praca-magisterska-6434, Dokumenty(8)


Socjologia - jest to badanie zachowań ludzkich, interakcji oraz zachowaniem społeczeństw. Osobowość prawna - jest to centralny system regulacji integracji czynności człowieka wewnątrz organizmu.... której procesy intelektualne reakcje emocjonalne i zam, nie przebiegają w sposób chaotyczny i przypadkowy, lecz w sposób ukierunkowany.

Dziecko przychodzące na świat nie posiada osobowości a jedynie biologiczne, płeć, typ budowy org. układ nerwowy, narządy zmysłów o określonej wrażliwość. Na podstawie tego wyposażenia formułują się psychospołeczne właściwości człowieka; charakter postawy, zainteresowania, potrzeby i dążenia.

Cechy osobowości kształtują się od najwcześniejszych chwil życia po wpływem środowiska.

Osobowość nie jest niezmienna. Trwałość jej elementów może ulegać zmianie, rozwijać się i doskonalić.

Ukształtowana osobowość człowieka stanowi mechanizm filtrujący i przetwarzający który wszelkie bodźce zewnętrzne, ocenia selekcjonując, przetwarzając, odpowiednio do potrzeb i zainteresowań.

Stosunkowo łatwiej można wpłynąć na zachowania człowieka młodego, trudniej jest powodować zmiany u dorosłego człowieka.

Wzór demokraty wg Marii Ogowskiej.

 1. Aspiracje perfekcjonistyczne

 1. Dyscyplina wew. ze zdolnością do długodystansowego wysiłku w oparciu o mocny kręgosłup

 2. Otwartość umysłu

 3. Tolerancja

 4. Aktywność

 5. Odwaga cywilna

 6. Uczciwość intelektualna

 7. Krytycyzm

 8. Odpowiedzialność za słowo

 9. Uspołecznienie człowieka

 10. Rycerskość

 11. Wrażliwość estetyczna

 12. Poczucie humoru

August Comte - przypisuje się jemu stworzenie socjologii. Przypisuje mu się przekonanie, że odkrycie praw rządzących społeczeństwem może stworzyć bardziej humanistyczne społeczeństwo.

Herbert Spenser - pierwszy funkcjonalista uważał że powinno się przyjmować postawę zwaną funkcjonalizmem.

Jeśli społeczeństwo rozwija się wzrasta wymiana między ludźmi. Przez to wzrosło wykorzystanie władzy.

Emi Darkheim - poszukiwał funkcji symboli kulturowych w funkcjonowaniu społeczeństwa.

Marks - stworzył teorię konfliktu. Postrzegał konflikt jako istotę istnienia społeczeństwa. Nierówność stwarza warunki do zmian społecznych.

Konflikt miał oznaczać konflikt miedzy tymi którzy kontrolują produkcję, manipulują symbolami kulturowymi a tymi tego wszystkiego nie posiadają.

Nie wierzył w prawa rządzące społeczeństwami.

M.Weber - twierdził, że nierówność jest zjawiskiem wielowymiarowym, jej przyczyny nie tkwią w przyczynach ekonomicznych, ale często w przyczynach ekonomicznych. Zmiany mogą być wywołane, lecz także przez same idee.

MOTYWACJA życiowa w aktywności społecznej.

To co interesuje socjologię to patologia.

Patologią społeczną jest wszystko to co stoi na przeszkodzie przeciw rozwojowi osobowości człowieka, jego przystosowania społecznego.

Jednym z najgroźniejszych przejawów patologii społecznych jest patologia procesu socjologii.

Zwykle wyróżnia się niezbędne dla poprawnego procesu socjalizacji.

jeśli zgodzić się, że dla tego procesu niezbędna jest prawda(stwarza możliwość poznania świata) perspektywa życiowa, nadzieja ( dająca możliwość projektowania przyszłości), wspólnota z innymi ludźmi czyli miłość (potrzeba kochania i bycia kochanym), twórczość (stwarza możliwość uczestnictwa w kulturze i tworzenia ), to warunkiem realizacji tego celów jest wolność ((dająca możliwość dokonywania autentycznych wyrobów).

Konformizm - oznacza dostosowanie własnego zachowania i sposobu myślenia jednostki do zachowania się i sposobu myślenia grupy niezależnie od tego dopasowanie może mieć negatywny czy też pozytywny charakter.

Podstawowym motorem działania człowieka są jego potrzeby. Niezaspokojona potrzeba wywołuje napięcie motywacyjne , które musza człowieka do podjęcia działań w celu zaspokojenia takiej potrzeby. Walczymy wtedy gdy walka przynosi rezultat.

