Umowa o prace na czas wykonywania okreslonej pracy, kadry-i-awans

Pobierz dokument
umowa.o.prace.na.czas.wykonywania.okreslonej.doc
Rozmiar 34 KB

………………………………

(miejscowość i data)

....................................................

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

....................................................

(numer REGON - PKD)

UMOWA O PRACĘ NA CZAS WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY

zawarta w dniu ...................................................... w

(data zawarcia umowy) (miejsce zawarcia umowy)

między

(nazwa i siedziba pracodawcy oraz KRS lub nr wpisu do gminnej ewidencji)

zwanym dalej „Pracodawcą”, reprezentowanym przez Pana(nią)

(imię i nazwisko, stanowisko)

a

Panem/Panią

(imię i nazwisko pracownika, adres zamieszkania)

legitymującym(cą) się dowodem osobistym nr .................. seria

ważnym do ................................................., zwanym dalej „Pracownikiem”.

(data ważności)

Treść umowy na okres zastępstwa jest następująca:

§ 1.

1 Pracodawca zatrudnia Pana(nią) (imię i nazwisko)

na czas wykonania pracy, polegającej na ,

(rodzaj pracy do wykonania)

której szczegółowy zakres określa załącznik do umowy.

2. Praca będzie wykonywana w

(nazwa przedszkola)

począwszy od dnia

3. Pracę należy wykonywać w czasie pracy przedszkola od godziny .......... do godziny .........,

q wymiarze nie przekraczającym ................. godzin dziennie i ................ godzin tygodniowo.

4. Pracę będzie uważać się za wykonaną w dniu protokolarnego przedstawienia Pracodawcy przez Pracownika

§ 2.

1 Za wykonaną pracę Pracownikowi przysługuje następujące wynagrodzenie:

a) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ................................................... zł, słownie: ............................................................................................................. miesięcznie.

b) premia w wysokości ......................................... zł, słownie: .................................................. - pod warunkiem wykonania umówionej pracy przed upływem ........................ tygodni od dnia nawiązania umowy o pracę.

2. Wynagrodzenie powyższe będzie płatne z dołu, do ..................... dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

3. Premia będzie płatna w terminie ............... dni roboczych po dniu protokolarnego stwierdzenia wykonania umówionej pracy.

§ 3.

W wypadkach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa pracy, w szczególności przepisy Ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: DzU 1998 nr 21, poz. 94 ze zm.).

§ 4.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5.

Każda ze Stron niniejszej umowy oświadcza, że w pełni rozumie i akceptuje jej postanowienia.

§ 6.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.............................................. ........................................

(pieczęć i podpis pracodawcy) (podpis pracownika)

Oświadczam, że egzemplarz niniejszej umowy otrzymałem(łam) i po zapoznaniu się z jej treścią zaproponowane warunki pracy i wynagrodzenia przyjmuję. Przyjmuję także do wiadomości treść obowiązującego u pracodawcy regulaminu pracy i oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy. Ponadto oświadczam, że znane mi są przepisy dotyczące naruszenia tajemnicy państwowej i służbowej.

.......................................... ..............................................................

(data i podpis pracownika) (podpis osoby przyjmującej oświadczenie)

portalPRZEDSZKOLNY.pl 2


Pobierz dokument
umowa.o.prace.na.czas.wykonywania.okreslonej.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka