ocena ryzyka sprzątaczka, Dokumenty BHP, BHP


Gminna Biblioteka Publiczna

im. Jana Kochanowskiego

ul. Młyńska 2

77 - 320 Przechlewo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO ZWIĄZANEGO Z PRACĄ

NA STANOWISKU SPRZĄTACZKA

Data wykonania oceny: lipiec 2014 Data i podpis pracodawcy:

Ocenę wykonał: Piotr Frieda

1. Wstęp.

Zapewnienie bezpiecznego wykonywania pracy w zakładach pracy jest w Polsce usankcjonowane prawnie. Zgodnie z artykułem nr 226 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywanymi czynnościami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy.

Ryzyko zawodowe zgodnie z § 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodującą straty, a w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Przeprowadzona ocena ryzyka stanowi podstawę do zastosowania przez pracodawcę organizacji pracy i stworzenia stanowisk pracy zabezpieczających pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia.

Ocena ryzyka zawodowego świetlicowej została wykonana wg normy PN - N - 18002. W metodzie zakłada się możliwość powstania wypadku i szacuje jakościowo parametry ryzyka, skutki i prawdopodobieństwo, z jakim następstwa te mogą wystąpić. Ciężkość następstw i prawdopodobieństwo ich wystąpienia szacowane są na trzech poziomach. Ryzyko zawodowe wartościowane jest w skali trójstopniowej na trzech poziomach.

2. Procedura oceny ryzyka (etapy).

Przebieg oceny ryzyka składa się z powiązanych ze sobą etapów. Według Polskiej Normy PN-N-18002 ocena ryzyka zawodowego składa się z następujących działań:

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

W normie PN-N-18002 przedstawiona jest trójstopniowa skala szacowania ryzyka.

Tabela nr 1 (źródło: PN-N-18002)

    • CIĘŻKOŚĆ NASTĘPSTW

PRAWDOPODOBIENSTWO ZDARZENIA

mała

średnia

duża

   • Mało prawdopodobne

Małe

1

Małe

1

Średnie

2

Prawdopodobne

Małe

1

Średnie

2

Duże

3

Wysoce prawdopodobne

Średnie

2

Duże

3

Duże

3

 1. Ciężkość następstw

 1. Prawdopodobieństwo urazu

Dla takich wartości jak hałas, zapylenie czy oświetlenie, będących

wartościami mierzalnymi, do oszacowania ryzyka można zastosować poniższą tabelę:

Tabela nr 2 (źródło: PN-N-18002)

Wartość wielkości charakteryzującej narażenie (P)

   • Oszacowanie ryzyka zawodowego

P>Pmax

   • DUŻE

Pmax>P>0,5Pmax

ŚREDNIE

      • P<0,5Pmax

MAŁE

Pmax - wartość dopuszczalna wielkości charakteryzującej narażenie (NDS - najwyższego dopuszczalnego stężenia lub NDN - najwyższego dopuszczalnego natężenia).

Po oszacowaniu ryzyka wyznaczamy jego dopuszczalność. Znając wartość ryzyka (duże, średnie, małe) możemy stwierdzić czy jest ono dopuszczalne czy niedopuszczalne i na podstawie tego określić niezbędne działania dotyczące organizacji stanowiska pracy.

Możemy to zrobić przy pomocy tabeli nr 3.

Tabela nr 3 (źródło: PN-N-18002)

OSZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEO

DOPUSZCZALNOŚĆ RYZYKA ZAWODOWEGO

    • NIEZBĘDNE DZIAŁANIA

duże

niedopuszczalne

Jeżeli ryzyko zawodowe związane jest z pracą już wykonywaną, działania w celu jego zmniejszenia należy podjąć natychmiast. Planowana praca nie może być rozpoczęta do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.

średnie

dopuszczalne

Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego.

Małe

Konieczne jest zapewnienie, że ryzyko zawodowe pozostanie co najwyżej na tym samym poziomie.

Ostatnim etapem, który jest pochodną procesu oceny ryzyka, są działania korygujące, które mają na celu zredukować ryzyko do poziomu dopuszczalnego.

Przy redukcji ryzyka należy kierować się zasadą, aby w pierwszej kolejności eliminować zagrożenie, mogące powodować najcięższe skutki. Następnie redukujemy prawdopodobieństwo wystąpienia urazu lub pogorszenia stanu zdrowia.

3. Opis stanowiska pracy.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Przechlewie na stanowisku sprzątaczka zatrudniona jest 1 osoba na 1/2 etatu. Do obowiązków sprzątaczki należy utrzymanie czystości w budynku biblioteki i jego otoczeniu oraz sezonowa obsługa i okresowe czyszczenie kotła c.o..

4. Identyfikacja zagrożeń na stanowisku sprzątaczka.

Karta informacji o zagrożeniach na stanowisku sprzątaczka - opis zagrożeń.