Ażeby powstał proces motywacyjny, który służy realizacji potrzeby człowieka musi mieć przeświadczenie, że jego czynność, które podejmują doprowadzą do użytecznego wyniku

Potrzeby człowieka wg Maslowa zostały podzielone na potrzeby ochronne i potrzeby wzrostu.

Potrzeby ochronny związane są z:

 1. wymaganiami organizmu człowieka oraz konieczność utrzymania życia i zdrowia

 1. uzyskanie środków do życia

 2. utrzymanie stanu posiadania

 3. utrzymanie osiągniętej pozycji

 4. zapewnienie przyjaznych stosunków z innymi ludźmi, podtrzymywaniem dobrego imienia o sobie

Potrzeba wzrostu takie jak potrzeba osiągnąć czy samorealizacje są zorientowane na rozwój człowieka na umocnienia poczucia własnej wartości mogą one być zaspokojone:

1. Wykonanie zadań

2. posiadanie wartości przedmiotowych

3. Zajmowanie wysokiej pozycji

Teorie socjologiczne

Nauka jest ściśle uporządkowanym dążeniom do zrozumienia świata w kategoriach pojęć teoretycznych wspartych starannie prowadzonymi badaniami.

Teoria stanowi narzędzie rozumienia świata charakteryzują ją 2 podstawowe cechy: a)abstrakcyjność i uniwersalność; b)sprawdzalność

Kiedy abstrakcyjne teoria zostaną zweryfikowane wówczas następuje weryfikacje wiedzy.

Socjologia nie jest tak dobrze rozwinięta jak nauki przyrodnicze.

Są 4 najważniejsze: a)funkcjonalne - polega na zrozumieniu w jaki sposób zjawiska społeczne zaspokajają potrzeby większych struktur w którym funkcjonują; b) teoria konfliktów - która kładzie nacisk na konfliktorodne skutki nierówności; c) teoria interakcji - zwracają uwagę na posługiwaniu się gestami w bezpośredniej komunikacji oraz w dostosowaniu się ludzi na wzajem do siebie; d)teorie utylitarne - w których podkreśla się rachunek kosztów i zysków w dążeniu do określonych celów.

Zasady metody rachowej:

a)określić problem badawczy

b)sformułowanie hipotez

c)zebranie danych które w socjologii otrzymywane są za pomocą eksperymentu, obserwacji, badań historycznych

d)analiza danych

e) wyciąganie wniosków z uwzględnieniem teorii, bądź potrzeb klienta

Kiedy ludzie badają innych ludzi pojawia się subiektywizm który może być wykorzystany przez naukę o społeczeństwie, daje przewagę nad innymi naukami, ponieważ tylko my posiadamy taką intuicyjność w badaniu przedmiotów.

Wiedza socjologiczna w miarę jej gromadzenia może być użyta do konstruowania i przekształcania stosunków społecznych. Takie działania nie muszą być wrogie człowiekowi. Można je podejmować w imię humanizmu. A zatem nauka i humanizm nie muszą być w opozycji.

Wolność to nie jest który istnieje w formie czystej wolności trzeba wykorzystywać. jesteśmy wolni tylko wtedy, kiedy zachowujemy się w sposób wolny, w przeciwnym razie byłby to stan próżni którego nie można sobie wyobrazić.

Demokracja jest zimna czyli obca człowiekowi wg Ruffa Daveorta demokracja jest zimna i nie wiadomo skąd wziąć ciepło, staje się wartością obojętną. Rosną szanse na ocieplenie demokracji na szczeblu lokalnym

SYMBOLE I KULTURY

Człowiekiem kierują informacje. Informacje mają naturę bardziej symboliczną niż genetyczną. W przeciwieństwie do owadów ludzie sami tworzą kody, kierują ich zachowaniem wzorami społecznej organizacji.

Kultura jest systemem symboli, którą dana populacja tworzy i wykorzystuje do organizowania się, do ułatwienia interakcji oraz do kierowania zachowania się. W każdej populacji istnieje wiele systemów symboli, ale najważniejsze z nich to:

 1. systemy językowe których ludzie używają do porozumiewania się

 1. systemy technologii - które zawierają wiedzę w jaki sposób manipulować środowiskiem

 2. systemy wartości które formułują zasady dobra i zła, tego słuszne a co nie słuszne

 3. systemy przekonań, które porządkują ludzkie sądy na temat tego jak być powinno i jak jest w określonym sytuacjach i dziedzinach

 4. systemy norm które dostarczają ogólnych i szczegółowych oczekiwań wobec ludzi w różnych sytuacjach.

