PKM pytania ET I 2004, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 5, PKM, PKM od Ani, PKM 2, Sesja, PKM-semestr 2, PKM, pytania

Pobierz dokument
pkm.pytania.et.i.2004.politechnika.slaska.doc
Rozmiar 34 KB

 1. Wymień rodzaje cech konstrukcyjnych i wyjaśnij je na dowolnym przykładzie.

 2. Narysuj wykres Soderberga i zaznacz na nim wyraźnie naprężenia zmienne w czasie o przebiegu narysowanym poniżej (przebiegi np. wahadłowy lub inne będą podawane na egzaminie).

 3. Wyjaśnić (na rysunku) w oparciu o wykres Soderberga jak definiowana jest liczba bezpieczeństwa dla prostego stanu naprężeń (np. rozciągania) zmiennych w czasie.

 4. Zdefiniuj liczbę kształtu oraz przedstaw sposoby jej zmniejszania.

 5. Zdefiniuj liczbę działania karbu oraz podaj czynniki mające wpływ na jej wielkość.

 6. Narysuj przykładowy wykres Wohlera (np. dla rozciągania), opisz jego osie, oznacz i opisz podstawową wielkość z niego odczytywaną

 7. Moment M potrzebny do pokonania oporów podczas dokręcania śruby określa wzór M = 0.5dm⋅Q⋅tg( γ +ρ). Opisz wielkości występujące w tym wzorze.

 8. Narysuj i objaśnij rozkład sił występujących podczas dokręcania obciążonego połączenia samohamownego.

 9. Określ podstawową różnicę istoty działania połączenia śrubowego luźnego i pasowanego. Narysuj przekroje tych połączeń w płaszczyźnie zawierającej oś śruby i zaznacz na nich najważniejszą różnicę między nimi.

 10. Przedstaw podstawową różnicę między połączeniem wpustowym i klinowym. Wymień zalety i wady połączeń klinowych.

 11. Określ podstawową różnicę istoty działania połączenia wpustowego i klinowego. Narysuj przekrój połączenia wpustowego i klinowego w płaszczyźnie prostopadłej do osi wału i zaznacz na nich najważniejszą różnicę między nimi.

 12. Omów trzy sposoby środkowania połączeń wielowypustowych. Omów ich zalety i wady.

 13. Wyjaśnić na czym polega różnica w doborze cech konstrukcyjnych dla czopowych połączeń skurczowych i wtłaczanych.

 14. Napisz wzór określający trwałość łożysk tocznych i opisz wielkości w nim występujące. Wyjaśnić znaczenie indeksu 10. Zdefiniowań wielkość C.

 15. Opisz zasadę pasowania łożysk w przypadku - nieruchomej oprawy (czop obraca się względem wektora obciążenia).

 16. Przedstaw w postaci prostego rysunku zasadę ustalania poosiowego wałów z jednym łożyskiem swobodnym i jednym ustalającym.

 17. Wymień najczęściej występujące uszkodzenia łożysk tocznych i przyczyny ich występowania.

 18. Podaj przykłady smarów stałych. Podaj przykłady ich zastosowań oraz wymień zalety i wady.

 19. Wymień podstawowe rodzaje uszczelnień łożysk. Podaj ich wady, zalety i zakresy ich zastosowań wynikające z warunków działania maszyny.

 20. Wyjaśnić co oznacza pojęcie „sprzęgło podatne skrętnie z charakterystyką nieliniową”. Wyjaśnić co jest zaletą tych sprzęgieł.

 21. Narysuj schemat sprzęgła krzyżakowego (Cardana). Opisz jego najważniejsza wadę i zaletę.

 22. Wyjaśnij terminy pełzania i poślizgu pasa w przekładni pasowej.

 23. Narysuj schemat przekładni pasowej z rolką napinającą. Omów wady i zalety tego sposobu napięcia wstępnego pasów.

 24. Co to jest tolerancja i pasowanie. Narysuj przykłady otworu i walca o średnicy 10h8 i 20H8 z zaznaczonymi polami tolerancji.

 25. Pomiędzy wałem o średnicy 120h7 i panewką łożyska należy uzyskać luz od 0,06 do 0,15 mm. Oblicz średnicę wewnętrzną otworu panewki. Wartość pola tolerancji IT7=0,042 mm dla wymiaru nominalnego 120 mm. (Na egzaminie podane wartości liczbowe ulegną zmianie.)

 26. Zalety i wady ewolwentowego zarysu zębów.

 27. Zdefiniuj liczbę przyporu ewolwentowych zazębień walcowych o zębach prostych.

 28. Wykres przedstawia połączenie śrubowe z napięciem wstępnym Qw=10 kN. Pakiet blach został dodatkowo obciążony siłą ściskającą P=5 kN. Wyznacz graficznie z zachowaniem podziałki (i przedstaw na wykresie) siłę w rdzeniu śruby i siłę w pakiecie blach po przyłożeniu siły P. (Na egzaminie podane wartości liczbowe ulegną zmianie.)


Pobierz dokument
pkm.pytania.et.i.2004.politechnika.slaska.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PYTANIA-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semest
PKM Pytania 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
PKM Pytania 1 i 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie
pytania pkm OK !!!!!!!!!, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
Pytania na egzamin 1, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniers
Pkm Pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Seme
PKM sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
PKMT pytania 03, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
Pytania2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr
PYTANIA z moimtu na kolosa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, In
Pytania z odlewnictwa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier
pytania1PKMT, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Sem
OU pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
obrobka ubytkowa - opracowane pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM
PKM pyt, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr
mozliwe pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
Rozk ad labów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se

więcej podobnych podstron