2. Sprawozdanie 29.10.2014 - Statyczna próba ściskania, Studia ATH AIR stacjonarne, Rok II, Semestr III, Wytrzymałość materiałów II, Sprawozdania, Moje sprawozdania


Akademia Techniczno- Humanistyczna

Rok studiów: 2014/2015 / semestr: 3

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Grupa dziekańska: 3

Grupa laboratoryjna: 3

Sprawozdanie z ćwiczenia w

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Temat ćwiczenia:

Statyczna próba ściskania metali

L. p.

Imię
nazwisko

Nr
indeksu

Data
wykonania

Data

zaliczenia

Podpis
studenta

Podpis
prowadzącego

1

Wojciech Grzybek

45655

29.10.2014

2

Tomasz Kisiała

45720

29.10.2014

3

Noemi Kluz

43455

29.10.2014

4

Jakub Koziołek

45665

29.10.2014

5

Tomasz Żwak

45714

29.10.2014

ĆWICZENIE NR 3

TEMAT: Próba statyczna ściskania metali.

Obowiązująca norma: PN57/H-04320

CEL ĆWICZENIA:

Celem ćwiczenia jest zbadanie właściwości wytrzymałościowych na ściskanie materiałów kruchych i plastycznych oraz zapoznanie się z maszynami wytrzymałościowymi i aparaturą pomiarową używaną do tego typu badań.

Podać znaczenie następujących symboli:

Rplc - wyraźna granica plastyczności przy ściskaniu, MPa

Rc - wytrzymałość na ściskanie (dla siły powodującej rozkruszenie lub pęknięcie próbki), MPa

ac - skrócenie względne, %

Przebieg ćwiczenia:

  1. Zmierzenie próbki i zapisanie wartości a0 i l0

  2. Zamocowanie próbki w uchwytach maszyny

  3. Dobranie zakresu pracy maszyny

  4. Skasowanie luzów w uchwytach maszyny

  5. Ściskanie próbki

  6. Wyjęcie próbki z maszyny

  7. Pomiar długości próbki

  8. Wykonanie obliczeń

Próbka z lewej była wykonana z miedzi. Miedź wykazuje właściwości plastyczne dlatego próbka odkształciła się plastycznie. Kolejną badaną próbką była próbka z mosiądzu. Mosiądz jest materiałem kruchym, dlatego podczas tej próby zaobserwowano pęknięcie poślizgowe.

0x01 graphic

Rodzaj maszyny wytrzymałościowej na której przeprowadzono próbę: Zd 10, hydrauliczna

Zakres siłomierza: 100 kN

Wykresy ściskania zostały zamieszczone na końcu sprawozdania.

Tabela pomiarów:

Wymiary próbki

Własności wytrzymałościowe

Własności plastyczne

Materiał
próbki

d0
[mm]

l0
[mm]

A0 [mm2]

Pplc
[N]

Rplc [MPa]

Pc
[N]

Rc
[MPa]

l1
[mm]

ac
[%]

Mosiądz

10

15

78,5

-

437,32

66730

850,06

11,7

-

Miedź

10

15

78,5

27320

348,02

-

-

5,6

72,2

Obliczenia (Rplc, Rc , ac ):

0x01 graphic

WNIOSKI:

Przeprowadzona próba potwierdziła, że badane materiały mają znacznie większą wytrzymałość na ściskanie, niż na rozciąganie. Potwierdzono również, że materiały plastyczne można ściskać prawie bez ograniczeń - materiał rozpłaszcza się. Natomiast materiały kruche ulegają zniszczeniu pod wpływem działania odpowiednio dużych sił.Wyszukiwarka