Możliwe zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki zagrożenia

Środki ograniczające ryzyko zawodowe

Porażenie prądem elektrycznym

- uszkodzenie izolacji przewodów zasilających urządzenia elektryczne,

- niesprawne wyłączniki,

- uszkodzone gniazda wtyczkowe,

- użytkowanie urządzeń zasilanych elektrycznie

poparzenie, migotanie komór serca, śmierć

Przestrzeganie procedur i instrukcji, regularne badania skuteczności zerowania i rezystancji izolacji

Ruch powietrza - przeciągi

- jednoczesne otwieranie okien i drzwi pomieszczeń

przeziębienia, choroby układu oddechowego i choroby reumatyczne

Dbanie o to, by w czasie pracy nie tworzyć przeciągów - szczególnie w okresie chłodów i zimą

Upadek na tym samym poziomie

- zła organizacja pracy,

- nieporządek panujący na stanowisku pracy,

- pośpiech,

- śliskie i mokre powierzchnie

skaleczenia, zadrapania, stłuczenia, złamania lub zwichnięcia kończyn, urazy wewnętrzne

Wzmożona uwaga, przestrzeganie procedur i instrukcji, odpowiednia organizacja pracy, utrzymanie porządku, odpowiednie obuwie

Różnica poziomów (upadek na niższy poziom)

- upadek ze schodów

- upadek z drabiny

kalectwo, złamania kończyn, zwichnięcia, urazy wewnętrzne

Zachowanie szczególnej ostrożności, wzmożona uwaga, odpowiednia organizacja pracy

Uderzenie o nieruchome przedmioty

- pośpiech, zła organizacja stanowiska pracy,

- wystające kanty źle ustawionych mebli

lekkie stłuczenia, siniaki, otarcia naskórka

Właściwa organizacja przestrzeni, odpowiednia szerokość przejść i ustawienie mebli, wzmożona uwaga

Stres psychospołeczny

- konflikty w relacjach przełożony - podwładny, obciążenie zadaniami zawodowymi

dyskomfort psychiczny, przemęczenie fizyczne, konflikty, złe samopoczucie pracownika, nerwice

Właściwa organizacja pracy i wypoczynku

Obciążenie fizyczne, przeciążenie układu kostno - stawowego

- przesuwanie, podnoszenie zbyt ciężkich przedmiotów,

- praca w wymuszonej pozycji ciała

dolegliwości bólowe, uszkodzenia stawów lub kręgosłupa, przepuklina

Przestrzeganie norm transportu indywidualnego, właściwa organizacja pracy

Pożar

- zwarcie instalacji elektrycznej,

- zaprószenie ognia

ciężkie poparzenia,

śmierć

Przestrzeganie instrukcji, szkolenia, wzmożona uwaga, badania instalacji elektrycznej

Zatrucie tlenkiem węgla

- mokry opał,

- niesprawna wentylacja,

- niedostateczny ciąg kominowy

porażenie układu oddechowego, upośledzenie czynności organów

wewnętrznych, śmierć

Przestrzeganie procedur i instrukcji, nadzór nad pracą pieca, kontrola wilgotności opału w momencie przyjęcia, przeglądy komina i wentylacji

Pyły i aerozole

- mieszaniny unoszące się podczas sprzątania

- pyły drewna zawierające pył drewna twardego, np. buka oraz pyły węgla zawierające krzemionkę uwalniane podczas rozładunku opału

reakcje alergiczne, nieżyty i inne schorzenia dróg oddechowych oraz reakcje skórne, pylica, nowotwór

Stosowanie indywidualnych ochron dróg oddechowych przez obsługę

Poparzenie termiczne

- pośpiech, nieostrożność podczas parzenia gorących napojów

- prace przy gorącym piecu,

- brak narzędzi do odpopielania,

- niestosowanie odzieży ochronnej,

- awaria kotła, pęknięcie instalacji c.o.

lekkie poparzenia, podrażnienia skóry, poparzenia II i III

stopnia na całej

powierzchni ciała

Wzmożona uwaga, Przestrzeganie procedur i instrukcji, Zapewnienie odpowiednich narzędzi i przestrzeni do odżużlania i odpopielania, wyposażenie i stosowanie indywidualnych ochron osobistych (m. in rękawice ochronne, okulary, fartuch), wyposażenie i stosowanie odpowiednich i w należytym stanie technicznym narzędzi ręcznych,

Utrzymanie urządzeń kontrolno - pomiarowych w stanie umożliwiającym odczytanie ich wskazań, przerwanie procesu ogrzewania przy nieszczelnościach instalacji c.o. do czasu ich usunięcia

Czynniki chemiczne - drażniące i żrące

- detergenty i inne środki czyszczące

zatrucia, uczulenia, oparzenia chemiczne

Zachowanie procedur dotyczących pakowania, oznakowania i używania niebezpiecznych substancji, stosowanie gumowych rękawic ochronnych, prawidłowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE

biologiczne

bakterie (gram-dodatnie ziarniaki)

drogą powietrzno - kropelkową i powietrzno - pyłową , bezpośrednie, pokarmowe

stany zapalne dróg oddechowych, zatrucia pokarmowe, posocznica, alergie skórne

ochrony osobiste, częste mycie rąk, przestrzeganie higieny osobistej

biologiczne

grzyby Kropidlak popielaty Aspergilus fumigatus

drogą powietrzno - pyłową i powietrzno - kropelkową

aspergilioza płuc, alergie, astma, alergiczny nieżyt nosa

redukcja zapylenia, odgrzybianie pomieszczeń,

biologiczne

grzyby niedoskonałe, workowce

drogą powietrzno - pyłową, występują w pomieszczeniach magazynowych, pyle, powietrzu

zapalenie oskrzeli

redukcja zapylenia, odgrzybianie pomieszczeń

biologiczne

grzyby Chaetomium spp.

drogą powietrzno - pyłową, papier, pył

alergiczny nieżyt nosa, astma atopowa

redukcja zapylenia, odgrzybianie pomieszczeń

biologiczne mikroorganizmy, m.in. roztocza

drogą powietrzno - pyłową, kurz, brud

choroby układu oddechowego, choroby skóry, alergie, zapalenia spojówek

przestrzeganie przyjętych procedur, czyszczenie pomieszczenia w ten sposób, by nie powodować nadmiernego roznoszenia się kurzu, regularne odkurzanie zbiorów