6854


INSTYTUT SOCJOLOGII

Uniwersytetu

Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

KARTA PRZEDMIOTU — SYLABUS

DO KATALOGU PRZEDMIOTÓW ECTS

CZĘŚĆ PIERWSZA

NAZWA PRZEDMIOTU

Kościół a ekonomia i proces globalizacji

KOD PRZEDMIOTU

WS-SO-KAE

TYP PRZEDMIOTU

Wykład monograficzny

LICZBA PUNKTÓW ECTS

3

LICZBA GODZ. W TYGODNIU

2

LICZBA GODZ. W SEMESTRZE

wykładów:

30

ćwiczeń:

PROWADZĄCY WYKŁAD

x. dr Artur Wysocki

PROWADZĄCY ĆWICZENIA

FORMUŁA PRZEDMIOTU

wykład

JĘZYK NAUCZANIA

polski

CZĘŚĆ DRUGA

WYMAGANIA WSTĘPNE

Ogólne wiadomości z historii współczesnej i wiedzy o społeczeństwie ze szkoły średniej oraz pierwszych lat studiów oraz wprowadzenie do KNS.

CEL NAUCZANIA

Celem wykładu jest przybliżenie studentom podejścia nauczania społecznego Kościoła wobec współczesnych procesów ekonomicznych, zwłaszcza związanych z procesem globalizacji. Niektóre zagadnienia, zwłaszcza te podkreślone w encyklice Benedykta XVI "Caritas in veritate", zostaną omówione bardziej szczegółowo. 

PROGRAM NAUCZANIA

Zarys programu:

 1. Zagadnienia wstępne

 2. Biblia i Tradycja Kościoła wobec problemów ekonomicznych

 3. Najważniejsze teksty papieży od Leona XIII do Benedykta XVI dotyczące sfery ekonomii

 4. Podstawowe zasady KNS w życiu ekonomicznym

 5. Problem rozwoju i wzrostu ekonomicznego w kontekście globalnym

 6. Wybrane problemy etyki biznesu

 7. Bezinteresowność a zysk w ekonomii

 8. Social business

 9. Międzynarodowa integracja ekonomiczna a Kościół

 10. Kościół a rozwój zrównoważony

 11. Wyczerpywanie się surowców i problemy energetyczne

 12. Dysproporcje rozwoju między poszczególnymi krajami i kontynentami

 13. Procesy migracyjne we współczesnym świecie a problem pracy

 14. Problem zadłużenia na świecie oraz kryzysy gospodarcze

METODY I FORMY OCENY PRACY STUDENTA

Obecność i aktywność na zajęciach oraz egzamin końcowy (uwzględniający dwie pierwsze pozycje)

ZALECANE LEKTURY

Literatura podstawowa:

 1. Benedykt XVI, Caritas in veritate, encyklika społeczna z 2009 r.

 1. Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Jedność, Kielce 2005.

 1. A. Giddens, Socjologia, rozdz. 3 (Zmieniający się świat), PWN, Warszawa 2005, s. 72-99.

Literatura uzupełniająca:

 1. Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, t. 1 i 2, Solidarność, Rzym-Lublin 1996.

 1. T. Borutka, J. MAzur, A. Zwoliński, Katolicka nauka społeczna, Paulinianum, Częstochowa 2004.

 1. E. Czarny (red.), Globalizacja od A do Z, NBP, Warszawa 2004.

 1. W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, WSPiZ, Warszawa 2000.

 1. Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, KUL, Lublin 2003.

UWAGI DODATKOWE

Możliwość uzupełnienia zajęć metodą e-learninguWyszukiwarka

Podobne podstrony:
6854
6854
6854
praca magisterska 6854
6854
6854
6854
6854

więcej podobnych podstron