 5. zasoby wiedzy

Istnieją zróżnicowania kulturowe wewnątrz społeczeństw jak i pomiędzy nimi, a to często doprowadza do konfliktu tych, którzy wyznaczają inne przekonania. Niektóre konflikty pozostają na szczeblu symbolicznym często zmienia się w walce pomiędzy stronami.

Żyjemy w strukturach społecznych.

W społeczeństwach złożonych powstają i umacniają się subkultury, z których każda wyróżnia się własnymi systemami symboli. Czasami dochodzi między nimi do konfliktu, zwłaszcza kiedy jedne chcą narzucić drugim swe symbole upadek ducha politycznego.

W systemach symboli można często spotkać sprzeczność i konsekwencje z których każda wyróżnia się własnymi systemami symboli.

Kultury się zamykają. Gdy kultura zanika człowiek funkcjonuje w pustce,

Wiedza i nauka prowadzą do zaniku etyki.

4 reakcje na :- pragmatyczna akceptacja; - uparty optymizm; - cyniczny pesymizm; - radykalny sprzeciw - chaos moralny

Struktury społeczne; KULTURA społeczna i jej aspekty.

socjologia interesuje się wzajemnym oddziaływaniem na siebie cech, zachowań, interakcji, struktur społecznych oraz kultury.

Każda aspekt naszego istnienia to jest myśli, postrzeżenia, uczucia, kształtowane jest przez uczestnictwo w kulturach społecznych.

Struktur społeczne zbudowane są z:

pozycji społecznych, ról i sieci pozycji

Rola - zachowania, funkcje które wykonujemy.

Pozycja pochodna wykonywanej roli

Każdy człowiek dysponuje układem pozycji, a w każdej przez siebie zajmowanej pozycji układem ról.

Częstym zjawiskiem jest ciśnieniem i konflikt ról co jest skutkiem zbyt wielu obowiązków związanych z wykonywanymi rolami w ramach jednej pozycji lub konfliktu obowiązków wynikających z różnych pozycji.

Sieci pozycji, które tworzą struktury społeczne, różnią się pod względem liczby pozycji, liczby osób zajmujących poszczególne pozycji, rodzaje powiązań. Takie połączenia mogą być luźne lub ścisłe, opierać się na władzy lub hierarchii. Przekazywać różne dobra oraz istnieć dłużej lub krócej.

Podstawowymi strukturami społecznymi są, które organizują ludzkie populacje są:

grupy - złożone ze stosunkowo niewielkie sieci osób mających ze sobą bezpośredni kontakt.

organizacje - skupiają większa liczbę ludzi lub grup, wedle hierarchii władzy

społeczności lokalne- gromadzą wedle uporządkowanego porządku jednostki, grupy i org, w przestrzeni geograficznych.

Grupy i organizacje- instytucje złożone których celem jest rozwiązywanie podstawowych problemów.

Kategorie społeczna - w których wyróżniające się cechy ludzi stają się podstawą do wyróżniania ludzi w ramach kategorii.

Struktury stratyfikacyjne - w których poszczególne kategorie ludzi otrzymują nierówne udziału w wartościowych zasobach dóbr

system społeczny - obejmujące jakąś przestrzeń i terytorium oraz wykraczające poza jedno terytorium; struktury między społeczne - łączące ze sobą różne społeczeństwa

Organizacje nieformalne - temat pracy

Struktury społeczne :- małe

- duże

INTERAKCJE SPOŁECZNE

Interakcje obejmuje wzajemne sygnalizowanie sobie oraz odczytywanie gestów, a także dostosowywanie odpowiedzi do owych emisji gestów.

Obejmują także określone sprawności umysłowe np. myślenie, zastanawianie się oraz próbowanie zachowania alternatywne...a także widzenie samego siebie jako odrębnego obiektu.

Zgodnie z analizą Goffmana interakcja jest rodzajem inscenizacji teatralnej dziejącej się na scenie i za kulisami: posługuje się także fizycznymi rekwizytami dla zharmonizowania naszych wystąpień będących fragmentem bardziej ogólnego procesu sterowania wrażeniami.

Wprowadził pojęcie ramy jako części procesu, za pomocą których ludzie sygnalizują co ma być brane pod uwagę a co nie podczas interakcji.

nasze poczucie ładu i uporządkowania jest podtrzymywane przez immanentne metody środowiskowe, które stosujemy odruchowe, aby upewnić się, że odbieramy rzeczywistość społeczną w podobny sposób.

