzenia zachowania u dzieci.

91. Upośledzenie umysłowe.

92. Epidemiologia zaburzeń psychicznych.

93. Genetyka zaburzeń psychicznych.

94. Podstawowe zaburzenia psychosexulane.

95. Podstawowe kierunki psychoterapii.

96. Główne objawy zaburzeń osobowości.

97. Schizofrenia paranoidalna - obraz kliniczny, terapia.

98. Zaburzenia schizoafektywne - obraz kliniczny, różnicowanie.

99.Syndromy i wymiary schizofrenii.

100. Receptorowe mechanizmy działania leków psychotropowych.Wyszukiwarka