Egzamin MJU 2006 2007 - odpowiedzi, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU


MIKROBIOLOGIA STOMATOLOGICZNA - EGZAMIN 2006/2007-01-31

1.potencjał oksydoredukcyjny osób podatnych na próchnicę wynosi...+237mV......

2. Jaki materiał pobieramy do badań w kierunku:

-kandydozy - ślina - wymaz z błony śluzowej

-bakteriemii - krew

-z ropnia okołozębowego - ropa

3.Rozwiń skróty:

F. magna Finegoldia C.ochracea Capnocytophaga

T.denticola Treponema C. glabrata Candida

P.gingivalis Porphyromonas C. xerosis Corynebacterium

P.venoralis Prevotella P. niger Poptococcus

R.dentocariosa Rothia E. nodatum Eubacterium

4.Czy prawdą jest, że próchnica jest chorobą zakaźną? tak

5. Czy Entamoeba/ Trichomonas / Plazmodium wywołuje choroby jamy ustnej?

2 pierwsze na pewno tak

6.Jakie zakażania jamy ustnej wywołuje Simonsiella?

Żadne , jest komensalem

7. Czynniki obronne śliny - wymień.

swoiste: limfocyty, komórki Langerhansa, immunoglobuliny, układ dopełniacza

nieswoiste: laktoferyna, apolaktoferyna, lizozym, białka zasadowe, układ sialoperoksydazy, bakteriobójczy lipopolisacharyd

8. Co wpływa na ilość drobnoustrojów w ślinie?

Wiek, płeć, higiena jamy ustnej, ilość i skład śliny, konsystencja i jakość przyjmowanych pokarmów, stosowanie antybiotyków, potencjał oksydoredukcyjny, pH, pojemność buforowa

9. Ile w 1 ml śliny jest cząsteczek HBV ? 105

10. Czynniki predysponujące do kandydozy jamy ustnej?

Urazy, złamiania, obniżona odporność, antybiotykoterapia, naświetlenia, leczenie sterydami itd.

11.Na co wpływają składniki mineralne śliny?

Na potencjał oksydoredukcyjny, pH i pojemność buforową

12.Wymień związki organiczne śliny

immunoglobuliny, peptydy zasadowe, glikoproteiny, mucyna i aminokwasy

13. Co to jest dentura plaque?

Płytka bakteryjna na powierzchni koron, implantów, ruchomych protez i aparatów ortodontycznych wyjmowanych

14. Jakie przeciwciała i skąd pochodzące są w ślinie?

IgG i IgM z kieszonek przyzębnych , sIgA i IgA z wydzielin ślinianek

15. Jaka bakteria nie ma ściany komórkowej?

Mycoplasma

16.Czym charakteryzują się pałeczki homofermentatywne Lactobacillus?

Produkują tylko i wyłącznie kwas mlekowy z sacharydów, są G+, a czynnikiem etiologicznym próchnicy,należą do nich: L. oris, L. salivarius, L. acidophilus L. casei, L. ramnosus

17. Czym charakteryzuje się S. mutans?

Wytwarza bakteriocynę mutacynę i z cukrów wytwarza mutan, fruktan i dekstran, jest głównym czynnikiem etiologicznym próchnicy, nie powoduje chorób przyzębia, jest G+,

18. Wymień gatunki należące do S. mutans?

S.mutans, S.sobrinus i S.cricetus

19. wymień 5 bakterii biorących udział w zakażeniach krzyżowych

Helicobacter pylori, Streptococcus pyogenes, Bordatella pertussis, Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa

20. Zakażenia krzyżowe są:

od lekarza do pacjenta

od pacjenta do lekarza

od lekarza do lekarza

21. Co powoduje zanokcicę?

Herpes simplex virus, Candida

22. Profilaktyka zakażeń HBV?

Szczepionki ochronne (skuteczność 0-80%)

Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych z aktywnym chlorem ( chloramina T)

Jednorazowy sprzęt

Odzież i rękawiczki jednorazowe

Podwójna sterylizację narzędzi po zakażonym pacjencie

23.Wymień gatunki przyczepiające się w pierwszym etapie powstawania płytki nazębnej.

