sprawko 5, Politechnika Wrocławska, W-5 Wydział Elektryczny, Fizyka G2, fiza laborki, fiza kalit, fizyka laboratorium, sprawozdania, Marek Wolny


Obliczanie i wyrównywanie zamkniętego ciągu sytuacyjnego, dowiązanego do dwóch punktów osnowy państwowej, przebiega w następujący sposób:

1. Wpisanie danych do formularza obliczeń.

2. Obliczenie teoretycznej sumy kątów.

Dla wieloboku zamkniętego o n kątach teoretyczna suma kątów wewnętrznych wynosi:

w=(n-2)*200g

a teoretyczna suma kątów zewnętrznych:

z=(n+2)*200g

3. Wyznaczenie praktycznej sumy kątów.

Praktyczną sumę kątów ∑ap otrzymuje się sumując pomierzone kąty.

4. Obliczenie odchyłki kątowej ciągu.

Odchyłka kątowa ciągu fa w ciągach poligonowych jest różna między sumą pomierzonych kątów ∑ap a sumą teoretyczną kątów ∑at, zatem:

fa=∑ap-at

Wartość odchyłki kątowej fa ciągu sytuacyjnego nie powinna przekraczać odchyłki maksymalnej fa max obliczonej z zależności:

0x01 graphic

gdzie: mo- średni błąd pomiaru kąta,

nk - liczba kątów zmierzonych w ciągu.

5. Obliczanie poprawek do pomierzonych kątów.

Obliczona odchyłka kątowa fa powinna być rozdzielona na zmierzone kąty.

Każdy pomierzony kąt otrzyma poprawkę Va

0x01 graphic

6. Obliczenie azymutów boków ciągu sytuacyjnego.

Obliczenie azymutów boków ciągu sytuacyjnego rozpoczyna się od obliczenia ze współrzędnych azymutu boku łączącego punkty o znanych współrzędnych. Oznaczając obliczony azymut boku opartego na punktach nawiązania przez AAB, azymuty kolejnych boków oblicza się w oparciu o wyrównane kąty wierzchołkowe. W zależności od przyjętego kierunku obliczeń przyjmuje się określenie: „kąty lewe” lub „kąty prawe”. Jako kąty lewe przyjmuje się kąty położone po lewej stronie ciągu, idąc w przyjętym kierunku obliczeń. Dla kątów prawych azymut kolejnego boku wynosi:

Ai = Ai-1 + 200g - ai

a dla kątów lewych:

Ai = Ai-1 + 200g + ai

7. Obliczanie przyrostów współrzędnych boków ciągu.

Przyrosty Δx i Δy współrzędnych boku li oblicza się z zależności:

Δxi=0x01 graphic

Δyi=0x01 graphic

8. Obliczenie praktycznej sumy przyrostów p

9. Obliczenie teoretycznej sumy przyrostów t

Teoretyczna suma przyrostów w ciągu zamkniętym wynosi:

∑Δx = 0 ∑Δy = 0

10. Obliczenie odchyłek sum przyrostów.

Różnice pomiędzy obliczonymi a teoretycznymi sumami przyrostów noszą nazwy odchyłek przyrostów i są oznaczone fx i fy:

fx = ∑pΔx - ∑tΔx

fy = ∑pΔy - ∑tΔy

11. Obliczanie odchyłki liniowej.

Odchyłkę liniową ciągu fl oblicza się ze wzoru:

0x01 graphic

Odchyłka liniowa ciągu powinna być mniejsza od odchyłki dopuszczalnej:

fl < fl dop

Wartości dopuszczalnych odchyłek liniowych ciągów sytuacyjnych przedstawiono w tablicy poniżej

Długość ciągu

L [m]

Dopuszczalna odchyłka fL [m]

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

0,15

0,16

0,17

0,18

0,20

0,22

0,23

0,24

0,26

0,27

0,29

0,31

0,33

0,34

0,36

0,38

0,40

0,42

Uwaga!

Do około 30% mierzonych ciągów można przyjąć

odchyłki dopuszczalne dwukrotnie większe od

podanych w tabeli.

12. Obliczenie poprawek i wyrównanie przyrostów do sumy teoretycznej

W obliczeniach ciągów sytuacyjnych odchyłki przyrostów rozdziela się proporcjonalnie do długości boków ciągu, stosując zależność:

VΔxi=0x01 graphic

VΔyi=0x01 graphic

gdzie: VΔxi, VΔyi - poprawki do obliczonych przyrostów współrzędnych,

li - długość i-tego boku ciągu,

∑l - suma długości boków ciągu.

Suma przyrostów skorygowanych o obliczone poprawki Vxi i Vyi równa jest sumie teoretycznej. Wartości poprawek zaokrągla się do wartości odpowiadającej dokładności pomiaru długości boków ciągu.

13. Obliczanie współrzędnych ciągu.

Współrzędne punktów ciągu sytuacyjnego oblicza się w ten sposób, że do znanych współrzędnych punktu poprzedniego w ciągu dodaje się przyrosty Δx i Δy, otrzymując współrzędne kolejnych punktów:

Xi=Xi-1+Δxi

Yi=Yi-1+ΔyiWyszukiwarka