PROGRESYWIZM A EDUKACJA, współczesne systemy pedagogiczne

Pobierz dokument
progresywizm.a.edukacja.wspolczesne.systemy.doc
Rozmiar 66 KB

PROGRESYWIZM A EDUKACJA

Progresywizm w USA - forma sprzeciwu wobec formalizmu, werbalizmu i autorytaryzmu. Reprezentanci zakładają, że poprawa ludzkiej egzystencji jest nie tyle możliwa co pożądana. Poszukiwali nowych metod kształcenia tak aby pobudzić dzieci di spożytkowania swojej energii w kierunku samorealizacji. Inni (ci od Dewey`a) uważali że reforma szkolnictwa powinna być częścią szerszych zmian instytucji i stosunków społecznych.

GENEZA PROGRESYWIZMU

J. J. Rousseau - zasady wychowania zgodnego z naturą, wykluczenie stosowania przymusu.

Heinrich Pestalozzi - edukacja to nie tylko przekazywanie wiedzy książkowej, uwzględnienie wszystkich aspektów rozwoju dziecka: emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego, edukacja naturalna w środowisku, w którym dziecko czuje się kochane i bezpieczne. Pierwsze w wychowaniu - badanie najbliższego otoczenia poprzez zmysły.

Zygmunt Freud - wg niego dziecko zmuszane przez rodziców do bezwzględnego posłuszeństwa tłumi swoje naturalne popędy - hamowanie ich prowadzi do zachowań neurotycznych, skutkując w dorosłym życiu.

John Dewey

Historia edukacji progresywistycznej:

A) zapewnienie dziecku swobodnego rozwoju, zajęcia wspomagające w samodzielności, kreatywności i swobodnego wyrażania własnego „ja”.

B) kształcenie całkowicie podporządkowane indywidualnym zainteresowaniom dziecka, w kontakcie z prawdziwym światem.

C) nauczyciel - progresywista - pomagać dziecku w nauce i ukierunkowywać jego aktywność badawczą, nie narzucać mu zdania.

D) ocena powinna uwzględniać postępy w rozwoju umysłowym, fizycznym, moralnym i społecznym. E) współpraca nauczycieli, rodziców, szkoły, aby móc zaspokoić potrzeby dziecka ma każdym etapie jego rozwoju.

F) szkoła - laboratorium, w którym testuje się nowe techniki.

(Poglądy Deweya omówione podobno w poprzednim rozdziale, tu autor przedstawia krytyczne opinie Deweya na temat progresywizmu)

Pokazuje analizę porównawczą szkoły tradycyjnej i progresywistycznej:

szkoła tradycyjna - instytucja formalna, kształcenie zgodnie z programem nauczania opartym na treściach przedmiotowych - język, historia, matematyka i nauki przyrodnicze. Perenialiści i esencjaliści - czyli tradycjonaliści mówią - jedynym źródłem wiedzy, zasad moralnych i norm zachowań jest dorobek kultury ludzkości, nie weryfikowalne za pomocą metody naukowej. Podręcznik najważniejszym źródłem wiedzy, jedyny sposób przyswajania jej - pamięciowe jej opanowanie. Izolacja szkoły od problemów społeczeństwa. Kształcenie: przekazywanie określonych treści reprezentujących wiedzę odziedziczoną, uczenie się: biegłe opanowanie tych treści, bez uwzględniania potrzeb i zainteresowań dziecka. Uczniowie: produkt procesu uczenia się - przyswoić tradycyjna wiedzę oraz poglądy i postawy konformistyczne, szacunek autorytetom i podporządkowanie się władzy zewnętrznej.

Zarzucał progresy wistom całkowitą negację szkoły tradycyjnej i zamykanie się na to co tu i teraz. Każdą aktywność nawet bezcelowa uważali za ważną. Proces edukacji podporządkowali dziecięcym kaprysom.

Filozofią u podstaw progresywistycznej polityki edukacyjne (Dewey)j: oparta na doświadczeniu pojmowanym jako rezultat interakcji czł. ze środ. Edukacja procesem prowadzącym do rozwoju - zdobywanie nowych doświadczeń, pociągają za sobą nowe doświadczenia i pozwolą je kontrolować. Nie powinna odcinać się od przeszłości tylko wykorzystać ją w rekonstrukcji teraźniejszości i ukierunkowań na przyszłość. Teorię swą oparł na koncepcji kontinuum doświadczeniowego - ciągu następujących po sobie doświadczeń, którym przeszłość łączy się z teraźniejszością umożliwia kształtowanie przyszłości.

Aktywność - celowa, zapewniająca uczniowi możliwość rozwoju społecznego o intelektualnego.

Uwzględnianie - potrzeb, zainteresowań, celów, zdolności i dążeń, środowiskowych uwarunkowań natury historycznej, fizycznej, ekonomicznej i społ.

