LIST INTENCYJNY 10 STR , Inne


Sztokholm, 30.08.1991r

List intencyjny

„Lukuluss” A.G. z siedzibą w Sztokholmie wyraża chęć sprzedaży urządzeń i linii technologicznej, znaku firmowego wraz z pełną dokumentacją do produkcji skórzanych foteli biurowych przedsiębiorstwu „Matrix” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu oraz przeszkolić jego załogę w zakresie niezbędnym do prowadzenia obsługi i czynności serwisowych tych urządzeń.

Przedsiębiorstwo „Matrix” wyraża chęć zakupu w/w dóbr.

Kontrakt zostanie podpisany na początku września 1991 roku w Wałbrzychu. Transakcja będzie zrealizowana do dnia 01 października 1991 roku.

„Lukuluss” : „Matrix” :

..................... ....................

Załącznik nr 1 do kontraktu 1/1991

Oferta sprzedaży urządzeń linii technologicznej

do produkcji skórzanych foteli biurowych.

 1. Gientarka do rur aluminiowych - 20 000 $ 15 000 $

 2. Automat do montażu nóg foteli - 15 000 $ 10 500 $

 3. Wycinarka form z gąbki - 5 000 $ 3 700 $

 4. Wykrawarka skór - 8 000 $ 5 800 $

 5. Maszyna do szycia skór - 5 000 $ 3 500 $

 6. Wykańczarka - 5 000 $ 3 500 $

 7. Koszty szkolenia - 2 000 $ 1 000 $

 8. Produkcja niezakończona - 9 800 $ 6 900 $

 9. Materiały do produkcji foteli - 5 000 $ 3 900 $

0x08 graphic

RAZEM : - 73 800 $ 53 800 $

Kolumna cenowa 2 obejmuje ceny po przeprowadzeniu negocjacji.

Kontrakt nr 1/1991

zawarty w dniu 4 września 1991 r. w Wałbrzychu pomiędzy firmą „Lukuluss” A.G. z siedzibą w Sztokholmie reprezentowaną przez:

1. Artur Chrapek - Prezes Zarządu

2. Małgorzata Sowińska - V-ce Prezes Zarządu

3. Agnieszka Niewiara - Członek Zarządu

4. Elżbieta Janicka - Główny Księgowy

zwaną w dalszej części kontraktu Sprzedającym

a

Firmą „ Matrix” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu reprezentowaną przez:

1. Mirosława Grzesiak - Prezes Zarządu

2. Jolanta Tatkowska - V-ce Prezes Zarządu

3. Irena Piwko - Członek Zarządu

4. Renata Heliak - Główny Księgowy

zwaną w dalszej części kontraktu Kupującym.

 1. Przedmiot kontraktu.

Przedmiotem niniejszego kontraktu jest sprzedaż urządzeń (załącznik nr 1 do kontraktu), linii technologicznej, znaku firmowego do produkcji skórzanych foteli biurowych oraz przeszkolenia załogi Kupującego w ciągu 14 dni od daty zmontowania i przetestowania linii technologicznej w Polsce.

 1. Ceny i ogólna wartość kontraktu.

Odpowiednie wartości cenowe zostały ujęte w załączniku nr 1 do niniejszego kontraktu, wartość ogólna po negocjacjach jest wartością ogólną kontraktu.

 1. Warunki płatności.

Kupujący dokona 50% przedpłaty za zakup urządzeń, linii technologicznej, znaku firmowego do produkcji skórzanych foteli biurowych, po otrzymaniu kopii dokumentów załadunkowych i odprawy celnej, następne 50% po otrzymaniu towaru. Kupujący dokonuje zapłaty przelewem na niżej podany rachunek bankowy:

Deutche Bank A.G. Sztokholm nr 5222-822500036-23

Za datę dokonania przedpłaty przyjmuje się datę wpłynięcia przelewu na konto bankowe Sprzedającego.

 1. Termin ważności kontraktu.

Niniejszy kontrakt nabiera mocy w chwili jego podpisania przez strony kontraktu.

