CIGAZF~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria

Pobierz dokument
cigazf7E1.studia.pomoc.studialna.sprawozdania.doc
Rozmiar 43 KB

Prawo Zachowania Pędu -w zamkniętym układzie ciał całkowity pęd układu nie zmienia się : p=const lub Dp=0 . Przez układ zamknięty rozumiemy taki układ w którym jedynymi siłami działającymi miedzy ciałami są siły wewnętrzne (siły akcji i reakcji)
Zjawisko Indukcji Elektromagnetycznej - polega na wzbudzeniu siły elektromotorycznej indukcji Eind Przez zmienny strumień indukcji pola magnetycznego. Zjawiskiem tym rządzi prawo Faradaya - SEM indukcji jest równa szybkości zmian strumienia pola magnetycznegoFB w czasie i przeciw działa tym zmianom (reguła Lenza). Eind= -FB/t
Pierwsza Zasada Termodynamiki - całkowita zmiana energii wewnętrznej układu (DU) równa się sumie ciepła (Q) dostarczonego do układu i pracy (WZ) wykonanej nad układem przez siły zewnętrzne DU=Q+WZ lub DU=Q-WU Wu - praca wykonana przez układ .Przykładem zastosowania pierwszej zasady jest kocią parowy.
Druga Zasada Termodynamiki 1) Ciało nie może przekazywać ciepła innemu ciału o wyższej temperaturze bez wywołania innych zmian w układzie lub otoczeniu (Clausius). 2) Entropia układu zamkniętego rośnie z upływem czasu dS=dQ/T T- temperatura w danym etapie przemiany. Zastosowanie np. silnik cieplny.
Trzecia Zasada Termodynamiki - określa bezwzględną skalę wartości entropii mówiąc, że dla przemian zachodzących w idealnych ciałach stałych w temp. zera bezwzględnego zmiana entropii wynosi zero.
Zerowa Zasada Termodynamiki - mówi że jeśli dwa ciała są w równowadze termicznej z trzecim to wszystkie trzy ciała są względem siebie w równowadze termicznej.
Siła Bezwładności - w układach poruszających się z przyśpieszeniem ciała tj nie związane z układem uzyskują względem niego przyśpieszenie przeciwne Fb=-ma. Siły bezwładności w układach obracających się nazywane są siłami odśrodkowymi np. człowiek w hamującym samochodzie lub człowiek na powierzchni ziemi.
Ugięcie Fal Świetlnych - zachodzi przy przejściu przez szczelinę lub tuż przy ostrej krawędzi przegrody. Fale ugięte interferują dając obszary wzmocnienia i osłabienia natężenia światła . Zachodzi przy przejściu z jednego ośrodka w drugi np. w wodzie.
Prawo Gaussa.-całkowity strumień wektora indukcji elektrycznej przez powierzchnię zamkniętą jest proporcjonalny do sumy algebraicznej ładunków elektrycznych zamkniętych wewnątrz tej powierzchni. Podobne prawo09 stosuje się do powierzchni w polu magnetycznym i można je uogólnić na dowolne pole wektorowe.
Prawo Ampera - krążenie wektora B po dowolnej krzywej zamkniętej I jest równe sumie natężeń prądów przebijających powierzchnię rozpiętą na tej krzywej. KB=ĺ Bj*Ij=mo*ĺij
ĺ Ij=i1-i2+i3
Światłowód - jest to włókno optyczne w którym straty światła są małe .Ma rdzeń z czystego szkła o średnicy od 6 do 250 mikrometrów w koszulce ze szkła lub plastiku . Koszulka ma grubość od 10 do 150 mikrometrów. Powierzchnia styku rdzenia i koszulki działa jak zwierciadło walcowe w którym zachodzi odbicie światła służą do przenoszenia informacji w formie zakodowanych impulsów lub rozłożonych obrazów od źródła do odbiornika.
Promieniowanie spójne (koherentne)- promieniowanie elektromagnetyczne w którym dwie lub więcej paczek falowych pozostaje w stałym związku fazowym , tzn. grzbiety i doliny fal zawsze są w nich podobnie rozłożone.
Całkowite wewnętrzne odbicie - całkowite odbicie wiązki światła na granicy między pewnym ośrodkiem a innym ośrodkiem o mniejszym współczynniku załamania , gdy kąt padania na drugi ośrodek przekracza pewien kąt krytyczny. Zachodzi więc, gdy przekroczymy kąt padania C ,dany wzorem nsin c=1,gdzie n jest współczynnikiem załamania ośrodka A względem B. całkowite wewnętrzne odbicie wykorzystuje się ,używając w niektórych przyrządach optycznych pryzmatów zamiast zwierciadła.
