KONWERSATORIUM- pytania, Analiza finansowa (ekonomiczna), Analiza finansowa (ekonomiczna) + Egzaminy, Konwersatorium


KONWERSATORIUM - PYTANIA

I. MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY

1. Założenia systemu walutowego z Bretton Woods.
• stabilność walutowa (dozwolone drgnięcia kursów tylko o +/- 1%),
• oznaczenie kursu walut w dolarach amerykańskich lub złocie,
• ewentualność zmiany kursu waluty po uzgodnieniu z Funduszem, jedynie przy zaburzeniach bilansu płatniczego.
2. Źródła środków finansowych w MFW.
• składki krajów członkowskich,
• udział członkowski wszystkich krajów należących do MFW, wyrażony w SDR-ach,
• dochody z lokat, funduszów powierniczych oraz emisji obligacji.
3. Cele MFW.
• Promowanie międzynarodowej współpracy.
• Ułatwianie ekspansji i zrównoważonego rozwoju handlu międzynarodowego.
• Wspomaganie stabilizacji kursów.
• Walka z inflacją.
• Nadzór nad zadłużeniem międzynarodowym.
• Przeprowadzanie reform wspierających rozwój gospodarczy.
• Tworzenie warunków dla wielostronnego regulowania należności za bieżące operacje w handlu międzynarodowym.
4. Funkcje MFW
• regulacyjna
• konsultacyjna
• kredytowa
• kontrolna
5. Korzyści i obowiązki państwa płynące z członkostwa w organizacji (na przykładzie Polski).
Członkostwo Polski w MFW daje jej korzyści:
• wymierne: korzystanie z kredytów MFW i przydział SDR po wznowieniu ich dalszej kreacji,
• niewymierne: włącznie się naszego kraju do międzynarodowego systemu walutowego i międzynarodowej współpracy walutowej.
Obowiązkiem Polski jest:
• dostarczanie MFW wielu informacji ekonomicznych,
• odbywanie corocznych konsultacji,
• prowadzenie polityki walutowej, gospodarczej i finansowej.
6. Jakie są zasady udzielenia pomocy kredytowej krajom członkowskim.
MFW udziela pomocy kredytowej krajom członkowskim z zasobów własnych oraz pożyczonych od rządów i banków centralnych. MFW pobiera odsetki za tą formę kredytowania. Państwo członkowskie jest po określonym czasie zobowiązane do odkupienia swojej waluty i zapłaty SDR lub walutami określonymi przez fundusz.

II. BANK ŚWIATOWY

1. Co rozumiemy pod pojęciem bank światowy?
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju + Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IBRD + IDA)
2. Cele pierwotne i milenijne
Pomoc Europie po II Wojnie Światowej,
Uniknięcie powtórki Wielkiego Kryzysu,
Walka z ubóstwem
Pomoc krajom najuboższym
Wspomaganie edukacji
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Walka z wirusem HIV
Ochrona środowiska
3. Kto jest szefem banku światowego?
Robert B. Zoellick
4. Ile jest krajów członkowskich?
187

III. EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU
1. Wymień 5 funkcji EBOiR.
funkcja kredytowa
funkcja popierania inwestycji produkcyjnych,
funkcja doradcza,
funkcja gwarancji,
funkcja konsultacyjna.
2. Jakie są główne źródła finansowania Banku.
statutowy kapitał akcyjny EBOiR wynosi 20 mld EUR; kapitał ten dzieli się na 2 części: kapitał wpłacony - 5 mld EUR oraz kapitał gwarancyjny - 15 mld EUR,
pożyczki od państw członkowskich lub zaciągnięte na rynku kapitałowym,
środki ze spłaty pożyczek i gwarancji,
12 funduszy specjalnych zarządzanych przez EBOiR.
3.Wymień 5 sektorów w jakich EBOiR finansuje projekty. agrobiznes,
efektywność energetyczna,
infrastruktura komunalna i ochrona środowiska,
instytucje finansowe,
moc i energia,
nieruchomości i turystyka,
produkcja,
telekomunikacja, informatyka i media,
transport,
zasoby naturalne.
4. Wymień cele Banku.
Głównym celem EBOiR jest wsparcie przemian ustrojowych i zmian w modelu gospodarczym - ewoluowanie od gospodarki państwowej (scentralizowanej) do gospodarki wolnorynkowej - w państwach Europy Środkowo-Wschodniej przez udzielanie im pomocy finansowej.

