examprobny, STUDIA, studia II stopień, 3 semestr MSU FiR 2012 2013, PODSTAWY AUDYTY WEWNĘTRZBEGO, Podstawy audytu wewnetrznego, podstawy audyty wewnetrznego - 2012 2013


Egzamin z audytu wewnętrznego B

………………………………………………..

Zaznacz prawidłową odpowiedź.

 1. W przypadku zakwestionowania wniosków z audytu, rzeczowe odparcie zarzutów przez audytora wewnętrznego ułatwiają:

 1. Streszczenie w programie zadania

 2. Dokumentacja robocza pro forma

 3. Odesłania w dokumentacji roboczej

 4. Wyraźne procedury zawarte w programie zadania`

 1. Jakie źródło informacji powinno mieć największy wpływ na wnioski audytora wewnętrznego?

 1. Zewnętrzne

 2. Zapytanie

 3. Ustne

 4. Nieformalne

 1. Program (plan) zadania audytowego

 1. Opracowany jest w fazie tworzenia planu rocznego

 2. Musi być przekazany kierownikowi jednostki audytowanej

 3. Określa krok po kroku czynności do wykonania w trakcie zadania audytowego

 4. Jest opracowany jeśli audytor uzna to za konieczne

 1. Między przedsiębiorstwem a jego głównym dostawą powstał spór dotyczący kontraktu. Najlepszymi dowodami do rozwiązania tego sporu są:

 1. Ustne zeznania stron kontraktu

 2. Oryginalny kontrakt

 3. Działania podjęte przez strony kontraktu

 4. List od prawnika dostawcy

 1. Ustawa SOX

 1. Dotyczy raportowania o systemie zarządzania ryzykiem i systemie kontroli wewnętrznej

 2. Określa miejsce komórki audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa

 3. Określa sposób organizacji komórki audytu wewnętrznego

 4. Żadne z powyższych

 1. Audytor wewnętrzny postawił sobie za cel zadania identyfikację konfliktów personalnych, które źle wpływają na wydajność. Która z następujących technik audytu pozwoli najlepiej osiągnąć ten cel?

 1. Badanie dokumentów

 2. Obserwacja

 3. Rozmowy

 4. Przegląd analityczny

 1. Akta bieżące:

 1. Są tworzone przez audytora wewnętrznego

 2. Są tworzone przez jednostkę audytowaną

 1. Audyt zgodności:

  1. Oznacza przegląd wszystkich działań z pozycji dyrektora

  2. Bada czy środki do realizacji celów przedsiębiorstwa zostały wykorzystane efektywnie

  3. Kontroluje środowisko przetwarzania danych

 1. Określa czy badany obiekt przestrzega przepisów prawnych, realizuje określone strategie i wdraża

 1. Które z poniższych stanowi naruszenie zasady poufności dokumentacji roboczej?

 1. Zabiera dokumentacje roboczą do hotelu na noc

 2. Zezwala audytorowi zewnętrznemu na skopiowanie dokumentacji roboczej

 3. Czasami pokazuje dokumentacje roboczą audytowanym

 4. Czasami odkłada dokumentacje robocza w niewłaściwe miejsce

 1. Jerzy jest nowym audytorem wewnętrznym w spółce ABC.10 miesięcy wcześniej Jerzy był odpowiedzialny za listę płac w ABC. Jaka czynność odnosząca się do listy płac byłaby uznana za ograniczenie niezależności lub obiektywizmu, gdyby wykonywał ją Jerzy?

 1. Świadczenie usług doradczych

 2. Świadczenie usług zapewniających

 3. Świadczenie usług doradczych lub zapewniających

 4. Ani świadczenie usług doradczych ani zapewniających

 1. W jakim celu przeprowadza się audyt sprawdzający?

 1. Uzupełnij tabelę

 2. X (RYZYKO)

  Y (spowodowane)

  Z (skutek)

  Ryzyko rynkowe

  Działanie na rynkach o niskich barierach wejścia

  Ryzyko informatyczne

  Brak systemów ochrony poufności danych

  1. Pan Jan Kowalski ma zbadać sposób ochrony danych osobowych studentów na Wydziale Zarządzania UG. Proszę podać jakie 2 techniki badania i dokumenty może zastosować.

  2. Technika

   Dokument

   1. Uzupełnij zdania

   1. Są one stosowane, by upewnić się, że audytor swoim badaniem objął wszystkie najważniejsze aspekty badanego obszaru. Są to……………………….

   2. Audyt wewnętrzny został wprowadzony w Polsce w związku z ………………………………………………………………………………………

   1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada następujące kwalifikacje zawodowe

   • odpowiedni certyfikat: (CIA), (CGAP), (CISA), (ACCA), (CFE), (CCSA), (CFSA), (CFA),

   • lub, (podaj 1 przykład) ……………………………………………………………………………………………..

   1. Do zewnętrznych źródeł ryzyka zalicza się:

   • …………………………………………………….

   • ……………………………………………………

   • Regulacje prawne

   • Zmiany popytu

   1. Główne obszary działania audytu wewnętrznego to:

   • Ryzyko gospodarcze,

   • System kontroli wewnętrznej

   • …………………………………………….

   • inne

   1. Audyt wewnętrzny obowiązkowo prowadzi się w:

   • ……………………………………………………….

   • ……………………………………………………….

   • Ministerstwach

   • Narodowym Funduszu Zdrowia

   1. Podaj po 1 przykładzie zadań audytu wewnętrznego dla Wydziału Zarządzania z zakresu:

   1. Audytu kontraktów …………………………………………………………………………………………………………

   1. Audytu operacyjnego …………………………………………………………………………………………………………   Wyszukiwarka