Promieniowanie laserowe -jest to promieniowanie o bardzo wąskim paśmie częstotliwości. Nie jest spójne. Konwencjonalne żródła światła emitują promieniowanie we wszystkich kierunkach w wyniku spontanicznej emisji fotonów przez termiczne wzbudzenie .
Laser-wzmocnienie światła przez wymuszoną emisje promieniowania . Urządzenie wzmacniające lub wytwarzające światło ,używane zazwyczaj do wytwarzania spójnego, monochromatycznego w podczerwonym , widzialnym i nadfioletowym, zakresie widma.
Przewodnik elektryczności - substancja o dużej przewodności elektrycznej właściwej . Metale są dobrymi przewodnikami dzięki dużej koncentracji elektronów swobodnych .
Izolator - substancja będąca złym przewodnikiem ciepła i elektryczności .Obie własności wynikają zazwyczaj z braku elektronów mogących poruszać się wewnątrz materiału .
Fala-nazywamy rozchodzące się ze skończoną prędkością zaburzenie przenoszące energię.
Fala mechaniczna - jest to zaburzenie ośrodka polegające na niewielkich drganiach ośrodka i przenoszone w wyniku oddziaływań między cząsteczkami ośrodka .
Fala elektromagnetyczna - jest rozchodzącym się w przestrzeni zaburzeniem pól elektrycznego i magnetycznego. f =1/T T- okres fali .
Fala sinusoidalna - ma jeden kierunek rozchodzenia się(x). Y(x,t)=A sin 2 P(x/l - t/T) l-długość fali Y-wychylenie elementu fali .
Prędkość Liniowa (chwilowa) - v punktu materialnego jest to stosunek zmiany wektora wodzącego w czasie do czasu w którym ta zmiana nastąpiła.
Przyśpieszenie Liniowe - określa szybkość zmiany wektora prędkości poruszającego się punktu, jego wartości liczbowej jak i kierunku.
Pierwsza zasada dynamiki - istnieje inercjalny układ odniesienia w którym ciało spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym gdy nie działa na nie żadna siła lub działające siły równoważą się. F1+F2+F3=0
Druga zasada dynamiki - jeśli na ciało działają siły nie równoważące się to porusza się ono ruchem zmiennym a przyśpieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do wypadkowej tych sił i odwrotnie proporcjonalne do jego masy. F=ma.
Trzecia zasada dynamiki - jeśli ciało A działa na ciało B siłą FAB to ciało B działa na ciało A siłą FBA taką samą co do wartości lecz przeciwnie skierowaną .
Pęd - (p)jest iloczynem masy (m.) i prędkości ciała (v). p.=mv .
Praca - jest iloczynem skalarnym siły i przemieszczenia ciała spowodowana działaniem tej siły.
Moc - jest to praca wykonana w jednostce czasu . P.=W/t
Pole grawitacyjne - jest to przestrzeń wokół każdego ciała materialnego charakteryzująca się tym , że na każdą masę znajdującą się w tej przestrzeni działa siła grawitacji .
Natężenie pola grawitacji - nazywamy stosunek siły grawitacji działającej na ciało umieszczone w danym punkcie pola do masy tego ciała .
Zasada superpozycji - natężenie pola wytwarzanego przez n mas punktowych jest równe sumie natężeń pól wytworzonych przez każdą masę osobno.
Pole Elektrostatyczne - jest to przestrzeń wokół nieruchomych ładunków lub ciał naelektryzowanych.
Prawo Coulomba - siła oddziaływań dwóch ładunków punktowych jest wprost proporcjonalna do iloczynu obu ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.
Natężenie pola elektrostatycznego - nazywamy stosunek siły działającej na ładunek q umieszczony w polu elektrostatycznym do wartości tego ładunku E=F/q
Strumień pola elektrostatycznego - nazywamy iloczyn skalarny tego wektora i wektora powierzchni.
