pytania kardiochirurgia2, V rok, Kardiochirurgia, GIELDY


 1. Jaki lek należy podać dożylnie aby umożliwić operację serca z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego?

Heparyna, która ma zapobiec wykrzepianiu podczas i po zabiegu.

 1. Wymień wady wrodzone serca, których leczenie operacyjne przeprowadza się bez zastosowania krążenia pozaustrojowego?

Przetrwały przewód tętniczy, koarktacja aorty.

 1. Wyjaśnij określenie „ choroba trzynaczyniowa”?

To choroba następujących naczyń wieńcowych: t. okalająca, przednia zstępująca i tylna zstępująca.

 1. Wymień pobierane chirurgicznie naczynia służące do pomostowania wieńcowego?

V. saphena magna sin, dex, t. radialis sin, dex, RIMA, LIMA, t. żołądkowo-sieciowa, t. nabrzuszna dolna,

 1. Wymień nazwy płatków zastawki aortalnej i mitralnej.

aortalna-: valvula: lewa-lewowieńcowa, prawa-prowowieńcowa, tylna-niewieńcowa.

mitralna: cuspis: przednia, tylna.

 1. Wymień przyczyny powstawania zwężenia zastawki aortalnej.

- proces zwyrodnieniowo - wapniejący

- wrodzone zwężenie zastawki

- gorączka reumatyczna

Wymień przyczyny powstawania niedomykalności zastawki aortalnej.

 1. Wymień przyczyny powstawania zwężenia zastawki mitralnej.

- REUMATYCZNE ZAPALENIE SERCA:

•izolowane zwężenie mitralne występuje u 40% chorych z reumatyczną chorobą serca

•u 60% chorych z tą wadą stwierdza się gorączkę reumatyczną w wywiadach

- WRODZONE ZWĘŻENIA ZASTAWKI MITRALNEJ (rzadko, głównie u niemowląt)

 1. Wymień przyczyny powstawania niedomykalności zastawki mitralnej.

 1. Jakie zaburzenia rytmu serca najczęściej występują przy wadach zastawki mitralnej?

Migotanie przedsionków.

 1. Jaki typ protezy zastawki serca powinien być preferowany u ludzi młodych i dlaczego?

Zastawki mechaniczne- ponieważ mają one dłuższy okres działania, nie narażamy pacjenta na reoperację po ok. 15 latach, która może być konieczna w przypadku zastawek biologicznych, ale jest konieczność podawania Acenokumarolu do końca życia. Wyjątek stanowią kobiety które planują ciążę, u nich także biologiczne, bo Acenokumarol ma działanie teratogenne.

 1. Jaki typ protezy zastawki serca powinien być preferowany po 65 roku życia i dlaczego?

Zastawki biologiczne- ponieważ występuje brak powikłań przewlekłego stosowania Acenokumarolu

Acenokumarol bierzemy przez 3 m-ce przy INR 2-3

 1. Jaki poziom INR powinien być utrzymywany po wszczepieniu

  1. Protezy mechanicznej w pozycji aortalnej- 2-3

  2. Protezy mechanicznej w pozycji mitralnej-2,5-3,5

  3. Protezy mechanicznej w pozycji aortalnej i mitralnej-2,5-3,5

  4. Biologicznej- 2-3 przez 3 m-ce

 1. Rozwarstwienie, której części aorty (podaj typ) jest:

  1. Wskazaniem do leczenia zachowawczego- typ B- poniżej odejścia t. podobojczykowej lewej

  2. Wskazaniem do nagłej interwencji chirurgicznej- typ A- powyżej zastawki aortalnej

 1. Wymień powikłania zawału serca leczone operacyjnie.

Tamponada, pęknięcie przegrody międzykomorowej, tętniak pozawałowy, pęknięcie m. brodawkowatego i w wyniku tego ostra niedomykalność mitralna.

 1. Wymień naczynia tętnicze używane do przęsłowania naczyń wieńcowych serca. Ad. 4

 1. Opisz przedoperacyjne leczenie ostrej pozawałowej niedomykalności zastawki mitralnej.

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna i leczenie farmakologiczne.

 1. Jak długo należy prowadzić leczenie przeciwkrzepliwe i jaki powinien być wskaźnik INR po wszczepieniu biologicznej protezy zastawki aortalnej?