Paciorkowce zieleniejące (Streptococcus viridans), Nocardia, Neisseria i Haemophilus

24. Wymień kwasy produkowane przez bakterie płytki nazębnej

mrówkowy, mlekowy, propionowy masłowy, kapronowy, walerianowy, octowy, bursztynowy

25. Bakterie wywołujące zapalenie wsierdzia

Streptococcus sanguis, Salivarius, S. mutans, S. milleri, paciorkowce grupy C, G, M, Rothia denticariosa, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Probionibacterium, Capnocytophaga S. pyogenes, S. agalactiae,Moraxella, Haemophilus, Actinomyces, Lactobacillus, Rothia

26. Bakterie wywołujące stomatopatie protetyczne

Prevotella, Porphyromas, Haemophilus, pałeczki G- S. salivarius, S. mutans,

27. Czy prawdą jest, że Wollinella Recta jest G- , urzęsioną, beztlenową pałeczką? Nie mikroaerofilna

28. Jak ślina wpływa na rozwój bakterii?

Ślina o pH zasadowym hamuje rozwój bakterii próchnicotwórczych, Lactobacillus i Candida a o pH kwaśnym hamuje wzrost S.aureus, pałeczek beztlenowych i drobnoustrojów proteolitycznych i laseczek

29. S.salivarius produkuje enocynę która hamuje wzrost Streptococcus pyogenes

30.Z jakimi chorobami kojarzy się:

„siodełkowaty nos” - kiła wrodzona

„zęby Hutchinsa” - kiła wrodzona

promienica - promienica (zakażenie) szyjno twarzowe = aktynomykoza

tuberkulina - gruźlica

31.Jakie choroby wywołuje:

C. diphtheriae - błonica

S. typhi - dur brzuszny

T. gondii - toksoplazmoza

A. naeslundii - próchnica cementu korzeniowego i promienica twarzowo szyjna

C.tetani - tężec

B. petrussis - krztusiec

32. Czynniki potrzebne do rozwoju próchnicy:

  1. podatne na demineralizację zęby

  2. obecność dużej ilości sacharydów ( w tym sacharozy)

  3. obecność bakterii próchnicotwórczych

  4. czas

33. Czy A.naeslundii/A.viscosus/A. iraelii/ powoduje próchnicę cementu korzeniowego?

Pierwsze 2 tak 3 nie

34. C. albicans występuje u ..40-60%. procent populacji

35. Ile procent drobnoustrojów jamy ustnej stanowią paciorkowce zieleniejące S.viridans? 46%

36. Ile procent flory jamy ustnej stanowią pałeczki Lactobacillus? 0,1 - 1%

37. Gdzie występują i co powoduje C. difficile?

W przewodzie pokarmowym, wywołuje rzekomobłoniaste zapalenie jelit

38. Gdzie wystepują w obrębie jamy ustnej zmiany gruźliczego pochodzenia?

Pierwotne (obrzęki gruźlicze) : podniebienie miękkie, podniebienie twarde, dziąsła, błona śluzowa warg, policzków, migdałki podniebienne

Wtórne (stan zapalny) : kości szczęki i ............

39. Jakie gronkowce powodują choroby układu pokarmowego?

S. aureus

40. Która z wymienionych bakterii powoduje najczęściej zakażenia przewodu pokarmowego?

E.faecalis E.faecium L.lactis

41. Wymień 6 bakterii mikroaerofilnych w Jamie ustnej

- Aggregatibacter antinomycetemcomitans,

Wollinella spp,

Centipeda periodontii

Camphylobacter spp

Helicobacter pylori

Capnocytophaga spp

Eikenella

42. Jakie czynniki zjadliwości wytwarza S. pyogenes?

Hemolizyny (streptolizyna „O” i „S”)

Hialuronidazę

Toksynę erytrogenną

Streptokinaza

streptodornaza

43.Ile bakterii jest w płytce nazębnej? 2,5 razy 10 do 11 w 1g suchej masy

I JESZCZE INNE KTÓRE MAJĄ SIĘ ZDARZYĆ:

  1. Po ukończeniu 18 r.ż. rośnie w jamie ustnej ilość bakterii..beztlenowych

  1. Wymien nisze ekologiczne jamy ustnej

-powierzchania gładka policzków i dziąseł

- powierzchnia gładka zębów

- bruzdy i zagłębienia anatomiczne zędów

Ubytki próchnicowe

Brodawkowata powierzchnia zębów

Zdrowe i patologiczne kieszonki dziąsłowe

  1. Wymień fukcje śliny

Ochronna

Obronna

Wydzielnicza

Buforowa

Trawienna

  1. Czynniki toksyczne wytwarzane przez beztlenowce

hialuronidaza, beta-glukoronidaza, chondrosulfataza, żelatynaza, kolagenoza, sialaza, neuramidaza, proteazy, hemolizyny, amoniak, siarkowodór, aminy toksyczne (putrescyna, kadaweryna), merkaptany

4.wymień komensale jamy ustnej

Simonsiella

Corynebacterium matruchotii

Mycoplasma orale

Ureaplasma

  1. co to jest tuberkulina?

Jest to toksyna wydzielana przez żywe prątki gruźlicy, raekcja na nią wystąpi po wcześniejszym kontakcie z prątkami i jest wynikiem nadwrażliwości na te toksynę. U zdrowej osoby nie wystąpi reakcja na test tuberkulinowy.Wyszukiwarka