IV. EBI

1) Cele EBI?
-pomoc dla regionów konwergencji w UE
-wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
-rozwój transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych (TEN)
-badania, rozwój i innowacje
-zrównoważony, konkurencyjny i bezpieczny sektor energetyki
-zrównoważenie środowiskowe
2) Kierunki działań EBI w przyszłości?
-współpraca z Unią Europejską, aby wzmocnić politykę zagraniczną Wspólnoty Europejskiej,
-realizacja reform i inwestycji zmierzających do zwiększenia potencjału i wzrostu gospodarki europejskiej,
-rozwój odnawialnych źródeł energii oraz poprawienie jakości infrastruktury, z którą powiązana jest efektywność energetyczna.
3) Kto jest prezesem EBI?
Philippe Maystadt
4) Ile jest akcjonariuszy EBI i kto ma największy udział?
Akcjonariuszy jest 27, największy udział mają Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania.
5) Inwestycje EBI w regionie?
Przykłady inwestycji na przestrzeni lat w naszym regionie:
Kujawsko - Pomorskie
Modernizacja szpitali wojewódzkich - 425 mln EUR, 2010
Bydgoszcz:
Infrastruktura miejska - 35 mln EUR, 2004
Infrastruktura miejska II - 230 mln EUR, 2008
Toruń:
Infrastruktura miejska - 20 mln EUR, 2000
Budowa mostu - 300 mln EUR, 2010

V. ANALIZA WSKAŹNIKOWA-ZALETY I WADY

  1. Czym jest i na czym polega analiza finansowa??

Analiza wskaźnikowa jest to metoda analizy finansowej przedsiębiorstwa, która polega na obliczaniu szeregu wskaźników z dostępnych danych
w sprawozdaniach finansowych i ocenie porównawczej w czasie i przestrzeni

  1. Kto najczęściej korzysta z analizy wskaźnikowej??

Menedżerowie, kredytodawcy i udziałowcy

  1. Jakie są zalety analizy wskaźnikowej? [podać przynajmniej 3]

  1. Jakie są wady analizy wskaźnikowej? [podać przynajmniej 3]

  1. O czym trzeba pamiętać korzystając z analizy wskaźnikowej??

Większość wskaźników nie ma optymalnej wartości i dopiero odniesienie ich do wskaźników z poprzedniego okresu lub też do wskaźników obliczonych dla innych firm z tej samej branży pozwala na obiektywną ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy.

VI. ZNACZENIE RACHUNKOWOŚCI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1.Podaj trzy cechy różniące rachunkowość finansową od zarządczej. (finansowa/zarządcza )
- skierowana na użytkowników zewnętrznych/wewnętrznych
- ścisłe regulacje prawne/brak regulacji prawnych
- dane historyczne/dane przyszłe

2.Jakie dokumenty, zbiory wchodzą w skład ksiąg rachunkowych?
dziennik
księga główna
księgi pomocnicze
zestawienie obrotów i sald
inwentarz

3.Kiedy sporządza się sprawozdania finansowe?
miedzy innymi
- Na dzień kończący rok obrotowy
- Na dzień zakończenia działalności jednostki
- Na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej
- Na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości

4.Wymień metody inwentaryzacji.
- spis z natury
- potwierdzenie prawidłowości stanu
- porównanie danych księgowych z dokumentacją