Leczenie przeciwkrzepliwe przez 3 m-ce Acenokumarolem przy INR 2,5-3,5 oraz ASA po 100mg/d do końca życia

 1. Wymień sposoby leczenia przecieku okołozastawkowego z powodu BZW.

-plastyka, wszczepienie protezy.

 1. Wymień wskazania do operacyjnego leczenia tętniaka aorty piersiowej.

Utrzymujący się silny ból w klatce piersiowej

Obecność krwi w jamie opłucnowej

Krwioplucie z wyraźnym poszerzeniem śródpiersia

Średnica >= 10 cm, Szybkie powiększanie się rozmiarów tętniaka

 1. Jaki jest mechanizm wspomagania serca przez IABP (kontrapulsację wewnątrzaortalną)

Zmniejszenia afterload LK i podniesienie ciś. Perfuzyjnego w wyniku szybkiego zapadania się balonu w aorcie, który wytwarza podciśnienie, do którego LK może łatwo przepompować krew

 1. Wymień wskazania do użycia IABP.

- wstrząs kardiogenny
pooperacyjny
pozawałowy
- mechaniczne powikłania ostrego zawału mięśnia sercowego
ostra niedomykalność mitralna
ubytek przegrody międzykomorowej
- operacyjne pomostowanie tętnic wieńcowych
poważne upośledzenie funkcji lewej komory
reoperacje
- angioplastyka wieńcowa
niestabilność hemodynamiczna
poważne upośledzenie funkcji lewej komory
- pacjenci oczekujący na przeszczep serca ( przed VAD )
- pozawałowa dusznica
- komorowe zaburzenia rytmu związane z niedokrwieniem

 1. Wymień przeciwwskazania do użycia IABP.

- bezwzględne
niedomykalność zastawki aortalnej, rozwarstwienie aorty, posocznica, niewydolność wielonarządowa, choroba nowotworowa z przerzutami, nieodwracalne uszkodzenie OUN
- względne
tętniak aorty brzusznej, zwapnienia tętnic biodrowych lub udowych, aktywna infekcja

 1. Jaki jest cel wykonywania zespolenia systemowo-płucnego?

Zwiększenie przepływu płucnego, obniżenie niedotlenienia tkanek.

 1. Kiedy wykonuje się zespolenie systemowo płucne?

Zastosowanie w wadach serca, których głównym skutkiem jest zmniejszony przepływ płucny z towarzyszącym niedotlenieniem, objawiającym się stałą sinicą lub napadami anoksemicznymi.

W: wadach siniczych serca, spadku przepływu płucnego, napadach anoksemicznych, hipoplazji tt. płucnych.

 1. Jakie naczynia są łączone w zespoleniu systemowo-płucnym?

-1944 A. Blalock, H. Taussig, - zespolenie tętnicy przedobojczykowej z tętnicą płucną

-1946 Potts ze współpracownikami - zespolenie lewej tętnicy płucnej z aortą zstępującą

-1962 r. Waterston - zespolenie prawej tętnicy płucnej z aortą wstępującą

-zespolenie centralne, połączenie aorty wstępującej z pniem płucnym przy użyciu protezy naczyniowej

-modyfikację zespolenia Blalocka-Taussig, - proteza naczyniowa łączy tętnicę podobojczykową z tętnicą płucną

 1. Wymień wykładniki wstrząsu kardiogennego.

Wskażnik sercowy-<2l/min/m3

Skurczowe RR < 90 mmHg

Ciśnienie w LP lub PP > 20 mmHg

Diureza<20ml/h

Opór obwodowy>2100dyna x sek x cm-5

 1. Leczenie wstrząsu kardiogennego.

IABP i leki inotropowe dodatnie- dobutamina, dopamina, adrenalina

 1. Wymień sposoby zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego.

-samoistnego zamknięcia przewodu tętniczego (acetylocholina, bradykinina, endogenne aminy katecholowe) w ciągu 1 -2 tygodni. Prostaglandyny PGE1, PGE2 hamują jego zamknięcie szczególnie aktywnie u wcześniaków i noworodków.