Interakcje przebiegają w ramach struktur społecznych w których duże znaczenie mają odgrywane role.

W interakcjach kierują emisją swoich gestów, tworząc w ten sposób role dla siebie oraz aktywnie odczytują gesty innych, aby poznać z kolei budowane przez nich role. Proces ten możliwy jest dzięki temu, że ludzie posiadają archiwum ról i korzystają z nich jakby z podręcznego źródła tworząc role dla siebie bądź interpretują gesty innych. Staramy się także nawzajem weryfikować swoje role.

Cechy grupy rodzinnej:

 1. zbiorowość od kilku do kilkudziesięciu złączonych względnie trwałą więzią na tle określonych wspólnych im wartości, zadań, przyjaźni , pomocy, stykających się ze sobą i oddziałujących mniej lub bardziej bezpośrednio wzajemnie na siebie., a przy tym świadomie odróżniających się od otoczenia.

 2. grupy ustalają zasady podstawowych stosunkowi społecznych a także roztaczają kontrole nad zachowaniami zgodnie z przyjętymi normami.

 3. człowiek jest przygotowywany do życia przez społeczeństwo. Ma jakieś grupy odniesienia które mu dostarczają informacje do ocenia własnych wartości. Małe grupy stanowią istotny czynnik do kształtowania się osobowości człowieka.

 4. Małe grupy społeczne stanowią ważna płaszczyznę opisu związków miedzy jednostka a społeczeństwem.

 5. Rodzina jest grupa złożona z osób połączonych ze sobą więziami małżeństwa, rodzicielstwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji.

Jako instytucja społeczna zakres takich dociekań ważne jest jak członkowie funkcjonują jak się przeobrażają. jest to grupa pierwotna ,lecz związana z silnymi emocjami. Będąc małą grupa rodzina zachowuje własne oblicze. Zanika przywództwa, wyraźny podział pokoleniowy.

siły zewnętrzne więzi emocjonalnej: państwo, kościół, sąsiedztwo, policja.

Rodzina powstaje dzięki małżeństwu. Małżeństwo jest konieczny do powstania rodziny. Dzięki małżeństwu więzi emocjonalne. Pokrewieństwo w rodzinie: rzeczywiste lub zastępcze i nakłada na rodzinę pewne obowiązki i uprawnienia.

Pokrewieństwo może zachodzić w linii wstępnej. Do rodziny krewni w linii bocznej obejmując kilkupokoleniową rodzinę.

Więź małżeńska może być poligamiczna. Rodzina niepełna - bez dzieci i jednego współmałżonka. Duża rodzina to grupa złożona 3 pokoleń w linii prostej, współżyjąca z sobą stale w przestrzennym skupieniu, często nawet pod jednym dachem kierowana przez starszego mężczyznę dziadka.

Do wielkie rodziny należą dalecy adoptowani, i są powiązani ekonomicznie.

Wykład

Proaktywność - to pełne przejęcie odpowiedzialności za własne życie, podejmowanie kolejnych inicjatyw ze świadomością, że nasze zachowanie jest funkcją decyzji a nie okoliczności. Od naszego wyboru zależy to co zrobimy jak się zachowujemy.

Na sukces w życiu przyczynia się fakt, że nie ma nieważnych decyzji.

Im mniejsze poczucie wartości tym trudniej o proaktywność.

Warunki mają wpływ na zaprzepaszczenie szansy na proaktywność.

"W Polsce żyje się z przywileju ani z pracy". Sama świadomość każdorazowej możliwości wyboru, daje człowiekowi poczucie większej kontroli nad życiem. Czyli umiejętność wpływania na stan rzeczy przez świadome działanie. poczucie kontroli jest przeciwieństwem bezradności.

Zdając sobie sprawę jaka przerwa występuje między bodźcem a rekcją jest decyzja. Na decyzje ma duże znaczenie środowisko.

Dokonując codzienny proaktywnych wyborów, stajemy się ludźmi znacznie bardziej skutecznymi, społecznymi.

Samodzielność - jest to świadomość własnej zdolności do niezależności, której tempo rozwoju zależy od warunków w jakich odbywa się ten proces.

Warunki ogólne:- środowisko socjologiczne ; - państwo; - rodzinne; - realia biologiczne; - wychowawcze

Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !

Powierz swoje sprawy profesjonalistom.

0x01 graphicWyszukiwarka