3584


` 3. Diagnoza w resocjalizacji

Diagnostyka resocjalizacyjna zajmujmuje się stawianiem trafnych i rzetelnych diagnoz na użytek wychowania resocjalizującego osób niedostosowanych społecznie.

Diagnoza resocjalizacyjna to rozpoznanie stanu nieprzystosowania społecznego jednostki, jego opis, wyjaśnienie przyczynowe oraz jego ocena z punktu widzenia aktualnie dostępnej wiedzy. Mówiąc o diagnozie prościej, mamy na myśli opis i wyjaśnienie pojedynczego przypadku, a więc zawsze jakąś analizę, która posłuży preparacji działań zmierzających do skutecznej resocjalizacji jednostki.

Funkcje diagnozy

Opisująca

Wyjaśniająca

Eksperymentalno- terapeutyczna

Utylitarno- optymalizująca

Weryfikująca

Przedmiotem diagnozy resocjalizującej- SA wszelkie negatywne lub nieadekwatne reakcje jednostek na wymogi i nakazy wynikające z przypisanych ról społecznych. Są to zachowania odbiegające od norm w sensie statystycznym a przy tym charakteryzujące się szkodliwością indywidualną lub społeczną.

Przedmiotem diagnozy dla potrzeb wychowania resocjalizującego jest nieprzystosowanie społeczne.

Etapy diagnozy resocjalizacyjnej

- diagnoza konstatująca fakty- diagnoza stanu dotycząca pozytywnych negatywnych przejawów grze dokonuje się opisu sytuacji wychowawczej oraz stanu osobowości i walorów intelektualnych jednostki oraz wyjaśniania w kategoriach przyczynowo skutkowych.

- diagnoza projektująca- ukierunkowująca działania wychowawcze i wskazująca potencjalne rozwiązania metodyczne, polega na sformuowywaniu wielu hipotez i postulatów stanowiących podstawę podjęcia decyzji o kierunkach zakresie planowanych działań naprawczych strategiach i metodach postępowania korekcyjnego adekwatnych do problemu.

- diagnoza kontrolująca przebieg oddziaływań- związana z oceną warunków procesu oddziaływań resocjalizacyjnych, które mogą mieć wpływ na ostateczne rezultaty.

- diagnoza efektów sprawdzająca- weryfikująca, prawidłowość uzyskanego obrazu diagnostycznego oraz prawidłowość przyjętych założeń i rozwiązań pozwalających realizować zaplanowane cele.

Diagnozę można podzielić na trzy strefy:

  1. Strefa biologiczna:

  1. Strefa Psychiczna

  1. Strefa społeczno- kulturowa

grupa rówieśnicza, szkołaWyszukiwarka