Geologia Stosowana II, Studia, Rok I


A.

 1. Scharakteryzuj główne etapy ewolucji Ziemi i skorupy ziemskiej.

 2. Zdefiniuj pojęcie strefy subdukcji i omów najważniejsze procesy geologiczne związane z tą strefą.

 3. Omów najważniejsze rodzaje struktur sedymentacyjnych występujących w skałach osadowych.

B.

 1. Porównaj budowę typowej skorupy oceanicznej i kontynentalnej.

 2. Scharakteryzuj główne źródła (przyczyny) zjawisk magmatycznych w powiązaniu z teorią tektoniki płyt litosferycznych.

 3. Omów procesy wietrzenia fizycznego.

C.

 1. Omów podstawowe elementy wewnętrznej budowy kuli ziemskiej.

 2. Zdefiniuj pojęcie płyty litosferycznej i omów trzy rodzaje jej granic.

 3. Wymień i krótko scharakteryzuj najważniejsze środowiska sedymentacyjne.

D.

 1. Scharakteryzuj podstawowe odmiany magmy i omów kolejność krystalizacji najważniejszych grup minerałów skał magmowych.

 2. Zdefiniuj pojęcia aktywnych i pasywnych krawędzi kontynentów i krótko je scharakteryzuj.

 3. Omów procesy erozji rzecznej.

E.

 1. Omów podstawowe rodzaje intruzji magmowych.

 2. Scharakteryzuj pojęcie uskoku transformującego.

 3. Wyjaśnij sposoby powstawania przełomowych dolin rzecznych.

F.

 1. Omów budowę wewnętrzną wulkanu.

 2. Zdefiniuj pojęcie strefy spredingu i omów podstawowe procesy geologiczne związane z tą strefą.

 3. Scharakteryzuj najważniejsze procesy sedymentacyjne.

G.

 1. Scharakteryzuj najważniejsze rodzaje wulkanów i typy erupcji wulkanicznych.

 2. Omów podstawowe rodzaje deformacji (struktur) tektonicznych.

 3. Scharakteryzuj procesy sedymentacji lodowcowej i omów podstawowe rodzaje osadów polodowcowych.

H.

 1. Omów produkty eksplozywnych erupcji wulkanicznych.

 2. Scharakteryzuj główne procesy i produkty metamorfizmu regionalnego.

 3. Omów przyczyny transgresji i regresji morskich i ich odzwierciedlenie w zmienności kompleksów osadowych.Wyszukiwarka