pełnomocnictwo-ściąga, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza


Pełnomocnictwo to umocowanie pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy na podstawie jego oświadczenia woli. Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną o charakterze upoważniającym. Pełnomocnictwo jest rodzajem przedstawicielstwa, w którym prawo przedstawiciela do dokonywania czynności prawnych w cudzym imieniu opiera się na woli osoby reprezentowanym.

Rodzaje pełnomocnictwa:

1. Ogólne jest upoważnieniem - umocowaniem do dokonywania różnych czynności prawnych w imieniu mocodawcy, w ramach zwykłego zarządu np. stałe administrowanie budynkiem, pobieranie czynszu, dokonywanie bieżących napraw i konserwacji.

2. Rodzajowe określa daną kategorię (rodzaj) czynności prawnych które mają być dokonane przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo rodzajowe jest upoważnieniem do wielokrotnego dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju np. do zawierania umów sprzedaży danych towarów, do zawierania umów o pracę w imieniu spółki.

3. Szczegółowe pełnomocnictwo do wykonania ściśle określonej czynności prawnej np. zawarcie umowy sprzedaży konkretnej nieruchomości. Pełnomocnictwo wygasa z upływem terminu na jaki zostało udzielone. Może być ono w każdej chwili odwołane. Pełnomocnictwo wygasa w razie śmierci pełnomocnika lub mocodawcy.

Prokura jest to rodzaj pełnomocnictwa ogólnego udzielonego przez przedsiębiorców (spółki prawa handlowego). Upoważnia ona prokurenta nie tylko do czynności zwykłego zarządu, ale do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem jakiegokolwiek przedsiębiorstwa zarobkowego. Prokurent posiada taki sam zakres jak przedsiębiorca. Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Udzielenie i wygaśnięcie prokury ujawnia się w rejestrze. Zakres upoważnienia prokurenta wynika bezpośredni z przepisów. Udzielenie prokury zastrzeżeniem zawierania pewnych umów nie ma znaczenia dla osób trzecich, wiąże tylko prokurenta i udzielającego prokury.

Księga Druga. Własność i inne prawa rzeczowe

Prawo rzeczowe art. …

To tak część prawa cywilnego w której ustawodawca reguluje więzy pomiędzy osobą fizyczną a prawną a rzeczami. Można dokonać następnego podziału praw rzeczowych:

1. Prawo własności

2. Użytkowanie

3. Ograniczone prawa rzeczowe do których zaliczamy:

- użytkowanie

- służebność

- zastaw

- własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

- spółdzielcze prawa do lokalu użytkowego

- prawo do domu jednorodzinnego

- hipoteka

Treść prawa własności można wyrazić w tzw. triadzie uprawnień właściciela. Właściciel może:

- posiadać

- pobierać pożytki, używać i zużywać rzeczy

- rozporządzać rzeczą

Prawa własności art. 140

Prawa własności doznaje ograniczenia przede wszystkim przez przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz jego społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa.

Ustawowe ograniczenia własności odnoszą się do korzystania z rzeczy jak i rozporządzania rzeczą. Przy tym szerszy zakres te ograniczenia mają do nieruchomości, aniżeli do rzeczy ruchomych. Nakłada się na sąsiadów ograniczenia i obowiązki. Są to przepisy ograniczające oddziaływanie na nieruchomości sąsiedzkie przepisy określające sposób korzystania przez sąsiadów z przygranicznych pasów. Z sąsiedztwem wiąże się problematyka z reguły negatywnego oddziaływania na sąsiedni grunt. Właścicielowi nie wolno dokonywać robót ziemnych w taki sposób, żeby to groziło to nieruchomością sąsiednim. Utratą oparcia. Uregulowana jest także własność kopalin. Z mocy ustawy złoża kopalin są własnością Skarbu Państwa.

Nabycie i utrata prawa własności art. 155 to takie zdarzenie prawne, które powoduje przejście prawa własności z jednego podmiotu na inne, choć nie jest to reguła bez wyjątków (np. porzucenie rzeczy powoduje, iż rzecz ruchoma staje się rzeczą niczyją).

Podział nabycia własności:

1. Pierwotne

2. pochodne

Ad. 1 O pierwotnym nabyciu własności mówimy wtedy, gdy nabywca nabywa swe prawo niezależnie od praw poprzednika. Konsekwencją pierwotnego nabycia własności jest to, iż nabywca uzyskuje prawo własności w pełnym wymiarze, bez obciążeń (Jednak ta reguła ma wyjątki).

Ad. 2 W wypadku nabycia pochodnego własności prawo to przechodzi na następcę w takim zakresie, w jakim przysługiwało poprzedniemu właścicielowi, a więc ze wszystkimi ograniczeniami i obciążeniami jakie dotykały prawa własności.Wyszukiwarka