Rozkład materiału, Różności, Dla nauczycieli

Pobierz dokument
rozklad.materialu.roznosci.dla.nauczycieli.doc
Rozmiar 85 KB

Rozkład materiału

„To dopiero historia!”

klasa 1

Dział programu

Numer zajęć

Treści według programu nauczania i podręcznika

Tematy lekcji

Zanim zajmiemy się historią

1.-3.

Czas i przestrzeń w historii

1. Czas w historii

2. Przestrzeń w historii 3. Praca historyka

4.-5.

Prehistoria

4. Pochodzenie człowieka

5. Rewolucja neolityczna

Dziedzictwo starożytności

6.-7.

Starożytny Wschód

6. Cywilizacje starożytnego Wschodu - starożytny Egipt 7. W cieniu piramid

8.

Starożytny Izrael

8. Starożytny Izrael

9.-10.

Starożytna Grecja

9. Życie w greckiej polis

10. Wojny starożytnych Greków

11.-12.

Kultura starożytnych Greków

11. Kultura starożytnych Greków
12. Aleksander Macedoński i kultura hellenistyczna

13.-14.

Rzym republikański

13. Rzym republikański
14. Wojny starożytnego Rzymu

15.-16.

Rzym cesarski

15. Rzym cesarski
16. Kultura i sztuka starożytnego Rzymu

17.

Pierwsze wieki chrześcijaństwa

17. Pierwsze wieki chrześcijaństwa

18.

Dziedzictwo starożytności - powtórzenie

18. Dziedzictwo starożytności - powtórzenie

19.

19. Praca klasowa

Narodziny średnio­wiecznego świata

20.

Bizancjum - centrum i przedmurze Europy

20. Bizancjum - centrum i przedmurze Europy

21.

Arabowie i świat islamu

21. Arabowie i świat islamu

22.-23.

Kształtowanie się Europy Zachodniej

22. Panowanie Karola Wielkiego i jego spadkobierców 23. System lenny w Europie

24.

Narodziny „młodszej Europy”

24. Narodziny „młodszej Europy”

25.-27.

Pierwsze stulecie państwa polskiego

25. Panowanie Mieszka I
26. Wzrost znaczenia i kryzys państwa pierwszych Piastów 27. Gospodarka i kultura Polski za pierwszych Piastów

28.

Narodziny średniowiecznej Europy
- po­wtórzenie

28. Narodziny średniowiecznej Europy - powtórzenie

29.

29. Praca klasowa

Czas rozkwitu i ekspansji średnio­wiecznej Europy

30.

Walka o przywództwo w Europie Zachodniej

30. Walka cesarstwa z papiestwem o prymat w Europie

31.-32.

Europa rusza w świat

31. Wyprawy krzyżowe 32. Imperium Mongołów

33.-34.

Rozwój gospodarczy w Europie Zachodniej

33. Miasto w okresie rozkwitu średniowiecza 34. Wieś w okresie rozkwitu średniowiecza

35.-36.

Rozwój kultury średniowiecznej

35. Kultura pełnego średniowiecza
36. Filozofia i literatura średniowieczna

37.-38.

Polska między ekspansją polityczną a chaosem

37. Odbudowa, ekspansja i podział dzielnicowy państwa pierwszych Piastów

38. Podział dzielnicowy państwa polskiego i próby jego przezwyciężenia

39.-40.

Przemiany wewnętrzne w Polsce od XI do XIII wieku

39. Zmiany w położeniu Kościoła polskiego. Lokacje miast w Polsce dzielnicowej

40. Osadnictwo wiejskie na prawie niemieckim w Pol­sce. Kultura polska w okresie rozbicia dzielnicowego

41.

Rycerz, mnich i ksiądz w średniowieczu - powtórzenie

41. Rycerz, mnich i ksiądz w średniowieczu - powtórzenie

42.

42. Praca klasowa

Jesień średnio­wiecza

43.-44.

Wielki kryzys Europy Zachodniej

43. Przyczyny kryzysu Europy Zachodniej 44. Wojna stuletnia i ekspansja turecka

45.-46.

Społeczeństwo i kultura późnego średnio­wiecza

45. Społeczeństwo późnego średniowiecza 46. Kultura i sztuka schyłku średniowiecza

47.-48.

Tendencje integracyjne w środkowo-
schodniej Europie

47. Tendencje integracyjne w środkowowschodniej Europie 48. Odrodzone Królestwo Polskie

49.-50.

„Złota jesień polskiego średniowiecza”

49. „Złota jesień polskiego średniowiecza”

50. Akademia Krakowska i rozwój nauki w późno-
śre­
dniowiecznej Polsce

51.

Miasto i wieś w średniowieczu - powtórzenie

51. Miasto i wieś w średniowieczu - powtórzenie

52.

52. Praca klasowa

Wiek XVI

53.

Wielkie odkrycia geograficzne

53. Wielkie odkrycia geograficzne

54.-55.

Konsekwencje wielkich odkryć geograficz­nych

54. Bezpośrednie skutki wielkich odkryć geograficznych 55. Gospodarcze następstwa wielkich odkryć geograficznych

56.-57.

Odrodzenie - renesans

56. Kultura, nauka i literatura odrodzenia 57. Sztuka renesansu

58.-59.

Reformacja i jej skutki

58. Główne nurty reformacji
59. Wojny religijne i Kościół katolicki wobec reformacji

60.-61.

Demokracja szlachecka

60. Naród szlachecki

61. Urzędy centralne i lokalne. Ruch egzekucyjny

62.-63.

Narodziny Rzeczpospolitej Obojga Narodów

62. Unia lubelska

63. Pierwsze wolne elekcje

64.-65.

Złoty wiek kultury polskiej

64. Kultura i sztuka polskiego odrodzenia 65. Reformacja w Polsce i na Litwie

66.

Wielcy Europejczycy w XVI wieku
- po­wtórzenie

66. Wielcy Europejczycy XVI wieku - powtórzenie

67.

67. Praca klasowa


Pobierz dokument
rozklad.materialu.roznosci.dla.nauczycieli.doc
Rozmiar 85 KB

Wyszukiwarka