ustne, Zestawy z psychiatrii na egzamin ustny: 1


Zestawy z psychiatrii na egzamin ustny:

1.Problemy psychogeriatrii
2. Orzecznictwo sądowo psychitryczne
3. Leki anksjolityczne

1.Diagnostyka zaburzeń świadomości
2. Przewlekły alkoholizm
3. Psychoterapia psychoz

1. Osobowość przedalkoholowa
2. Leczenie schizofrenii
3. Choroba Picka

1. Zaburzenia emocji
2. Związki psychiatrii z innymi dyscyplinami
3. Upośledzenie umysłowe

1. Pojęcie zdrowia psychicznego
2. Poziomy diagnozy
3. Konfabulacje

1. Brak czynności popędowych, paragnomen
2. Zachowanie jako element wskazujący za zaburzenie psychiczne
3. Rodzaje zachowań

1. Biologiczne podstawy psychoz
2. Zaburzenia pamięci
3. Choroby psychosomatyczne

1. Nerwica natręctw
2. Zaburzenia świadomości
3. Postępowanie z pacjentem agresywnym

1. Zaburzenia spostrzegania
2. Choroby afektywne
3. Orzecznictwo w sprawach karnych

1. Zespół depresyjny
2. Społeczność terapeutyczna
3. Uzależnienie od pochodnych morfiny

1. Leki przeciwdepresyjne
2. Zespół splątaniowy
3. Psychozy reaktywne

1. Neuroleptyki
2. Zespół poamfetaminowy
3. Zespół pomroczny


1. Reakcje dysocjacyjne
2. Zespół katatoniczny
3. Psychiatria środowiskowa - cele, założenia, organizacja opieki zdrowotnej

1. Osobowości predysponujące do psychoz
2. Choroba Picka
3. Leczenie depresji

1. Choroba Alzheimera
2. Objawy depresji
3. Psychoterapia podtrzymująca

1. Porażenie postępują
2. Fobie
3. Postacie schizofrenii

1. Leczenie zespołu depresyjnego
2. Zespół paranoidalny
3. Biologiczne podstawy psychoz 1. Zaburzenia nastroju (emocji)
2. Jadłowstręt psychiczny
3. Biochemiczne podstawy psychoz

1. Zaburzenia pamięci
2. Zaburzenia psychosomatyczne
3. Testy biochemiczne w psychozach

1. Kontakt lekarza z pacjentem
2. Zespół zamroczeniowy (onejroidalny)
3. Psychozy reaktywne

1. Defnicja psychozy
2. Etiologia chorób afektywnych
3. Specyfika posiępowania z osobami w wieku podeszłym

1. Omamica alkoholowa
2. Zespół katatoniczny
3. Psychiatria środowiskowa

1. Fobie
2. Depresja egzogenna, endogenna
3. Zespół Kandinskego - Clerambaulta

1. Psychoza alkoholowa
2. Neuroleptyki
3. Mechanizmy obronne osobowości

1. Elektrowstrząsy
2. Zaburzenia psychiczne po urazie głowy
3. Zespół maniakalny

1. Zaburzenia spostrzegania
2. Choroby afektywne
3. Orzecznictwo karno - psychiatryczne

1. Osobowość przedchorobowa w nerwicach
2. Urojenia patologiczne
3. Niepoczytalność

1. Różnice między rozkojarzeniem a splątaniem
2. Paranoja alkoholowa
3. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

1. Objawy somatyczne w depresji
2. Teorie schizofrenii
3. Metody leczenia chorób psychosomatycznych

1. Urojenia i zespoły urojeniowe
2. Nerwice
3. Objawy uboczne neuroleptyków

1. Zaburzenia myślenia
2. Psychozy alkoholowe
3. Leczenie depresji

1. Osobowość kompulsywna (anankastyczna)
2. Rokowanie w schizofrenii
3. Ubezwłasnowolnienie

1. Zespół psychoorganiczny
2. Nerwica histeryczna
3. Psychoanaliza = psychoterapia wglądowa

1. Osobowość histeryczna
2. Psychozy egzogenne
3. Leczenie majaczenia alkoholowego

1. Zespół splątaniowy
2. Nerwica natręctw
3. Postępowanie z pacjentami w stanie lękowym

1. Autyzm
2. Depresja maskowana
3. Psychoterapia grupowa

1. Omamy rzekome
2. Nerwica depresyjna
3. Leki antydepresyjneWyszukiwarka