Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie


Stomatologia test 8, grupa 2

……………………………………………………………………………………

1. Clostridium perfringens jest podzielony na 5 głównych serotypów w oparciu o:

a. właściwości biochemiczne

b. zdolność do wytwarzania 4 głównych toksyn

c. budowę antygenową otoczki bakteryjnej

d. wszystkie wyżej wymienione

2. W przypadku stwierdzenie zgorzeli gazowej stosuje się:

a. leczenie antybiotykami np. penicyliny

b. opracowanie chirurgiczne rany

c. leczenie tlenem hyperbarycznym

d. wszystkie wyżej wymienione

3. Szczepionka przeciwtężcowa zawiera:

a. anatoksynę tężcową

b. zabite laseczki tężca

c. atenuowane laseczki tężca

d. surowicę przeciwtężcową

4.Chorobotwórczość laseczek Clostridium difficile jest związana:

a. z rozprzestrzenianiem się bakterii w organizmie zakażonym

b. z wytwarzaniem cytotoksyny A i B

c. z wytwarzaniem przetrwalników

d. wszystkie w/w

5. Do objawów zatrucia jadem kiełbasianym zalicza się:

a. zaburzenia wzroku

b. wiotczenie mięśni

c. wszystkie wyżej wymienione

d. szczękościsk

Stomatologia test 8, grupa 3

……………………………………………………………………………………

1. Clostridium perfringens może być czynnikiem etiologicznym:

a. zgorzeli gazowej

b. zatruć pokarmowych

c. obie wyżej wymienione

d. rzekomobłoniastego zapalenia jelit

2. Chorobotwórczość laseczek tężca związana jest z:

a. wytwarzaniem silnej neurotoksyny - tetanospasminy

b. inwazyjnością

c. w/w czynniki determinują chorobotwórczość

d. wytwarzaniem otoczek

3. Spożycie przetrwalników Clostridium botulinum może wywołać schorzenie:

a. u małych dzieci

b. u dorosłych

c. u ludzi niezależnie od wieku

d. nie powoduje choroby u nikogo

4. Bacteroides fragilis może być przyczyną:

a. zapalenia otrzewnej

b. bakteriemii

c. ropni wewnątrzbrzusznych

d. wszystkie w/w

5. Rozpoznanie biegunki związanej ze stosowaniem antybiotyków wywoływanej przez Clostridium difficile obejmuje:

a. kolonoskopię

b. hodowlę i izolację C.difficile

c. wykrywanie toksyn w kale

d. wszystkie metody w/w

Stomatologia test 8, grupa 4

……………………………………………………………………………………

1. Spory laseczek wąglika charakteryzują się:

a. długotrwałą przeżywalnością w glebie

b. krótkotrwałą przeżywalnością w glebie

c. są wrażliwe na środki dezynfekcyjne

d. żadne z wyżej wymienionych

2. Chorobotwórczość Bacillus anthracis związana jest z:

a. wytwarzaniem otoczki

b. wytwarzaniem egzotoksyn

c. obie wyżej wymienione

d. wytwarzaniem endotoksyny

3. W skład szczepionki DTP wchodzi m. in.:

a. toksyna tężca

b. antytoksyna tężca

c. anatoksyna tężca

d. oczyszczone antygeny powierzchniowe laseczek tężca

4. Zatrucie pokarmowe może być wywoływane przez:

a. Clostridium perfringens serotyp A

b. Staphylococcus aureus

c. odpowiedź a i b

d. Clostridium perfringens serotype C

5. Toksyny botulinowe A-F to neurotoksyny. Ich działanie powoduje objawy:

a. porażenia wiotkiego

b. porażenia spastycznego jednostronnego

c. porażenia spastycznego obustronnego

d. wszystkie wyżej wymienione

Stomatologia test 8, grupa 5

……………………………………………………………………………………

1. Tężec obejmujący mięśnie głowy jest związany z zaburzeniem funkcji nerwów czaszkowych. Który z nerwów czaszkowych jest najczęściej zajęty:

a. nerw VII

b. nerw VIII

c. nerw X

d. nerw III

2. Leczenie zgorzeli gazowej polega na:

a. stosowaniu antybiotyków

b. chirurgicznym usunięciu tkanki zakażonej

c. umieszczeniu chorego w komorze z podwyższonym ciśnieniem tlenu

d. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

3. Rozpoznanie biegunki poantybiotykowej opiera się na:

a. zebraniu wywiadu odnośnie leczenie antybiotykami

b. wykryciu w kale obecności toksyn C.difficile

c. muszą być wzięte pod uwagę obydwie przesłanki

d. hodowli szczepu C.difficile z kału bez określania jego toksyczności

4. Lekami z wyboru w rzekomobłoniastym zapaleniu jelit w wyniku zakażenia Clostridium difficile jest:

a. cefalosporyna IV generacji

b. wankomycyna

c. gentamycyna

d. wszystkie wyżej wymienione

5. Bacteroides fragilis może być przyczyną:

a. bakteriemii

b. ropni mózgu

c. zapalenia otrzewnej

d. wszystkich wyżej wymienionych

Stomatologia test 8, grupa 6

……………………………………………………………………………………

1. Czynniki determinujące chorobotwórczość Bacillus anthracis to:

a. otoczka

b. egzotoksyny

c. obie wyżej wymienione

d. wytwarzanie przetrwalników

2. Zapobieganie tężcowi polega na stosowaniu:

a. anatoksyny

b. autoszczepionki

c. szczepionki zawierającej atenuowane laseczki tężca

d. szczepionki zawierającej inaktywowane laseczki tężca

3. Zatrucia pokarmowe wywoływane przez Clostridium perfringens są związane z produkcją enterotoksyny, która jest uwalniana z komórki bakteryjnej podczas:

a. lizy bakterii

b. sporulacji

c. rozrostu bakterii

d. żadne z wyżej wymienionych

4. Martwicze zapalenie jelita może być wywołane przez:

a. Clostridium perfringens A

b. Clostridium perfringens C

c. Clostridium difficile

d. Clostridium botulinum

5. Otoczka Bacillus anthracis jest zbudowana:

a. z polisacharydów

b. z polipeptydów

c. z lipidów

d. z prostych cukrów

Stomatologia test 8, grupa 1

……………………………………………………………………………………

1. Czynnikiem chorobotwórczym laseczek tężca jest:

a. toksynogenność

b. inwazyjność

c. wytwarzanie plazmokoagulazy

d. karcinogenność

2. Chorobotwórczość laseczek Clostridium perfringens związana jest z:

a. wytwarzaniem egzotoksyn

b. wytwarzaniem enterotoksyny

c. inwazyjnością

d. w/w czynniki decyduję o chorobotwórczości Clostridium perfringens

3.Bacillus anthracis wytwarz otoczki::

a. rosnąc na podłożach bakteryjnych

b. tylko w żywych organizmach

c. zarówno na podłożach jak i w żywych organizmach

d. nie wytwarza otoczki

4. Kliniczna postać wąglika to postać:

a. skórna

b. płucna

c. jelitowa

d. wszystkie wymienione

5. W przebiegu zakażenia tężcem może wystąpić:

a. szczękościsk

b. wygięcie kręgosłupa

c. hemoliza krwinek czerwonych

d. wszystkie wyżej wymienioneWyszukiwarka

Podobne podstrony:
spr. 7 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
nr 1 z 23.10.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
nr 1 z 16.10.2006aseptyka, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 3 z 06.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
nr 2 z 06.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
nr 2 z 30.10.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 4 z 20.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 3 z 20.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia

więcej podobnych podstron