VII. SWF

1. Główne źródła finansowania PFM?
surowcowe,
niesurowcowe

2. Kto założył pierwszy SWF?
Pierwszy taki fundusz powstał już w 1953 roku w Londynie przez Kuwait
Inwestment Board.

3. Jaki region najwięcej inwestuje?
Kraje bliskiego wschodu

4. Jaki jest główny cel?
Główny celem jest uzyskanie efektywnej stopy zwrotu inwestycji w skali rynku globalnego.

VIII. RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, ZARZĄDCZA I PODATKOWA - WZAJEMNE RELACJE

1. Z jakich segmentów składa się system rachunkowości?
- z rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej

2. Wymień 4 różnice między rachunkowością finansową i zarządczą.
- np. odbiorcy informacji, wymogi prawne, rodzaj kontroli, zakres informacji, częstotliwość przekazywania informacji, jakość informacji, wymiar czasowy (szczegóły w referacie i prezentacji)

3. Jakie są relacje rachunkowości podatkowej z pozostałymi segmentami rachunkowości?
Rachunkowość finansowa dostarcza rachunkowości podatkowej informacji pozwalających zidentyfikować wysokość zobowiązań podatkowych. Z rachunku kosztów pochodzą informacje kosztowe dla celów podatkowych. Rachunkowość podatkowa natomiast przekazuje rachunkowości zarządczej informacje niezbędne do budowania strategii podatkowej przedsiębiorstwa.

4. Jakie potrzeby jednostek gospodarczych zaspokaja działanie w nich zintegrowanego systemu rachunkowości?
- ewidencja operacji gospodarczych
- wykorzystanie danych do analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa
- identyfikacja i rozliczenie zobowiązań wobec fiskusa
- kontrola i planowanie

IX WARTOŚĆ UŻYTKOWA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

1.Co to jest sprawozdanie finansowe?
-podstawowe źródło informacji o jednostce
-dokument zawierający dane na temat sytuacji finansowej, majątkowej i ekonomicznej
-postawa do podjęcia decyzji inwestycyjnych

2.W którym roku weszła w życie Ustawa o rachunkowości?
-1994

3.Wymień 5 użytkowników sprawozdania finansowego
-banki
-kontrahenci
-udziałowcy
-konkurencja
-zarząd firmy

4.Wymień elementy sprawozdania finansowego
-bilans
-rachunek zysków i strat
-rachunek przepływów pieniężnych
-zestawienie zmian w kapitale własnym
-informacja dodatkowa

X. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

1. W którym roku powstał Europejski Bank Centralny?
1 czerwca 1998 roku

2. Jak wygląda struktura organizacyjna EBC?
-Rada Prezesów
-Zarząd
-Rada Ogólna

3. Wymień trzy zadania realizowane przez EBC.
-definiowanie i realizacja polityki pieniężnej strefy euro
-przeprowadzanie operacji walutowych
-utrzymywanie oficjalnych rezerw dewizowych państw strefy euro i zarządzanie nimi (zarządzanie portfelem);
-wspieranie sprawnego działania systemów płatniczych

4. Jakie znasz instrumenty polityki pieniężnej?
-Operacje otwartego rynku
-Overnight - operacje banku centralnego na koniec dnia
-System rezerw obowiązkowych

XI. ANALIZA DZIALALNOSCI PRZEDSIEBIORSTWA FUNKCJONUJACEGO W WARUNKACH RYNKOWYCH

1) Różnica między mikrootoczeniem i makrootoczeniem?
Makrootoczenie nie zależy od sposobu funkcjonowania firmy, jest obiektywne. Firma może i powinna je badać, ale nie może oddziaływać na jego zmiany oraz kierunek tych zmian. Stosunek między otoczeniem ogólnym, a firmą jest jednokierunkowy. Mikrootoczenie z kolei oddziałuje na firmę, ale ona poprzez swoje zachowanie formować może w pewnym zakresie składowe jego otoczenia.

2) Czym zajmuje się analiza techniczno-ekonomiczna?
Głównym zadaniem analizy techniczno ekonomicznej jest badanie efektywności zasobów (czynników produkcji). Produkcja w swej istocie polega na przetwarzaniu zasobów, a sposób ich łączenia w odpowiedniej proporcji określa się je technologią produkcji. Cel produkcji w sensie ekonomicznym nie sprowadza się jedynie do wytworzenia produktu, ale jego sprzedaży w ilości i cenie satysfakcjonującej producenta i konsumentów.