Pedagog - wystrzegać się naiwnego idealizowania natury dziecka. Koncentrować się na tych popędach, które uczą refleksyjnej analizy celów i sposobów ich osiągania.

WILLIAM KILPATRICK I METODA PROJEKTÓW:

William Heard Kilpatrick:

Metoda projektów:

ODDZIAŁYWANIE PROGRESYWIZMU NA ŚRODOWISKO PEDAGOGICZNE

Na szkołę:

Na środowisko akademickie:

ZWIĄZKI PROGRESYWIZMU Z FILOZOFIĄ I IDEOLOGIĄ

Od naturalistów - doktryna o swobodnym rozwoju zgodnym z zainteresowaniami i potrzebami;

Dwie frakcje progresy wistów:

  1. Skłaniający się ku koncepcjom naturalistycznym,

  2. Opierają się na założeniach Dewey`owskiej filozofii pragmatyzmu - istotna rola grupy i zagadnień społ., podkreślali zalety metody naukowej,

Od idealizmu - poglądy na temat rozwoju dziecka, koncepcja zintegrowanego społeczeństwa,

Od liberalizm - hasła indywidualizmu i wolności jednostki - w dążeniu do autonomii dziecka, swoboda dociekań i weryfikowania przekonań, wprowadzanie zmian, stopniowe wprowadzanie reform, krytyka utopijnych projektów reform przebudowy społeczeństwa i marksistowskiej koncepcji rewolucji, elastyczny program reform, przeciw narzucaniu wyznaczonych celów. Dewey potępiał klasyczny liberalizm za lansowanie postawy egoistycznej.

Esencjalizm i perenializm

Edukacja progresywistyczna

Podstawa uczenia się:

Opanowanie kluczowych ogólnych umiejętności kulturowych: czytanie, pisanie, rachowanie, uczenie z podręczników i lektury już od wczesnego etapu kształcenia.

Pozwolić na samodzielne odkrywanie metod uczenia się i badania, rozwiązywanie interesujących problemów, zaspakajanie własnych potrzeb przez samych uczniów. Metoda naukowa, praca zespołowa, metoda projektów. Dostosowany do zainteresowań dziecka.

Program nauczania:

Precyzyjnie zdefiniowane umiejętności kluczowe oraz treści przedmiotowe.

Inicjowanie przemian społecznych, otwarta lekcja, uczenie się przez bezpośrednie doświadczenie, działanie i realizowanie projektów.

Dyrekcja, grono pedagogiczne:

Specjaliści w zakresie przed. akademickich, wiedza merytoryczna i dydaktyczna, rola dominująca w klasie - planuje proces nauczania i steruje nim. Zadaniem szkoły nie jest inicjowanie zmian społ.

Usuwanie społ. i politycznych barier. Zerwanie z układem przedmiotowym, skalą ocen i hierarchia poziomów kształcenia. Nadzorowanie projektów, inicjowanie proc. ucz., doradzanie, udzielanie konsultacji, zdobywanie wiedzy w sposób pośredni

Wdrażanie młodych ludzi do procedur demokratycznych - uczestnictwo we wspólnocie i regulacja przeprowadzanych reform

Wpajanie swoistego relatywizmu kulturowego czy etycznego - przyjęcie krytycznej postawy wobec dziedziczonych tradycji, postaw i wartości.


Pobierz dokument
progresywizm.a.edukacja.wspolczesne.systemy.doc
Rozmiar 66 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Naturalizm a edukacja, współczesne systemy pedagogiczne
Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, współczesne systemy pedagogiczne
REALIZM TEISTYCZNY A EDUKACJA, współczesne systemy pedagogiczne
Liberalizm a edukacja, współczesne systemy pedagogiczne
Naturalizm a edukacja, współczesne systemy pedagogiczne
PEDAGOGIKA KULTURY, współczesne systemy pedagogiczne
Pedagogika pozytywistyczna VII w, Współczesne systemy pedagogiczne
pedagogika postmodernizmu, Współczesne systemy pedagogiczne
współczesne systemy pedagogiczne, Studia, RÓŻNE MATERIAŁY
Współczesne Systemy Pedagogiczne opracowanie
współcz systemy pedagogiczne
Metoda projektowania okazji edukacyjnych, Współczesne koncepcje pedagogiki przedszkolnej i wczesnosz
wspolcz systemy, Współczesne systemy pedagogiczne
Współczesne systemy pedagogiczne notatki1
Które idee i w jakim zakresie z poznanych współczesnych systemów pedagogicznych są realizowane we ws
wspolczesne systemy pedagogiczne
Wspolczesne systemy wychowania muzycznego, Pedagogika, EPIW, Metodyka edukacji muzycznej
Współczesne systemy resocjalizacji, pedagogika resocjalizacyjna - notatki, wspolczesne systemy resoc

więcej podobnych podstron