zagadnienia na zaliczenie 1- prawo konstytucyjne, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II, PRAWO KONSTYTUCYJNE - ĆWICZENIA


 1. Konstytucja w sensie formalnym i materialnym

 2. Konstytucja pełna i niepełna

 3. Cechy szczególne konstytucji

 4. Materie konstytucyjne

 5. Systematyka konstytucji

 6. Tryb zmiany konstytucji (art. 235 K.)

 7. Funkcje konstytucji

 8. Dotychczasowe nowelizacje Konstytucji RP

 9. Cechy systemu źródeł prawa w RP

 10. Źródła prawa powszechnie obowiązującego w RP

 11. Cechy systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego

 12. Ustawa (ustawa konstytucyjna)- podr.

 13. Materie ustawowe

 14. Rozporządzenie

 15. Szczegółowe cechy upoważnienia do wydania rozporządzenia

 16. Cechy systemu źródeł prawa wewnętrznie obowiązującego

 17. Zasady publikacji aktów normatywnych w RP (ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych)

 18. Vacatio legis

 19. Problem retroakcji przepisów prawa

 20. Podstawowe dzienniki promulgacyjne

 21. Prawa człowieka a prawa obywatela

 22. Pierwotne i wtórne sposoby nabycia obywatelstwa

 23. Zasada równości i zakaz dyskryminacji

 24. Konstytucyjna regulacja praw mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce - nie obowiązuje

 25. Zakaz nadmiernej ingerencji (zasada proporcjonalności)

 26. Koncepcja istoty praw i wolności

 27. Skarga konstytucyjna - zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy, podstawa skargi itp.

 28. Zasady ustroju RP ( podręcznik)

 1. Prawo wyborcze w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym

 2. Pojęcie systemu wyborczego

28 Zasady prawa wyborczego w wyborach parlamentarnych

29. Zasada powszechności wyborów (cenzusy wyborcze; czynne i bierne prawo

wyborcze)

30. Zasada równości (okręgi wyborcze; klauzule zaporowe)

31. Treść zasady bezpośredniości wyborów

32. Zasada tajności

33. Zasada proporcjonalności (warunki wyborów proporcjonalnych, metoda d`Hondta)

34. Organy wyborcze

35. Weryfikacja ważności wyborówWyszukiwarka