 1. Warunki dostawy.

Warunki dostaw zgodnie z incoterms DDU. Do przedmiotu kontraktu dołącza się następujące dokumenty:

 1. Źródła zaopatrzenia

Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia dostaw surowców do produkcji skórzanych foteli biurowych przez okres 24 miesięcy od momentu rozpoczęcia produkcji.

Okres zapewnienia dostaw może ulec zmianie za zgodą obu stron, osobnym aneksem do niniejszego kontraktu.

 1. Gwarancja.

Sprzedający udziela Kupującemu 6 - cio miesięcznej gwarancji na zakupione urządzenia.

 1. Kary umowne

W przypadku nie dotrzymania przez Sprzedającego warunków niniejszego kontraktu, a w szczególności dotyczących dostaw surowców, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości odsetek ustawowych od wartości kontraktu.

 1. Arbitraż.

Wszelkie spory mogące wystąpić przy realizacji niniejszego kontraktu rozstrzygnie Sąd Gospodarczy w Wałbrzychu wg prawa polskiego.

10. Działanie sił wyższych.

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań jeśli spowodowane to będzie okolicznościami takimi jak :

W takich okolicznościach termin wykonania kontraktu przesuwa się stosownie do czasu występowania w/w okoliczności.

Strona kontraktu, u której powstała sytuacja uniemożliwiająca wypełnienie zobowiązań powinna niezwłocznie powiadomić w formie pisemnej stronę drugą o wystąpieniu danego zjawiska, okresie jego trwania i zakończenia.

11. Inne warunki kontraktu.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego kontraktu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być uzgadniane i podpisane przez obie strony.

Niniejszy kontrakt sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY : KUPUJĄCY :

........................... ............................

........................... ............................

.......................... ............................

.......................... ............................

Załącznik nr 3 do kontraktu 1/1991

Kalkulacja transportu sporządzona zgodnie z warunkami

Incoterms DDU /strona Szwedzka/

RAZEM : - 1800 $

KALKULACJA KOSZTÓW (STRONA POLSKA)

Załącznik nr 2 do kontraktu 1/1991

1)

Gotowy wyrób - fotel

Koszt zakupu - 250$ od Szwedów

My sprzedaliśmy za 300 dolarów

Zysk = 50$

Podatek dochodowy (40%) z 50 = 20$

Podatek obrotowy 1% od 300 = 3$

Prawdziwy nasz zysk

50 - 20 - 3 = 27 $ na 1 fotel

2)

Półprodukty

Cena Szwedów 180 $ za 1 sztukę

Końcowy koszt wytworzenia fotela nie może przekroczyć 250$ ( wtedy nam się to opłaca ).

180,00$

+ 18,00$ 10% cła od wartości

___________________________

198,00$

+ 14,16$ płaca

+ 2,00$ energia

+ 6,37$ ZUS

___________________________

220,53$ a sprzedajemy po 300 więc mamy zysk

300 - 220,53 = 79,47

Z tego 40% podatku obrotowego = 31,79 i 1% podatku obrotowego od wartości 300 = 3,

a więc zysk wynosi :

79,47 - 31,79 - 3 = 44,66$ (jest to dla nas transakcja opłacalna)

___________________________________________________________________________

Jak obliczyłam płacę :

170 Dolarów - płaca

Zakładamy, że 1 pracownik dokończy dokończy z tych półproduktów 50 foteli w ciągu 2 dni

i wtedy :

170 * 2

_____________ = 14,16$

24

Jak obliczyłam ZUS :

14,16 * 45% = 6,37

Załącznik nr 3 do kontraktu

KALKULACJA ZEWNĘTRZNA

I. Wartość towaru - 73.800USD

+ 10% cła - 7.380USD

________________________________________

razem - 81.180USD

i USD = 25 tysięcy złotych, więc 20 254 500 000 złotych

81.180 - 10.000 = 71.180USD

10.000USD - to strata nasza z tytułu niewywiązania się Szwedów w grudniu 90 -

z zamówionych 200 sztuk foteli

200 * 300 = 60.000

200 * 250 = - 50.000

___________________________________

razem = 10.000

Po negocjacjach wartość towaru została określona na :

53.800,00USD

+ 10% cła 5.380,00USD

___________________________________

razem 59.180,00USDWyszukiwarka