USTAWY-22.10.09, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny

Pobierz dokument
ustawy.22.10.09.gospodarka.przestrzenna.gp.doc
Rozmiar 48 KB

USTAWY

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717 ze zmianami) /zwłaszcza w Dz. U. z 2004 roku nr 6 poz. 41 oraz w Dz. U. z 2004 roku nr 141, poz. 1492). Ostatnia, zaktualizowana ustawa powinna zawierać zmiany z 12 stycznia 2009 roku.

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 roku nr 164, poz. 1587).

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 roku nr 118, poz. 1233).

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 roku w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. 2004 roku nr 125, poz. 1309).

 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 roku nr 164, poz. 1588).

 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 roku nr 164, poz. 1589).

 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 roku w sprawie wzoru rejestru o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz. U. z 2004 roku nr 130, poz. 1385).

 8. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. Z 2001 roku nr 5, poz. 42 ze zmianami).

 9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206) /brzmienie od 2008-12-20/.

 10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 roku nr 15 poz. 139 ze zmianami).

 11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 roku nr 46, poz. 543 ze zmianami).

 12. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 roku nr 141, poz. 1492).

 13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku nr 62, poz. 627 ze zmianami) /tekst jednolity z dnia 4 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 902); tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2008 roku nr 25, poz. 150) brzmienie od 2009-06-01/.

 14. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 roku nr 100, poz. 1085 ze zmianami)

 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2002 roku nr 197, poz. 1667).

 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 roku nr 155, poz. 1298).

 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826) / brzmienie pierwotne (od 2007-07-20)/.

 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2002 roku nr 179, poz. 1490).

 19. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) /tekst jednolity z dnia 10 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1126), tekst jednolity z dnia 21 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2016), tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118), /brzmienie od 10-15 do 2009-12-30/.

 20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku nr 75 poz. 690 ze zmianami) /brzmienie od 2009-01-01/.

 21. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 19, poz. 115 ze zmianami).

 22. Ustawa z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 256, poz. 2571).

 23. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003 Nr 200 poz. 1953 ze zmianami.

 24. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2008 roku nr 193, poz. 1194).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku nr 43, poz. 430).

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku nr 92, poz. 880 - brzmienie od 2009-03-07).

 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 roku nr 239, poz. 2019), tekst jednolity z z dnia 18 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 2019) w brzmieniu od 2009-03-24.

 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 roku nr 39, poz. 251 w brzmieniu od 2009-03-24 do 2012-04-30).

 4. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku nr 236, poz. 2008).

 5. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 roku nr 100, poz. 696).

 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. z 2003 roku nr 130, poz.1192).

 7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r oku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku nr 162, poz. 1568 ze zmianą).

 8. Ustawa z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 1999 roku nr 41, poz. 412 ze zmianami).

 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 roku nr 120, poz. 1129 ze zmianą).

 10. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 roku nr 16, poz. 78 ze zmianami, tekst jednolity z dnia 2 kwietnia 2004 roku - Dz. U. z 2004 roku nr 121, poz. 1266, w brzmieniu od 2010-01-01 do 2010-12-31).

 11. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 19 grudnia 2008 roku (Dz. U. nr 237, poz. 1657 brzmienie pierwotne od 2009-01-01).

 12. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity z dnia 15 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 435)

 13. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000roku nr 23, poz. 295 ze zmianami).

 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959roku nr 52, poz. 315).

 15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001 roku nr 97, poz. 1055).

 16. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku nr 89, poz. 625 ze zmianami), tekst jednolity z dnia 16 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 625).

 17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1067 ze zmianą).

 18. Ustawa z dnia 23 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Z 1994 roku nr 123, poz. 600), tekst jednolity z dnia 14 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2007 roku nr 42, poz. 274 ze zmianami).

 19. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 roku o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu (Dz. U. z 2001 roku nr 84, poz. 906).

 20. Ustawa z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 roku nr 41, poz. 361 ze zmianą).

 21. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 roku o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 1994 roku nr 79, poz. 363 ze zmianami).

 22. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006" (Dz.U. Nr 98, poz. 1067) / - brzmienie od 2008-12-27.

 23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. (Dz. U. Nr 30, poz. 297) Wykaz standardów technicznych - poz. 12 (INSTRUKCJA TECHNICZNA K-1 - MAPA ZASADNICZA).


Pobierz dokument
ustawy.22.10.09.gospodarka.przestrzenna.gp.doc
Rozmiar 48 KB

Wyszukiwarka