LISTA PYTAŃ NA EGZAMIN RADIOLOGIA, EGZAMIN Z CHORÓB PŁUC, test z chorób płuc


LISTA PYTAŃ NA EGZAMIN:

1. Proszę wyliczyć objawy radiologiczne płatowego zapalenia płuc na zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej:
2. Proszę wyliczyć objawy radiologiczne odoskrzelowego zapalenia płuc na zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej:
3. Proszę wyliczyć objawy radiologiczne gronkowcowego zapalenia płuc na zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej:
4. Proszę wyliczyć objawy radiologiczne ropnia płuc na zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej:
5. Proszę wyliczyć objawy radiologiczne przewlekłego nieżytu oskrzeli na zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej:
6. Proszę wyliczyć objawy radiologiczne rozstrzeni oskrzeli na zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej:
7. Proszę wyliczyć objawy radiologiczne rozedmy płuc:
8. Proszę wyliczyć objawy radiologiczne odmy opłucnowej:
9. Proszę wyliczyć objawy radiologiczne wolnego płynu w jamie opłucnej:
10. Proszę wyliczyć objawy radiologiczne płynu otorbionego w jamie opłucnej:
11. Proszę wyliczyć różnice między wolnym płynem w opłucnej a płynem otorbionym w szczelinach międzypłatowych:
12 Proszę wyliczyć objawy radiologiczne niedodmy płuca lewego:
13 Proszę wyliczyć objawy radiologiczne rożnicujące niedodmę i płatowe zapalenie płuc na zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej:
14. Proszę wyliczyć objawy radiologiczne ropniaka opłucnej:
15. Proszę zdefiniować określenie " cień okrągły":
16. Proszę zdefiniować określenie "cień drobnoplamisty" i wyliczyć w jakich chorobach płuc występuje:
17. Proszę zdefiniować określenie "cień średnioplamisty" i wyliczć w jakich chorobach płuc występuje:
18. Proszę zdefiniować określenie "cień gruboplamisty" i wyliczyć w jakich chorobach płuc występuje:
19. Proszę zdefiniować określenie "cień smużasty" i wyliczyć zmianom o jakim charakterze odpowiada:
20. Proszę zdefiniować określenie "cień guzowaty" i wyliczyć w jakich chorobach płuc występuje:
21 Proszę zdefiniować określenie "cień pierścieniowaty" i wyliczyć w jakich chorobach płuc występuje:
22. Proszę zdefiniować pojęcie wnęki płuca na zdjeciu rentgenowskim klatki piersiowej"
23 Proszę zaproponować dalsze postępowanie diagnostyczne z pojedynczym cieniem okrągłym wykrytym przypadkowo na zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej:
24. Jakie elementy anatomiczne tworzą lewy zarys serca na zdjęciu p-a klatki piersiowej:
25. Jakie elementy anatomiczne tworzą prawy zarys serca na zdjęciu p-a klatki piersiowej
26. Jakie elementy anatomiczne tworzą przedni zarys serca na zdjęciu bocznym lewyn klatki piersiowej:
27. Jakie elementy anatomiczne tworzą tylny zarys serca na zdjęciu bocznym lewym klatki piersiowej:
28. Proszę wyliczyć objawy powiększenia lewego przedsionka na zdjęciu bocznym lewym z kontrastem w przełyku oraz na zdjęciu p-a klatki piersiowej:
29. Proszę wyliczyć objawy powiększenia przedsionka prawego na zdjęciu p-a klatki piersiowej i bocznym lewym z kontrastem w przełyku:
30. Proszę wyliczyć objawy powiększenia komory prawej na zdjeciu p-a klatki piersiowej i bocznym lewym z kontrastem w przełyku:
31. Proszę wyliczyć objawy powiększenia komory lewej na zdjęciu p-a klatki piersiowej i bocznym lewym z kontrastem w przełyku:
32. Proszę wyliczyć objawy powiększenia i wydłużenia aorty na zdjęciach przeglądowych klatki piersiowej:
33. Proszę wyliczyć objawy zwężenia ujścia zastawki dwudzielnej na zdjęciach przeglądowych klatki piersiowej:
34. Proszę wyliczyć objawy niedomykalności ujścia zastawki dwudzielnej na zdjęciach przeglądowych klatki piersiowej:
35. Proszę wyliczyć objawy zwężenia ujścia zastawki półksiężycowatej na zdjęciach przeglądowych klatki piersiowej:
36. Proszę wyliczyć objawy niedomykalności ujścia zastawki półksiężycowatej na zdjęciach przeglądowych klatki piersiowej:
37. Proszę wyliczyć objawy zatorowości płucnej na zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej:
38. Proszę zaproponować postępowanie diagnostyczne u pacjenta z podejrzeniem zatorowości płucnej i wolem toksycznym:
39. Proszę zaproponować postępowanie diagnostyczne u pacjenta jedynie z podejrzeniem zatorowości płucnej, bez innych współistniejących chorób:
40. Proszę zaproponować postępowanie różnicowe między pierwotnym nowotworem płuc obwodowym a ropniem płuca u pacjenta z tetraplegią:
