regulamin zajec wersja 01 10 2008, III rok, Patomorfologia, Patomorfologia, Wykłady


Regulamin dydaktyczny na rok 2008/2009

 1. Nazwa jednostki dydaktycznej Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej

 2. Nazwisko Kierownika dydaktycznego dr hab. Andrzej Marszałek, Prof. UMK

 3. Nazwa przedmiotu PATOMORFOLOGIA

kierunek lekarski

rok studiów III i IV

I. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia z przedmiotu Patomorfologia obejmują: wykłady, seminaria i ćwiczenia.

  1. Wykłady obejmują omówienie podstawowych mechanizmów powstawania zmian chorobowych, ich patomorfologii oraz skutków w organizmie. Wiadomości przedstawiane w czasie wykładów będą wymagane podczas ćwiczeń i seminariów.

  2. Ćwiczenia sekcyjne, ćwiczenia mikroskopowe, ćwiczenia laboratoryjne oraz seminaria obejmują dyskusję czynników ryzyka, epidemiologii, mechanizmów powstawania, prezentację zmian morfologicznych i omówienie konsekwencji klinicznych chorób w różnych układach narządowych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

II. Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń/pracowni

Ćwiczenia dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego

UWAGA: w przypadku nie zaliczenia wiadomości tematycznych z danego ćwiczenia, student powinien zaliczyć materiał w okresie 1 tygodnia (1 termin) lub na ćwiczeniu nr 15 dla semestru V i ćwiczeniu nr 30 dla semestru VI (termin ostateczny). Nie zaliczenie więcej niż 2 ćwiczeń wiąże się z niedopuszczeniem do kolokwium z danego działu i nie zaliczeniem przedmiotu;

Zajęcia dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego

III. Forma i warunki kolokwiów

Dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego

Kolokwium jest zawsze w formie pisemnej.

W semestrze V obowiązują następujące kolokwia w pierwszym terminie:

W semestrze VI - obowiązują następujące kolokwia:

 1. Wyjątkowo wyróżniających się na ćwiczeniach studentów asystent może zwolnić z kolokwium zaliczeniowego z danego tematu ćwiczeniowego.

 2. Pisemne prace zaliczeniowe są przechowywane do zdania egzaminu kończącego przedmiot.

Dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego

Warunkiem uzyskania zaliczenia bloku zajęć jest pisemne zaliczenie wszystkich tematów seminaryjnych, z wpisem do karty.

IV. Forma egzaminu z danego przedmiotu.

Kurs Patomorfologii po uzyskaniu zaliczeń z zajęć na III i IV roku studiów kończy się pisemnym egzaminem końcowym.

Ustala się:

I termin egzaminu (do wyboru):

Terminy egzaminów poprawkowych

UWAGA!

Nieobecność na egzaminie należy usprawiedliwić w sekretariacie Katedry przedstawiając stosowne zaświadczenie w dniu egzaminu, a w wyjątkowych przypadkach w ciągu 3 dni po terminie egzaminu (Reg. Studiów §32 pkt.3 i 4).

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie ustala się, iż I termin egzaminu odbywa się w dniu terminu poprawki (tj. drugi poniedziałek sesji poprawkowej we wrześniu).

V. Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych lub zajęć niezaliczonych z innych powodów:

Odrabianie zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych i zajęć niezliczonych dla studentów III roku ustala się na ćwiczenie nr 15 (dla zaległości w semestrze V) i nr 30 (dla zaległości w semestrze VI).

Studenci IV roku, którzy opuścili seminaria i ćwiczenia zobowiązani są je odrobić z inną grupą ćwiczeniową. Dla studentów ostatniej grupy ćwiczącej w bloku zajęć w danym roku akademickim ustala się indywidualne zaliczenie u asystenta prowadzącego opuszczone seminarium tematyczne - najpóźniej w ciągu dwóch tygodni po opuszczonym zajęciu i usprawiedliwieniu nieobecności.

Studenci III roku, którzy nie uzyskali pozytywnej oceny z kolokwiów w semestrze V i/lub VI oraz studenci IV roku, którzy nie uzyskali zaliczenia z seminariów
- nie uzyskują zaliczenia z patomorfologii.

W przypadkach uzasadnionych student może ubiegać się o zaliczenie warunkowe (w pierwszy poniedziałek sesji poprawkowej o godz. 800 w sali Katedry i Zakładzie Patomorfologii).

VI. Terminy dostarczenia opracowań, sprawozdań lub innych form wymaganych w jednostce

Nie dotyczy przedmiotu „patomorfologia”.

VII. Ogólne i szczegółowe przepisy bhp wymagane podczas realizacji procesu dydaktycznego w danej jednostce.

Bydgoszcz, 1 września 2008

…………………………..

podpis Kierownika dydaktycznego

………………………… ……………………………..

Rada Samorządu Stud. WL Dziekan WL

Literatura obowiązkowa:

 1. „Robbins Patologia” Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2005

 2. Stachura J, Domagała W: „Patologia znaczy słowo o chorobie” (tom 1-3), PAU, Kraków 2005

 3. Groniowski J, Kruś S: „Podstawy patomorfologii”, PZWL, Warszawa 1996

Literatura uzupełniająca:

 1. Kruś S., Skrzypek- Fakhoury E. „Patomorfologia kliniczna” PZWL W-wa 1996

 2. Stevens A.; Lowe; J.: „Patologia” Wydawnictwo CZLEJ 2005

 3. Rosai J. Akerman's „Surgical Pathology”

1Wyszukiwarka