-operacyjne- przez założenie podwójnej podwiązki na przewód lub przecięcie i zeszycie

kikutóow

 1. Wymień wady składające się na tetralogię Fallota.

-ubytek przegrody miedzykom

-aorta jeżdźiec odchodząca znad obu komór

-zwężenie ujścia pnia płucnego

-przerost PK

 1. Wymień wskazania do przęsłowania tętnic wieńcowych serca.

•Zwężenie pnia lewej t. wieńcowej lub tzw. ekwiwalent pnia LTW

• Zmiany miażdżycowe rozsiane /3-VD/

•Powikłany zawał m. sercowego (MI, VSD)

•Restenoza po PTCA

•Choroba wieńcowa oraz wada zastawkowa

 1. Jaka jest śmiertelność roczna chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej

  1. Z objawami podmiotowymi- przeżycie do 4-5 lat gdy jest dławica, 2-3 gdy omdlenia, 1-2 gdy obj niewyd. serca

  2. Bez objawów podmiotowych-0,4%/rok

 1. Wymień wczesne powikłania po wszczepieniu mechanicznej protezy zastawki.

•Strukturalna dysfunkcja zastawki,

•Krwawienie•Pękniecie ściany lewej komory

•Zakrzepica protezy zastawkowej- rzadko wczesne, •Zatorowość - rzadko wczesne

 1. Wymień późne powikłania po wszczepieniu mechanicznej protezy zastawki.

•Niestrukturalna dysfunkcja zastawki

•Zatorowość

•Krwawienie

•Infekcyjne zapalenie wsierdzia na sztucznej zastawce

•Zakrzepica protezy zastawkowej

 1. Rodzaje leczenia zakrzepicy protezy zastawkowej.

- Jeżeli skrzeplina jest mniejsza niż 5 mm i nie powoduje dysfunkcji zastawki - próba leczenia zachowawczego Heparyną.

-

-Jeżeli skrzeplina jest większa niż 5 mm i powoduje dysfunkcję zastawki należy wymienić zastawkę.

-

----Leczenie trombolityczne jest alternatywą u chorych obarczonych wysokim ryzykiem operacyjnym jednak wiąże się z ok. 20% występowaniem powikłań zatorowych.

 1. Wskazania do leczenia zwężenia zastawki aortalnej.

KLASA I

1.Chorzy z dużym zwężeniem i objawami podmiotowymi

2.Chorzy z dużym zwężeniem, poddawani operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych

3.Chorzy z dużym zwężeniem, poddawani operacji aorty lub operacji innej wady zastawkowej

KLASA II a

1.Chorzy z umiarkowanym zwężeniem, poddawani operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych, operacji aorty lub operacji innych zastawek serca

2.Chorzy z dużym zwężeniem, bez objawów podmiotowych oraz:

-z dysfunkcją skurczową lewej komory

-z nieprawidłową reakcją na wysiłek fizyczny (np. spadek ciśnienia tętniczego)

KLASA II B

1.Chorzy z dużym zwężeniem, bez objawów podmiotowych oraz:

-Z częstoskurczem komorowym

-Z dużym przerostem lewej komory >= 15 mm

KLASA III

-Zapobieganie nagłej śmierci sercowej u chorych bez objawów podmiotowych i bez nieprawidłowości wymienionych w klasie II a i b

 1. Wskazania do leczenia zwężenia zastawki mitralnej.

KLASA I

1.Chorzy z umiarkowanym lub dużym zwężeniem ujścia mitralnego (o pow. <= 1,5 cm²) i objawami III lub IV klasy NYHA, niezakwalifikowani do przezskórnej walwulotomii balonowej lub korekcji zastawki.

KLASA II a

1.Chorzy z dużym zwężeniem ujścia mitralnego (o pow. <= 1,0 cm²) i z wysokim nadciśnieniem płucnym (ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej > 60-80 mmHg), z objawami I lub II klasy NYHA, niezakwalifikowani do przezskórnej walwulotomii balonowej lub korekcji zastawki.

