Materiały budowlane - Kruszywa 1, Budownictwo S1, Semestr II, Materiały budowlane, Wykłady


Kruszywa budowlane (PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw, PN-EN 13059:2003 Kruszywa lekkie. Cz.1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy, PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu)

- odsiew na sicie - ilość materiału pozostająca na sicie, (czyli większa od oczek danego sita)

- przesiew przez sito - ilość materiału przechodząca przez sito, (czyli mniejsza od oczek danego sita)

Analizę sitową można przeprowadzić 2 metodami:

- na mokro - dla kruszyw zawierających grudki gliny lub ziarna oblepione gliną lub pyłem

- na sucho - dla kruszyw nie zawierających grudek gliny lub ziaren oblepionych gliną;

Wskazówki dotyczące opisu gruboziarnistości/drobnoziarnistości kruszyw do zapraw zawarte w PN-EN 13139:2002

Jeśli podaje się dodatkowe opisy dotyczące gruboziarnistości lub drobnoziarnistości kruszyw do szczególnego zastosowania zalecane jest stosowanie tablic A.1 i A.2 -może być wykorzystywana tylko jedna tablica, ale nie obie.

W tablicach A.1 i A.2 zastosowano oznaczenia:

A.1. Gruboziarnistość lub drobnoziarnistość na podstawie przesiewu przez sito 0,500 mm,

w procentach

Przesiew, w procentach wyrażonych ułamkiem masowym

CP

MP

FP

Od 5 do 45

Od 30 do 70

Od 55 do 100

A.2. Gruboziarnistość lub drobnoziarnistość na podstawie współczynnika drobnoziarnistości

Współczynnik drobnoziarnistości

CF

MF

FF

od 3,6 do 2,4

od 2,8 do 1,5

od 2,1 do 0,6

Współczynnik drobnoziarnistości FM stosowany jest do sprawdzenia stabilności dostawy. Jeśli współczynnik jest dodatkowo wymagany, zaleca się, aby FM dostawy mieścił się w granicach deklarowanego FM ± 0,25 lub w inny określonych granicach.

Współczynnik drobnoziarnistości FM oblicza się jako sumę pozostałości na następujących sitach (mm) wyrażonych w procentach, np.:

0x01 graphic

Na wynik obliczenia współczynnika drobnoziarnistości duży wpływ ma zawartość pyłów. Skalne kruszywo łamane może być zaklasyfikowane jako drobne, chociaż kruszywo to bez pyłów jest uważane za typowe kruszywo grube.Wyszukiwarka