Umowa kupna - sprzedaży samochodu, UMOWY


UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU

W dniu......................................... Ja............................................................................................................

zamieszkały(a).............................................................................................................................................

legitymujący się dowodem osobistym seria.............. nr.................................................................................

wydanym przez.................................................................................................w dniu.................................

sprzedałem będący moją własnością samochód osobowy:

marki....................................................................................................

nr rej....................................................................................................

nr nadwozia..........................................................................................

nr silnika...............................................................................................

rok produkcji........................................................................................

nr dowodu rejestracyjnego....................................................................

wydany przez........................................................................................ wartości................................................................................................

Panu(i)................................................................................................................................................

zamieszkałemu(ej) w...........................................................................................................................

legitymującemu(ej)się dowodem osobistym seria................nr..............................................................

wydanym przez...........................................................................................w dniu.............................

Oświadczam, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi moją własność i jest wolny od wad prawnych osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd jak również nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.

Z dniem podpisania umowy samochód przechodzi na własność kupującego, któremu znany jest stan techniczny pojazdu i nie wnosi on z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. Nabywający pojazd dokona przerejestrowania, względnie zgłoszenia we właściwym Wydziale Komunikacji o zmianie właściciela i miejsca zarejestrowania pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym. Z chwilą wydania pojazdu kupujący ponosi za niego całkowitą odpowiedzialność.

Podatek od nabycia praw majątkowych ponosi KUPUJĄCY.

Niniejsza umowa kupna-sprzedaży sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje sprzedający a drugi kupujący.

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Podpis sprzedającego: Podpis kupującego:

.......................................... ......................................Wyszukiwarka