585 pl konspekt pracy wzor, Inne, licencjat

Pobierz dokument
585.pl.konspekt.pracy.wzor.inne.licencjat.doc
Rozmiar 60 KB

Imię i nazwisko

adres

e-mail:

KONSPEKT PRACY LICENCJACKIEJ

Praca pisana pod kierunkiem

p.

w WSKM w Koninie

TEMAT:

Konin 2011

ZAWARTOŚĆ:

 1. Wprowadzenie w problematykę pracy i uzasadnienie wyboru tematu ........................ 3

 2. Cel pracy ...................................................................................................................... 6

 3. Problematyka badań ...................................................................................................... 6

 4. Hipotezy ........................................................................................................................ 7

 5. Metodyka pracy ............................................................................................................ 8

Planowany przebieg i organizacja badań ............................................................. 8

Dobór próby ......................................................................................................... 9

Zakres pracy ......................................................................................................... 9

Planowane metody i narzędzia badawcze ............................................................ 9

 1. Proponowana struktura pracy ...................................................................................... 10

„Motto” ewentualnie

WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ PRACY

I UZASADNIENIE WYBORU TEMATU.

WYJAŚNIAMY CO ? (WSKAZUJĄC PRZY TYM OBRANE DEFINICJE) ORAZ DLACZEGO?

CEL PRACY

Celem pracy jest : WPISUJEMY ZWIĘŹLE ISTOTĘ PROBLEMU ZAWARTEGO W TEMACIE PRACY.

Do celu głównego pracy zostaną wyznaczone cele szczegółowe , które dotyczyć będą :

 1. WSKAZANIE

 2. Określenia

 3. POZNANIE

PROBLEMATYKA BADAŃ

Problematykę badawczą wstępnie określa pytanie :

Cel pracy ujęty w pytaniu!

Dalej zachodzi konieczność zdefiniowania problemów , których rozwiązanie nastąpić może jedynie w drodze opracowania wyników badań . Do najbardziej istotnych problemów szczegółowych należy zaliczyć odpowiedź na następujące pytania:

Pytania precyzujące problem główny wyrażony w pytaniu

HIPOTEZY

Z celów i problemów pracy została sformułowana

HIPOTEZA GŁÓWNA:

Problem główny wyrażony w zdaniu twierdzącym

oraz HIPOTEZY SZCZEGÓŁOWE :

Pytania szczegółowe wyrażone zdaniem twierdzącym

METODYKA PRACY

PLANOWANY PRZEBIEG I ORGANIZACJA BADAŃ

1. Wybór i uporządkowanie problemów badawczych.

2. Osadzenie problematyki w literaturze przedmiotu.

3. Studia nad literaturą metodologiczną .

4. Ustalenie hipotezy roboczej.

5. Założenie hipotez szczegółowych dla badań empirycznych.

6. Formalne przygotowanie badań empirycznych.

7. Materialne i techniczne zabezpieczenie badań.

8. Dobór technik i metod badawczych .

9. Przeprowadzenie badań .

10. Zbieranie i kompletowanie materiałów źródłowych.

11. Opracowanie wyników badań :

a) segregacja materiału badawczego i ocena jego merytorycznej przydatności

b) analiza i agregacja treści

 1. zestawienie danych empirycznych z przeprowadzonych badań i obliczenie wyników,

 2. prezentacja statystyczna wyników badań (liczbowa i graficzna)

 3. konstruowanie wniosków określających skalę potwierdzenia lub odrzucenia hipotez badawczych

 4. wyciąganie wniosków na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzonych badań,

 5. Włączenie wniosków do opracowania finalnego

DOBÓR PRÓBY

- poczta

ZAKRES PRACY :

 1. Zakres czasowy pracy lata od : do ..

 2. Zakres przestrzenny pracy OKREŚLAMY TEREN BADAŃ ( NP. WIELKOPOLSKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TERENU DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA BADANEGO PRZEZ PAŃSTWA

 3. Zakres przedmiotowy pracy JAKI TYP DZIAŁANIA ORGANIZACJI PODLEGA BADANIU

 4. Zakres podmiotowy pracy KOGO BADAMY (NP. MENEDŻERÓW, PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH ITP.)

PLANOWANE METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE

WPISAĆ WYBRANE METODY OPISUJĄC PRZY TYM CO ROZUMIECIE PAŃSTWO PRZEZ METODĘ BADAWCZĄ, A CO UZNAJECIE ZA DEFINICJĘ TECHNIKI BADAWCZEJ I NARZĘDZIA BADAWCZEGO

PROPONOWANA STRUKTURA PRACY

PROSZĘ NADAĆ MERYTORYCZNYCH TREŚCI N/W ROZDZIAŁOM POŚWIĘCONYM STUDIOM LITERATUROWYM , METODYCZNYM I ROZDZIAŁOWI W KTÓRYM OPISZECIE PAŃSTWO WASZĄ EMPIRYCZNĄ WERYFIKACJĘ POSTAWIONYCH WCZEŚNIEJ HIPOTEZ

Wstęp

Rozdziały poświęcone studiom literaturowym

Rozdziały omawiające metodykę pracy

Weryfikacja hipotez w świetle badań własnych

Konkluzje i wnioski

Podsumowanie

Zakończenie

Streszczenie

Summary

Spis rycin i tabel

Bibligrafia

4


Pobierz dokument
585.pl.konspekt.pracy.wzor.inne.licencjat.doc
Rozmiar 60 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konspekt pracy licencjackiej i magisterskiej
Konspekt Analiza i ocena zagrożeń na st. pracy, Szkolenia-inne z bhp, Szkolenia-Różne-DOC
Konspekt pracy licencjackiej
Konspekt pracy licencjackiej
Karta pracy Konspekt zajęć wzór
Konspekt pracy licencjackiej v2 0
Konspekt pracy licencjackiej
Konspekt pracy licencjackiej i magisterskiej
Motyw pracy w literaturze, i inne
Konspekt pracy maturalnej, liceum
puow new, BHP, URBAŃSKI - Wypadki przy pracy, przepisy i inne
KONSPEKT ZAJ WIETLICO000, Inne
07. GOTO Przedsiębiorstwo jako produkt na wewnętrznym rynku pracy, Politologia WSNHiD, Licencjat, VI
0-6 Konspekt zajec wzor, AWF notatki, Lekkoatletyka
Sprawozdanie Eop, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Ergonomia i Ochrona Pracy, Labolatorium, Inne
obowiązujące akty prawne, BHP, URBAŃSKI - Wypadki przy pracy, przepisy i inne

więcej podobnych podstron