3) Jakie fragmenty działalności badamy w analizie techniczno-ekonomicznej?
• analiza produkcji przedsiębiorstwa,
• gospodarka (zarządzanie) zasobami ludzkimi,
• gospodarka (zarządzanie) środkami trwałymi,
• gospodarka materiałowa,
• postęp techniczny i innowacje.

4) W jakim celu używa się analizy fundamentalnej?
Analiza fundamentalna polega na obliczeniu opłacalności inwestycji w akcje spółki, dla inwestorów, którzy inwestują kapitał w akcje na dłuższy okres.

XII. ANALIZA FINANSOWA. ANALIZA WSTĘPNA I WSKAŹNIKOWA

1. Na czym polega złota reguła bilansowa?
Mówi ona, że aktywa trwałe powinny być finansowane kapitałem własnym lub kapitałem stałym, zaś aktywa obrotowe kapitałem krótkoterminowym.

2. Jak można policzyć kapitał obrotowy netto?
Kapitał obrotowy może być obliczony na dwa sposoby. W ujęciu kapitałowym jest to różnica między kapitałem stałym i aktywami stałymi, natomiast w ujęciu majątkowym różnica między aktywami bieżącymi i pasywami bieżącymi.

3. Główne wskaźniki rentowności?
- rentowność sprzedaży, nazywaną rentownością handlową, ROS
- rentowność majątku, określona jako rentowność ekonomiczną, ROA
- rentowność zaangażowanych kapitałów, nazywaną rentownością finansową. ROE

4. O czym informują wskaźniki płynności finansowej?
Informują o umiejętności przedsiębiorstwa do terminowego uiszczania koniecznej kwoty zobowiązań bieżących.

XIII. REGULACJE PRAWNE W RACHUNKOWOŚCI.

1) Kiedy została uchwalona Ustawa o Rachunkowości?
29 września 1994 roku

2) Ile jest Krajowych Standardów Rachunkowości?
Krajowe Standardy Rachunkowości
Nr 1 Rachunek Przepływów Pieniężnych
Nr 2 Podatek dochodowy
Nr 3 Niezakończone usługi budowlane
Nr 4 Utrata wartości aktywów
Nr 5 Leasing , najem, dzierżawa
Nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe.

3) Czy korzystanie z Krajowych Standardów jest obowiązkowe?
W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. Stanowi o tym art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Należy zauważyć, że korzystanie z krajowych standardów rachunkowości jest dobrowolne - nieobowiązkowe. Kierownik jednostki, jeśli podejmie taką decyzję, może zapisać w polityce rachunkowości, że jednostka stosuje dany krajowy standard rachunkowości. Stosowanie krajowych standardów rachunkowości to jedynie prawo jednostki, a nie jej obowiązek.

4) Jak nazywają się dwie główne Dyrektywy UE dotyczące rachunkowości przedsiębiorstw?
Dyrektywa Czwarta z 25.07.1978 roku o rocznych sprawozdaniach i zasadach rachunkowości pojedynczej jednostki gospodarczej,
Dyrektywa Siódma z 13.07.1983 roku o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych ich publikacji i weryfikacji.

XIII. PODSTAWOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI WYKORZYSTYWANE W OCENIE SYTUACJI FINANSOWEJ
1) Wymień elementy sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie finansowe składa się z:
bilansu,
rachunku zysków i strat,
informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
zestawienie zmian w kapitale własnym
rachunek przepływów pieniężnych
2) W jaki sposób dzielimy źródła informacyjne ?
Źródła informacyjne dzielimy na:
1) Ewidencyjne:
Bilans
Rachunek Zysków i Strat
Rachunek Przepływów Pieniężnych
Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym
Informacja Dodatkowa
2) Pozaewidencyjne
opracowane dane postulowane,
wyniki poprzednio przeprowadzanych analiz,
materiały z przeprowadzonych kontroli i rewizji,
uzyskane materiały i informacje,
protokoły i wnioski pokontrolne,
sprawozdania zarządu i rad nadzorczych,
informacje z rozmów prowadzonych z kontrahentami, pracownikami, kredytodawcami.
3) Wymień 3 przykłady źródeł pozaewidencyjnych.
opracowane dane postulowane,
wyniki poprzednio przeprowadzanych analiz,
materiały z przeprowadzonych kontroli i rewizji,
uzyskane materiały i informacje,
protokoły i wnioski pokontrolne,
sprawozdania zarządu i rad nadzorczych,
informacje z rozmów prowadzonych z kontrahentami, pracownikami, kredytodawcami.

