Karta świąteczna na Boże Narodzenie - praca na użytek szkoły - Konspekt lekcji plastyki, Różne pliki


Konspekt lekcji plastyki

Prowadzący:

Klasa:

Data:

Temat: Karta świąteczna na Boże Narodzenie - praca na użytek szkoły

Liczba godzin realizacji: 2

Podstawa programowa

I. Cel ogólny:

Rozwijanie wrażliwości i wzbogacanie twórczego myślenia.

II. Cele operacyjne:

Kategoria A: zapamiętywanie wiadomości
Uczeń zna:
- elementy dekoracyjne typowe dla symboliki świątecznej związane z Bożym Narodzeniem
- tradycje i zwyczaje świąteczne oraz potrzebę ich pielęgnowania
- podstawowe kompozycje
Kategoria B: rozumienie wiadomości
Uczeń:
- potrafi świadomie dobrać odpowiednie środki wyrazu plastycznego
- rozumie sens zastosowanych elementów dekoracyjnych w projekcie kartki świątecznej
- rozumie znaczenie emocji towarzyszących podczas wykonywania upominków
i obdarowywania nimi innych
Kategoria C: stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
Uczeń:
- wykorzystuje wiadomości o symbolach podczas realizacji zadania plastycznego
- stosuje wiadomości o rodzajach kompozycji plastycznych w ćwiczeniach praktycznych
- potrafi zakomponować płaszczyznę kartki wykorzystując różnorodne materiały
i techniki plastyczne
Kategoria D: stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
Uczeń:
- potrafi dobrać odpowiednie symbole do istniejącego problemu plastycznego
- potrafi prawidłowo stosować technikę collage w twórczości własnej
- umie ocenić własny wytwór i pracę kolegów (uzasadnić wybór)

III. Cele operacyjne realizowane są z celami emocjonalnymi
Uczeń:
- uświadamia sobie znaczenia tradycji i obrzędowości świątecznej
- pogłębia wrażliwość i rozszerza kontakty interpersonalne
- dostrzega rolę dzieł sztuki w życiu człowieka oraz funkcje przedmiotów
użytkowych
- uzmysławia sobie rolę symbolu w kompozycji plastycznej

IV. Umiejętności nabyte w czasie lekcji:
- rozwój twórczego, abstrakcyjnego myślenia oraz wrażliwości estetycznej
- rozwijanie własnych umiejętności obserwowania świata
- doskonalenie zdolności manualnych

V. Metody: słowna, pokaz, działanie praktyczne.
VI. Formy pracy: grupowa, indywidualna - jednolita.

VII. Środki dydaktyczne: plansza z układami plastycznymi, wystawka kartek świątecznych, opowiadanie, nagrania magnetofonowe kolęd.

VIII. Materiały i narzędzia: brystol, papier kolorowy, makulatura, folia samoprzylepna, kredki, flamastry, litery samoprzylepne, gotowe elementy dekoracyjne, nożyczki, klej.

IX. Techniki: collage.

Przebieg zajęć:

Część organizacyjna

1. Powitanie.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Przygotowanie warsztatu pracy.

II Część właściwa.

1. W prowadzenie, nawiązanie do tematu zajęć. Pogadanka na temat Świąt Bożego Narodzenia. Omówienie tradycji i zwyczajów z nimi związanych.

2. Przedstawienie tematu lekcji - nauczyciel pisze temat na tablicy

3. Oglądanie przykładowych kartek. Zwrócenie uwagi na kompozycję kartek, część ozdobną, napis - nagłówek, życzenia, estetykę wykonania.

4. Omówienie sposobu wykonania kartek przez uczniów. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa pracy - zwrócenie szczególnej uwagi na to, że uczniowie będą się posługiwali nożyczkami, ołówkami -prośba do uczniów o ostrożność.
Na kartce powinien znaleźć się nagłówek i motywy związane ze świętami (choinka, gwiazdka, bombka, gałązka itp.).

5. Twórcza praca uczniów. Korekta i pomoc nauczyciela sprowadza się do spraw technicznych. Praca odbywa się przy słuchaniu kolęd.

Zakończenie

1. Prezentacja prac, analiza.
2. Ocena prac i aktywności uczniów.
3. Porządkowanie stanowisk pracy.
4. Zebranie prac i przekazanie opiekunowi Samorządu Szkolnego celem wykorzystania na potrzeby szkołyWyszukiwarka