Związek natężenia pola E z potencjałem V określony jest zależnością E = - DV /Dl wynika z niej że wektor natężenia pola E jest zwrócony w stronę malejącego potencjału.
Kondensator - nazywamy układ dwóch przewodników, z których jeden jest uziemniony.
Pojemnością kondensatora - nazywamy stosunek zgromadzonego w nim ładunku do napięcia jakie w wyniku tego powstaje na jego okładkach. C = Q/U .
Pojemność kondensatora płaskiego-obliczamy ze wzoru .........................
Pojemność przewodnika - nazywamy stosunek zgromadzonego w nim ładunku do uzyskanego przez ten przewodnik do potencjału elektrycznego C = Q /V.
Natężenie prądu (I) - jest to stosunek ładunku przepływającego przez przekrój poprzeczny przewodnika do czasu w którym ten ładunek przepłyną.
Napięcie (U) - jest to różnica potencjałów występujących pomiędzy dwoma punktami obwodu U = W/Q = P/I
Opór elektryczny (R) - jest to wielkość, która mówi, przy jakim napięciu na przewodniku natężenie płynącego w nim prądu ma wartość 1A .
Przepływ ciepła - proces przekazywania energii z jednego ciała lub układu do innego wskutek różnicy temp. Proces ten to przewodnictwo, konwekcja i promieniowanie.
Fala elektromagnetyczna - energia wysyłana przez układ w postaci fal czyli pola elektrycznego i magnetycznego prostopadłych do siebie i do kierunku przenoszenia się energii, o natężeniach zmiennych sinusoidalnie. W próżni fale te rozchodzą się ze stałą prędkością 2,9979x108m/s w materii poruszają się wolniej
Materiał optycznie dwójłomny (podwójne załamanie) - cecha pewnych kryształów polegająca na tworzeniu dwóch promieni załamanych z jednego promienia padającego przy czym są one spolaryzowane liniowo w kierunkach wzajemnie prostopadłych np. kalcyt kwarc
Przyśpieszenie radialne (dośrodkowe) - przyśpieszenie liniowe -r x w2 wzdłuż promienia (radialne) prostopadłe do toru .
Energia kinetyczna - energia punktu będącego w ruchu .
Energia potencjalna - energia którą ma punkt dzięki swojemu położeniu . występuje tylko w takich układach , w jakich działają siły zachowawcze np. siła grawitacji , siła sprężystości .
Wielkości charakteryzujące ruch postępowy i obrotowy :
ruch postępowy: ruch obrotowy: związek między nimi :
s-droga [m.] a- kąt [rad] s = r a

v-prędkość liniowa [m/s] w-prędkość kątowa [rad/s] v =wx r
v=ds/dt w =da/dt
a -przyśpieszenie liniowe [m/s2] e-przyśpieszenie kątowe [rad/s2] a =e x r
a =dv/dt e = dw/dt
m.-masa [kg] I - moment bezwładności [kg/m2] I=ňm. r2 dm
F - siła [N] M. - moment siły [Nm] M. = r x F
p. - pęd [kgm/s] K - moment pędu (kręt) [kgm2/s2] K =r x p.
Drgania - są ruchem periodycznym , w którym


Pobierz dokument
cigazf7E1.studia.pomoc.studialna.sprawozdania.doc
Rozmiar 43 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
spr.45, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZYKA 1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
spr.46, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZ41(1), Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FALEDW~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
Kosmiczna antymateria referat, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
spr.10, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
Wykorzystanie energii w warunkach ziemskich, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laborat
Wspolczynnik zalamania swiatla, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZ3~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
sprw.1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
WICZEN~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI1944~1
73BCZT~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI6448~1

więcej podobnych podstron