 1. Wskazania do leczenia niedomykalności zastawki aortalnej.

KLASA I

1.Chorzy z objawami III lub IV klasy NYHA, z zach czynnością skurczową LK (LVEF >= 50%)

2.Chorzy z objawami II klasy NYHA, z zachowaną czynnością skurczową LK (LVEF >= 50%), ale z postępującym poszerzaniem się komory lub zmniejszaniem LVEF w kolejnych badaniach

3.Chorzy z dławicą piersiową co najmniej w II klasie Canadian Heart Association, z chorobą tętnic wieńcowych lub bez

4.Chorzy z objawami podmiotowymi lub bez, z niewielką lub umiarkowaną dysfunkcją LK w spoczynku (LVEF w spoczynku 25% - 49%)

5. Chorzy poddawani operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowyych, operacji aorty lub operacji innych zastawek serca

KLASA II a 1.Chorzy z objawami II klasy NYHA, z zachowaną czynnością skurczową LK (LVEF >= 50%), bez poszerzania się komory lub zmniejsz LVEF w kolejnych bad, ze stabilną tolerancją wysiłku

2.Chorzy bez objawów podmiotowych, z zachowaną czynnością skurczową LK (LVEF >= 50%), ale z dużym poszerzeniem LK (wymiar końcowo-rozkurczowy > 75 mm lub końcowoskurczowy > 55 mm)

KLASA II b 1.Chorzy z ciężką dysfunkcją LK (LVEF < 25%)

2.Chorzy bez objawów podmiotowych, z zachowaną czynnością skurczową LK (LVEF >= 50%) i postępującym poszerzeniem LK, jeśli poszerzenie to jest umiarkowane (wymiar końcoworozkurczowy 70 - 75 mm lub końcowo-skurczowy 50 - 55 mm)

3.Chorzy bez objawów podmiotowych, z zachowaną czynnością skurczową LK (LVEF >= 50%), ale z obniżaniem się LVEF wykazanym metodą wysiłkowej wentrykulografii radioizotopowej

 1. Wskazania do leczenia niedomykalności zastawki mitralnej.

KLASA I

1.Ostra objawowa niedomykalność zastawki mitralnej, gdy operacja naprawcza jest prawdopodobna

2.Chorzy z objawami II - IV klasy NYHA, z prawidłową czynnością LK (LVEF > 60%, wymiar końcowoskórczowy < 45 mm)

3.Chorzy z objawami podmiotowymi lub bez i z niewielką dysfunkcją LK (LVEF 50-60%, wymiar końcowoskórczowy 45-50 mm)

4.Chorzy z objawami podmiotowymi lub bez i z umiarkowaną dysfunkcją LK (LVEF 30-50%, wymiar końcowoskórczowy 50-55 mm)

KLASA II a

-Chorzy bez objawów podmiotowych, z zachowaną czynnością LK i z migotaniem przedsionków

-Chorzy bez objawów podmiotowych, z zachowaną czynnością LK i z nadciśnieniem płucnym (ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej > 50 mm Hg w spoczynku i > 60 mm Hg w wysiłku)

-Chorzy bez objawów podmiotowych z LVEF 50-60% i wymiarem końcowoskórczowym < 45 mm, lub z LVEF > 60% i wymiarem końcowoskórczowym 45 - 55 mm,

-Chorzy z ciężką dysfunkcją LK (LVEF < 30% i [ lub] wymiarem końcowoskórczowym > 55 mm), u których struny ścięgniste są najprawdopodobniej nieuszkodzone

KLASA II b

1.Chorzy bez objawów podmiotowych, z przewlekłą niedomykalnością mitralną i zachowaną czynnością LK, u których wykonanie korekcji zastawki jest bardzo prawdopodobne

2.Chorzy z wypadaniem płatka zastawki mitralnej i zachowaną czynnością LK, u których nawracają arytmie komorowe mimo leczenia farmakologicznego

 1. Jakie jest prawidłowe pole powierzchni ujścia zastawki aortalnej? - 3-4 cm2

 2. Jakie jest prawidłowe pole powierzchni ujścia zastawki mitralnej? - 4-5 cm2

 1. Wymień objawy podmiotowe i przedmiotowe zwężenia zastawki aortalnej.

Podmiotowe:

-asymptomatyczni chorzy- pow>1,5cm

-zawroty głowy, zaburzenia widzenia, omdlenia

-ból wieńcowy u 50 % chorych

-asthma cardiale, obrzęk płu, tachyarytmie komorowe, zawał serca, nagły zgon u 10-20 %