XIV. KRYTERIA KLASYFIKACYJNE KOSZTÓW
1.Wymienić kryteria klasyfikacyjne kosztów
- Rodzaj działalności
- Sfera działalności (cel poniesienia)
- Działalność gospodarcza
- Rodzaj kosztów (rodzaj zużytych czynników produkcji)
- Miejsce powstania kosztów
- Sposób odnoszenia kosztów na produkty (możliwość przypisania kosztów do jednostki kalkulacyjnej)
2. Wymienić koszty rodzajowe.
- Amortyzacja
- Zużycie materiałów i energii
- Usługi obce
- Podatki i opłaty
- Wynagrodzenia
- Ubezpieczenie społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia
- Świadczenia na rzecz pracowników
- Inne koszty
3. Co to jest TKW, zakładowy koszt wytworzenia i koszt sprzedaży?
Na techniczny koszt wytworzenia składają się:
- Materiały bezpośrednie wraz z kosztami zakupu,
- Wynagrodzenie bezpośrednie wraz z narzutami,
- Koszty wydziałowe.
Zakładowy koszt wytworzenia jest sumą TKW oraz kosztów ogólnego zarządu. Zakładowy koszt wytworzenia + koszty sprzedaży = koszt sprzedanych produktów.
4. Wymienić koszty układu funkcjonalno podmiotowego
- Koszty wydziałów podstawowych
- Koszty wydziałów pomocniczych
- Koszty ogólnego zarządu
- Koszty zakupu
- Koszty sprzedaży

XV. OFFSHORE

1.Co to jest offshoring?
Offshoring - oznacza przesuniecie zamówień, produkcji, usług, lub ogólnie procesów biznesowych lub ich części poza granice kraju
2.Wymień trzy państwa które są najatrakcyjniejsze inwestycyjnie.
Indie, Chiny, Malezja
3.Jakie 2 najważniejsze czynniki wpływają na przedsiębiorstwo przy podejmowaniu decyzji o offshoringu?
Koszty i kapitał ludzki
4.Wymień 3 miasta w jakich w Polsce działają przedsiębiorstwa offshore.
Bydgoszcz, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Warszawa

XVI. ZNACZENIE ETYKI W RACHUNKOWOŚCI
1. Cel stworzenia kodeksu
Według Kodeksu głównym celem zawodu księgowego jest praca według najwyższych standardów zawodowych, osiągnięcie najwyższego poziomu prowadzonych prac oraz ogólne spełnienie wymogów interesu publicznego , co wymaga spełnienia czterech podstawowych kryteriów:
} wiarygodności
} profesjonalizmu
} jakości usług
} tajemnicy zawodowych
2. Powody stworzenia kodeksu
Jednym z powodów powstania Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości był brak uregulowań etycznych dla księgowych. Zawód osób zajmujących się rachunkowością codziennie napotyka na różnego rodzaju sytuacje, które stawiają te osoby przed wyborem, jak postąpić, aby nie splamić zawodu księgowego
Z drugiej strony możliwość wpływu na kształt i wielkość danych zawartych w różnego rodzaju informacjach finansowych powodować może chęć wykorzystania swojego stanowiska do manipulowania tymi danymi
Kolejnym powodem powstania Kodeksu było dostrzeżenie przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (dalej SKwP) coraz częstszych przypadków łamania zasad etycznych przez osoby zajmujące się rachunkowością
3. Etyka
To wszystkie działania człowieka związane z dziedziną rachunkowości. W praktyce rachunkowości na jej etykę mają wpływ wszystkie osoby zajmujące się rachunkowością , jednak szczególnego znaczenia nabiera przestrzeganie etyki przez księgowych pracujących w przedsiębiorstwach oraz biegłych rewidentów stojących na straży rzetelności sporządzanego sprawozdania finansowego.
4. Wymień 3 zasady występujące w kodeksie
-kompetencji zawodowych
-niezależności zawodowej
-wysokiej jakości pracy

