Pytania do kolosa z metro a, ZiIP, ZiIP, R2, SI, Metrologia


Kolokwium z wykładu ( część 2) Grupa A

 1. Postulat Abbego - stwierdza że mierzona długość i mierzący ją wzorzec muszą leżeć na jednej prostej. Przyrządy o konstrukcji nie spełniającej tego postulatu mogą dawać błędne pomiary.

 1. Do czego służy obiektyw ze spiralą Archimedesa w długościomierzu Abbego ?

Obiektyw wraz ze spiralą Archimedesa służy do dokładniejszego odczytania wartości wielkości mierzonej.

 1. Do jakiej grupy zaliczymy przetworniki pojemnościowe?

Przetworniki pojemnościowe zaliczymy do grupy przetworników analogowych.

 1. Wzorce inkrementalne charakteryzują się- naniesionymi na szklane lub metalowe liniały (wzorce przezroczyste) stref, na przemian aktywnych i pasywnych

 1. Urządzenia optoelektroniczne inkrementalne na jakiej zasadzie działają ?

 1. Wyjaśnić co to jest pole zgodności ?

 1. Przetwornik pomiarowy to - względnie odosobniony zespół elementów, które służą do przetwarzania z określoną dokładnością i według określonego prawa wielkości będących odwzorowaniem wielkości mierzonych.

 1. Próbkowanie- kolejne pobieranie próbek wartości sygnału w pewnych odstępach czasu tak, aby ciąg próbek umożliwił jak najwierniejsze odtworzenie całego przebiegu funkcji. Częstość próbkowania sygnału jest określona warunkiem Nyguista, który mówi że powinna być ona co najmniej 2- krotnie większa od maksymalnej. Częstości widma sygnału jest to warunek wiernego odtworzenia sygnału analowego z jego próbek.

 1. Zakres pomiarowy przyrządu pomiarowego- zakres wartości wielkości mierzonej określający górne i dolne wartości, dla których dany miernik lub urządzenie pomiarowe działa poprawnie

 1. Czujniki realizują operację odbioru informacji o stanie wielkości ( na początku toru pomiarowego ). Przetwarzają wielkości pomiarowe pochodzące z obiektu na sygnały elektryczne.

 1. Kryteria doboru przyrządów pomiarowych -

 1. rodzaj mierzonego wymiaru(zew., wew., mieszany, pośredni);

 1. sposób ustalenia i zamocowania mierzonego przedmiotu;

 1. -sposób odbierania informacji o mierzonym wymiarze;

 1. -opracowanie wyników pomiaru, w tym graficzne i statyczne;

 1. -możliwość bezpośredniego przekazania wyników do systemu SPC;

 1. -wartość mierzonego wymiaru; -optymalna(wystarczająca) niepewność pomiaru

12 Rodzaj przetworników sygnału to - Przetworniki można podzielić ze wzgl na rodzaj natury sygnału wyjściowego oraz na rodzaj energii przetwarzania; mechaniczne, optyczne, elektryczne, chemiczne

13 Zdolność rozdzielcza systemów pomiarowych -

Kolokwium z wykładu ( część 2) Grupa B

 1. System pomiarowy - zbiór urządzeń połączonych wspólną funkcją i celem działania , którym jest wykonanie pomiarów z wystarczająco małym błędem i uzyskanie wyników pomiarów w odpowiedniej formie.

 1. Kalibracja - polega na ustaleniu relacji między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy, a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewności tego pomiaru.

 1. Przetwornik pomiarowy służy do - przetwarzania z określoną dokładnością i według określonego prawa wielkości będących odwzorowaniem wielkości mierzonej

 1. Kwantowanie polega na - przyporządkowaniu każdej próbce skończonej liczby poziomów amplitudy odpowiadających dyskretnym wartościom od 0 do pełnego zakresu.

 1. Zakres pomiarowy przyrządu pomiarowego to - zakres wartości wielkości mierzonej określający górne i dolne wartości, dla których dany miernik lub urządzenie pomiarowe działa poprawnie .

 1. Przetwarzanie statyczne polega na -

 1. Wzorzec miar to - urządzenia przeznaczone do odtwarzania praktycznie niezmiennych podczas jego użycia jednej lub więcej znanych wartości danej wielkości

 1. Przetworniki indukcyjne należą do grupy przetworników : analogowych, generacyjnych, w którym zmiana mierzonej wielkości powoduje powstanie stałej lub zmiennej siły elektrodynamicznej

 1. Wzorce kodowe cechuje- to że są utworzone z kombinacji figur geometrycznych lub kombinacji ścieżek kodowych . Każdemu położeniu wzorca względem przetwornika odpowiada jedna (absolutna) wartość .

 1. Podstawowymi elementami optoelektronicznych inkrementalnych urządzeń pomiarowych są ; źródło światła , kondensor, wzorzec inkrementalny, przesłona , fotodioda

 1. Spirala Archimedesa to - krzywa w R2 o równaniu we współrzędnych biegunowych:

r= a * fi a- parametr

fi- kąt , r- promień

 1. Postulat Abbego stwierdza, że - mierzona długość i mierzący ją wzorzec muszą leżeć na jednej prostej. Przyrządy o konstrukcji nie spełniającej tego postulatu mogą dawać błędne pomiary.

 1. Jaka jest zależność między niepewnością pomiaru a tolerancją wymiaru?

Niepewność powinna być małą częścią tolerancji T wymiaru. Niepewność pomiaru ep jest zespołem błędów granicznych przypadkowych oraz błędów systematycznych oszacowanych. 0.1<= ep <= 0,2T

 1. Długość podziałki noniusza zależy od

 1. Co to jest pole niezgodności przy kwalifikowaniu wyrobu?Wyszukiwarka