-obj. prawokom. niewydolności krążenia

Przedmiotowe:

-niekiedy asteniczna budowa ciała, skóra porcelanowej barwy,

-unoszące,mocne kopulaste uderzenie koniuszkowe-przerost koncentryczny LK,

-mruk skurczowy, szmer skurczowy wyrzutu, II ton cichy, niesłyszalny, obecny III i IV ton

-krótki szmer rozkurczowy niedomykalnej aorty u 50%

-szmery czynnościowe holosystoliczne

 1. Wymień objawy podmiotowe i przedmiotowe zwężenia zastawki mitralnej.

Podmiotowe:

-szybkie męczenie, duszność, kaszel-powysiłkowe, krwioplucie

-inf. Ukł oddechowego, obrzęk płuc, napadowa duszność nocna

-omdlenia powysiłkowe, zatory, chrypka, bóle w okol przedsercowej,

-skrzeplina kulista- nagły zgon

-IZW, stałe lub napadowe zaburzenia rytmu serca- 40% FA

Przedmiotowe:

-twarz mitralna-uderzenie koniuszkowe słabo wyczuwalne

-powiększenie PK, mruk rozkurczowy, głośny kłapiący II ton, trzask otwarcia

-turkoczący szmer rozkurczowy, slyszalny w pobliżu koniuszka

-rytm zatokowy zazwyczaj przyspieszony

-wzmocnienie składowej płucnej II tonu nad t płucną

-szmer Grahama-Steela, szmer niedomykalności zastawki trójdz.

-przepełnienie żył szyjnych, III i IV ton u chorych z niewydolnością PK

 1. Wymień kolejno następstwa hemodynamiczne zwężenia zastawki aortalnej.

-Adaptacja LK do podwyższonego ciśnienia skurczowego przez przerost

-Pogrubienie ściany komory (przerost koncentryczny)

-Wzrost ciśnienia końcowo-rozkurczowego

-Osłabienie siły skurczu, wzrost ciśnienia końcowo-rozkurczowego

-Rozstrzeń lewej komory serca

-Wzrost ciśnienia w lewym przedsionku

-Wzrost ciśnienia w żyłach i włośniczkach płucnych

-Przesiękanie płynu do pęcherzyków płucnych i otaczających tkanek

-Wzrost ciśnienia w pniu płucnym i prawej komorze

-Niewydolność prawokomorowa

 1. Wymień kolejno następstwa hemodynamiczne zwężenia zastawki mitralnej.

-Zmniejszenie powierzchni ujścia mitralnego

-Wzrost ciśnienia w lewym przedsionku

-Wzrost ciśnienia w żylnym łożysku płucnym

-Wzrost ciśnienia w lewym przedsionku

-Wzrost ciśnienia w żyłach i włośniczkach płucnych

-Przesiękanie płyny do pęcherzyków płucnych i otaczających tkanek (obrzęk płuc)

-Skurcz tętniczek płucnych oraz przerost błony wewnętrznej i środkowej

-Nadciśnienie płucne

-Wzrost ciśnienia w pniu płucnym i prawej komorze

-Przerost a następnie rozstrzeń prawej komory

-Niewydolność prawokomorowa

-Czynnościowa niedomykalność zastawki trójdzielnej

 1. Wymień kolejno następstwa hemodynamiczne niedomykalności zastawki aortalnej.

OSTRA

-obciążenie LK przez wsteczny strumień krwi

-gwałtowny wzrost objętości końcoworozkurczowej

-wzrost ciśnienia końcoworozkurczowego LK i LP

-niezdolność LK do szybkiego wyrównawczego poszerzenia

-tachykardia wyrównawcza

-obrzęk płuc

-wstrząs kardiogenny

PRZEWLEKŁA

-wzrost objętości końcoworozkurczowej

-zwiększenie podatności ściany LK

-przerost ekscentryczny i koncentryczny (równoczesny)

-poszerzenie jamy LK z towarzyszącym wzrostem napięcia skurczowego ściany

-upośledzenie kurczliwości LK

-duszność

 1. Wymień kolejno następstwa hemodynamiczne niedomykalności zastawki mitralnej.

OSTRA

-Przeciążenie objętościowe LK (* obciążenia wstępnego)