XVII. WYCENA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I KREDYTY

1. W jakim celu dokonywana jest wycena wartości akcji?
W celu zidentyfikowania akcji niedowartościowanych (które można kupić) lub akcji przewartościowanych (które można sprzedać).
2. Jaką metodę wykorzystuje się do wyceny opcji?
Metoda Monte Carlo (MC) jest stosowana do modelowania matematycznego procesów zbyt złożonych (obliczania całek, łańcuchów procesów statystycznych), aby można było przewidzieć ich wyniki za pomocą podejścia analitycznego.
3. Co stanowi wartość obligacji?
Wartość obligacji stanowi suma zdyskontowanych strumieni przychodów pieniężnych otrzymywanych w przyszłości z tytułu posiadania obligacji.
4. Na podstawie czego ustalane jest oprocentowanie kredytów?
Na podstawie Wiboru. Wibor to stopa oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym określana codziennie na podstawie ofert 13 banków. Określa po jakim koszcie inne banki pożyczają złote polskie między sobą.

XVII. RELACJE INWESTORSKIE

1. 4 podstawowe grupy adresatów relacji inwestorskich.
-interesariusze biznesowi
-społeczność finansowa
-inwestorzy
-akcjonariusze
2.Jakich zakresów dotyczą ujawniane informacje?
-INFORMACJE FINANSOWE
-ZDOLNOŚCI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
-INFORMACJE DOTYCZĄCE ANALIZY PLANÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
3 przykładowe narzędzia komunikacji
-spotkania otwarte,
-raporty bieżące,
-raporty okresowe,
-e-mail,
-komentarze,
-sygnały

XVIII. BILANS PRÓBNY. TECHNIKI POPRAWY BŁĘDÓW KSIĘGOWYCH. ZASADY RACHUNKOWOŚCI.

1.Co to jest bilans próbny?
Jest ono tabelarycznym zestawieniem mającym za zadanie sprawdzenie prawidłowości otwarcia kąt księgowych, a także zgodności operacji księgowych z zasadą podwójnego zapisu. Działa w oparciu o metodę bilansową i wynikające z niej równości.
2.Jakie błędy wykrywa bilans próbny, a jakich nie?
Bilans próbny jest wstanie wykryć księgowania operacji gospodarczych nie zgodnych z zasadą podwójnego zapisu, nie wykrywa błędów zaksięgowanych zgodnie z tą zasadą.
3.Co to jest storno czarne oraz jaką ma wadę?
Storno czarne polega na wyksięgowaniu błędnego zapisu po stronach przeciwnych, a następnie zaksięgowanie operacji gospodarczej po właściwych stronach odpowiednich kąt. Sposób ten ma jedną wadę. Zwiększa obroty na kątach, a nie ma to uzasadnienia w żadnych zmianach pozycji bilansowych.
4.Wymień zasady rachunkowości.
Główną i najważniejszą zasadą rachunkowości jest zasada jasnego i rzetelnego obrazu realizacji tej zasady służy wiele innych zasad rachunkowości. Najważniejsze z nich to:
− zasada podmiotowości,
− zasada periodyzacji,
− zasada kontynuacji działania,
− zasada memoriałowa,
− zasada współmierności kosztów i przychodów,
− zasada ostrożności,
− zasada ciągłości stosowanych metod rachunkowości,
− zasada zakazu kompensaty,
− zasada istotności,
− zasada bilansowości,
− zasada kosztu historycznegoWyszukiwarka