biochemia 6 wykl!, Zootechnika SGGW, semestr II, biochemia


BIOSYNTEZA BIAŁKA TRANSLACJA

INICJACJA

Przyłączenie tRNA inicjatorowego do kodonu mRNA oznaczającego początek syntezy (kodon „start”). Inicjatorowy tRNA zajmuje na rybosomie miejsce P (peptydylowe)

ELONGACJA

Przyłączenie aminoacylo-tRNA do rybosomu w miejscu A (aminoacylowe)

Utworzenie wiązania peptydowego miedzy grupa aminowa aminoacylo-tRNA i grupa karboksylowa formylometioniny związanej z inicjatorowym tRNA.

Dipeptydylo-tRNA zostaje przeniesiony z miejsca A do P, a Inicjatorowy tRNA z miejsca P do E (exit) i opuszcza rybosom.

Hydroliza GTP (energia potrzebna do przyłączenia tRNA, przeniesienia peptydylo-tRNA, przesuniecie się do rybosomy względem mRNA o kolejny kodon)

Następny aminoacylo-TRNA wiąże się z wolnym miejscem A na rybosomie i rozpoczyna się kolejny cykl elongacyjny

TERMINACJA

Sygnał „stop” na mRNA odczytany przez czynnik uwalniający RF

Ukończony polipeptyd uwalniany jest z rybosomu.

Budowa tRNA

Pętla anty kodonowa zawiera 7 zasad o następującej sekwencji:

5' - pirymidyna - pirymidyna - X-Y-Z - zmodyfikowana puryna - zmienna zasada- miejsce przyłączania aminokwasu - 3' (dłuższe ramie tRNA)

Aminoacylo-AMP + tRNA = aminoacylo-tRNA + AMP (enzym syntetaza aminoacylo-tRNA)

Suma obu reakcji aktywacji i przeniesienia jest równanie

Aminokwas + ATP + tRNA aminoacylo-tRNA + AMP + PPi

Aminokwas + ATP + tRNA + H2O aminoacylo-tRNA + AMP + 2Pi

Kodony są rozpoznawane przez antykodony cząsteczek tRNA, a nie przez związane z nimi aminokwasy.

Zależność półokresu życia białek zależy od charakteru ich reszty przy końcu N

Reszty silnie stabilizujące T1/2 = 20 h

Ala, Cys, Gly, Met, Pro, Ser, Thr, Val

Reszty bezpośrednio destabilizujące t1/2 = 2-30 min

Arg, His, Ile, Leu, Lys, Phe, Trp, Tyr

Reszty, których destabilizujące działanie wymaga uprzedniej modyfikacji chemicznej T1/2 = 3-30 min

Asn, Asp, Gln, Glu

Funkcje endoproteinaz:

Biochemia wykład 6

2Wyszukiwarka