ppoż, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ

Pobierz dokument
ppoz.bhp.i.ppoz.przygotowanie.do.szkolen.ppoz.doc
Rozmiar 42 KB

..................................................

 (pieczęć organizatora kształcenia)

ZAŚWIADCZENIE

o ukończeniu1) seminarium / kursu / szkolenia

Pan ………………………………………………………………………………………………

(imię/imiona i nazwisko)

r.

Urodzony(a) dnia ……………………………………………………………………………….

w ………………………………. woj. ………………………………………………………….

szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

ukończył ………………………………………………………………………………………...

(nazwa formy kształcenia)

zorganizowanym przez …………………………………………………………………………

(nazwa organizatora kształcenia)

…………………………………………………………………………………………………..

w okresie od dnia……………………………….. do dnia …………………………………….

Szkolenia zdobycie wiedzy i umiejętności

Celem …………………………było……………………………………………………………

      (nazwa formy kształcenia)

Z zakresu ochrony przeciwpożarowej

…………………………………………………………………………………………………...

Zaświadczenie wydano na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

…………………………………………………….…., dnia…………………………………...

     (miejscowość)

Nr z rejestru…………………..

                  …………………………………………

                    (pieczęć i podpis osoby upoważnionej

                        przez organizatora kształcenia)

L.p.

Nazwa zajęć edukacyjnych

Wymiar godzin zajęć edukacyjnych

Regulacje prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej

0,5

Podstawowe pojęcia dotyczące procesu spalania

0,5

Zagrożenia pożarowe w miejscu pracy, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów

0,5

Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom

0,5

Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru, sposoby alarmowania

0,5

Ewakuacja osób, mienia, drogi ewakuacyjne oraz środki do prowadzenia ewakuacji

0,5

Sprzęt i urządzenia gaśnicze, środki gaśnicze

0,5

Znajomość praktycznego użycia sprzętu i urządzeń gaśniczych

1,5

Razem:

5,0

                  …………………………………………

                    (pieczęć i podpis osoby upoważnionej

                        przez organizatora kształcenia)

1) Wpisać nazwę formy szkolenia


Pobierz dokument
ppoz.bhp.i.ppoz.przygotowanie.do.szkolen.ppoz.doc
Rozmiar 42 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
OSP Pytania egzaminacyjne, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Rola i zadania pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji, BHP i PPOŻ przygotowanie
Jak często przeprowadzać próbną ewakuację, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Instrukcja BHP dla ¶lusarzy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Ochrona ogniowa w systemach suchej zabudowy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
roboty transportowe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Dziennik Ustaw z 2008 r BHP STRAŻAK, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
download, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, BHP stolarnia
SF uruzw, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
pedagogika pracyrt, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Pedagogika pracy
obsługa piły tarczowej do cięcia mięsa i kości, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
stanowisko elektromonter, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Ryzyko zawodowe -zawody
4 8 powolanie inspektora, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, wypadki i protokoły, Dokumentacja pow
Instrukcja BHPprzy kapowaniu pakietów, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Drabiny ewakuacyjne, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Wozki jezdniowe z napedem silnikowym, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Transport wewnątrzzakłado
Wykorzystanie wózkow widłowych, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Transport wewnątrzzakładowy bhp

więcej podobnych podstron