-umiarkowany wzrost objętości wyrzutowej (bez wyrównawczego przerostu LK)

-Spadek efektywnej objętości wyrzutowej i rzutu serca

-niezdolność LK i LP do szybkiego wyrównawczego poszerzenia

-obrzęk płuc -wstrząs kardiogenny

PRZEWLEKŁA

-wzrost objętości końcoworozkurczowej

-Wzrost efektywnej objętości wyrzutowej i rzutu serca

-zwiększenie pojemności LK i LP

-Zmniejszenie zastoju żylnego w płucach

WIELE LAT

-Poszerzenie jamy LK z towarzyszącym spadkiem EF i wzrostem objętości końcowo-rozkurczowej

-upośledzenie kurczliwości LK -> duszność

 1. Wymień przyczyny zgonów nieleczonych chorych ze zwężeniem zastawki mitralnej.

-Postępująca niewydolność serca 60-70%

-Zatorowość systemowa 20-30%

-Zatorowość płucna 10%

-Zakażenie 1-5%

 1. Wymień przyczyny zwężenia i niedomykalności zastawki trójdzielnej.

PRZYCZYNY NIEDOMYKALNOŚCI:

-Powiększenie jamy prawej komory i poszerzenie pierścienia zastawki trójdzielnej w przebiegu:

•Zwężenia zastawki mitralnej

•Zwężenia ujścia tętnicy płucnej

•Nadciśnienia płucnego

•Kardiomiopatii rozstrzeniowej

•Niewydolności prawokomorowej o dowolnej przyczynie

-Reumatyczne zapalenie płatków zastawki

-Infekcyjne zapalenie wsierdzia

-Rakowiak

-Reumatoidalne zapalenie stawów

-Radioterapia lub uraz

-Zespół Marfana

-Wypadanie płatka zastawki trójdzielnej

-Leki hamujące łaknienie

PRZYCZYNY ZWĘŻENIA:

-Proces reumatyczny

-Infekcyjne zapalenie wsierdzia z dużymi wegetacjami (b. rzadko)

-Wady wrodzone

-Rakowiak

-Guzy prawego przedsionka (niezastawkowa przyczyna zwężenia prawego ujścia żylnego)

 1. Wymień przyczyny powstawania tętniaków aorty.

1.miażdżyca

2.zwyrodnienie ściany tętnicy

3.uraz

4.wrodzone choroby tk. łącznej:

•zwyrodnienie torbielowate błony środkowej

•zespół marfana

•zespół ehlersa-danlosa

5.zmiany zapalne błony środkowej w przebiegu:

•posocznicy i zapaleń nieswoistych

•guzkowego zapalenia tętnic

•kiły trzeciorzędowej

6.zatory w vasa vasorum w przebiegu bakteryjnego zapalenia wsierdzia

8Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania kardiologia, Giełdy
Radiologia- pytania 2009, V rok, Radiologia, giełdy
pytania1 kardiochirurgia, V rok, Kardiochirurgia, GIELDY
pytania Kubicy, IV rok, IV rok CM UMK, Kardiologia, giełdy, part I
hejka, IV rok, IV rok CM UMK, Kardiologia, giełdy, part I
test końcowy gr5, IV rok, IV rok CM UMK, Kardiologia, giełdy, part I
przykladowe pytania na egzamin z kardiologii, Giełdy
ZALICZENIE KARDIOCHIRURGII, V rok, Kardiochirurgia, GIELDY
Ceranka-pytania, medycyna, giełdy, interna1, interna j, kardio, pytania z kardiologii
pytania z kardio, Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, kardiologia
Zaliczenie za kardiologii 1 grupa, IV rok, IV rok CM UMK, Kardiologia, giełdy
Odpowiedzi do gieldy wyslanej przez Bozene, IV rok, IV rok CM UMK, Kardiologia, giełdy, part I
Kardio giełdy3, Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, kardiologia
Kardiologia giałda 06, IV rok, IV rok CM UMK, Kardiologia, giełdy
test z kardio, IV rok, IV rok CM UMK, Kardiologia, giełdy, part I
Pytania kardiologia fizjoterapia 2011 , Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, kardiologia
gie+Úda kardio, IV rok, IV rok CM UMK, Kardiologia, giełdy

więcej podobnych podstron