41. Zależności między natężeniem promieniowania X a odległością od jego źródła opisywana jest wzorem ...
42. Opisz zjawiska składające się na osłabienie promieniowania X przy przechodzeniu przez materię.
43. Zasada działania i zalety zestawu film-folia wzmacniająca.
44. Wymień tkanki promienioczułe.
45. Biologiczne skutki stochastyczne i niestochastyczne promieniowania X.
46. Na obraz choroby popromiennej składają się ...
47. Do metod ochrony pacjenta przed nadmiernym narażeniem na promieniowanie X należą ...
48. Reguła "10 dni" mówi, że ...
49. Główne składniki każdego aparatu rtg.
50. Zasada działania lampy rtg.
51. Opisz urządzenie umożliwiające wykonywanie prześwietleń rtg (skopii).
52. Co nazywamy zacienieniem a co przejaśnieniem na obrazie rtg?
53. Metoda cyfrowej subtrakcji obrazu rtg polega na ...
54. Wymień elementy aparatu rtg zabezpieczające pacjenta przed nadmiernym promieniowaniem X.
55. Przeciwwskazania do podania jodowych środków cieniujących.
56. Podział rozpuszczalnych w wodzie jodowych środków kontrastujących.
57. Wskazania i przeciwwskazania do podania zawiesiny barytowej.
58. Opisz różnice między badaniem TK techniką sekwencyjną, spiralną jedno- i spiralną wielorzędową.
59.Opisz krótko skalę Hounsfielda TK.
60. Czym jest i gdzie znajduje zastosowanie dwukontrastowe badanie rtg?
61. Wymień zmiany ogniskowe w wątrobie mogące posiadać wyższą echogeniczność niż miąższ wątroby (uszereguj według rokowania: najpoważniejsze - 1 ).
62 Wymień zmiany ogniskowe w wątrobie mogące posiadać niższą echogeniczność niż miąższ wątroby (uszereguj według rokowania: najpoważniejsze - 1)
63. Wymień zmiany spotykane w obrębie jamy brzusznej mogące powodować obecność cienia akustycznego widocznego w obrazie USG.
64. Wymień metody diagnostyczne stosowane w rozpoznawaniu i ocenie tętniaków aorty brzusznej. Podkreśl dwie najczęściej stosowane.
65. Wymień cechy przemawiające za złośliwością zmiany ogniskowej w sutku spotykane w obrazie USG i obrazie mammograficznym - określ, która z metod jest skuteczniejsza w tej ocenie.
66. Wymień cechy przemawiające za obecnością łagodnej zmiany ogniskowej w sutku spotykane w obrazie USG i obrazie mammograficznym - określ, która z metod jest skuteczniejsza w tej ocenie.
67. Wymień cechy obrazu radiologicznego przemawiające za obecnością guza trzustki.
68. Wymień metody diagnostyczne stosowane w ocenie zastoju w układzie kielichowo-miedniczkowym nerki (podkreśl dwie najczęściej stosowane).
69. Wymień metody stosowane w ocenie krążenia wrotnego (podkreśl najczęściej stosowaną).
70. Wymień ultrasonograficzne cechy marskości wątroby.
71. Wymień cechy obrazu radiologicznego przemawiające za rozpoznaniem choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
72. Wymień cechy obrazu radiologicznego przemawiające za rozpoznaniem wrzodziejącego zapalenia jelita.
73. Wymień cechy obrazu radiologicznego pozwalające na różnicowanie choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita.
74. Wymień metody diagnostyki obrazowej stosowane w rozpoznawaniu i ocenie zaawansowanego raka jelita grubego (podkreśl dwie najszerzej stosowane).
75. Wymień wskazania do przeprowadzenia badania dwukontrastowego jelita grubego.
76. Wymień cechy radiologiczne raka nerki w obrazie USG i angiograficznym.
77. Wymień zmiany ogniskowe w nerkach możliwe do uwidocznienia w obrazie USG. Zaznacz(+), jeśli zmiana posiada wyższą echogeniczność od miąższu nerki, zaznacz (-), jeśli posiada niższą echogeniczność od miąższu nerki.
78. Wymień metody diagnostyczne stosowane w rozpoznawaniu żylnej choroby zakrzepowo zatorowej (zaznacz dwie najczęściej stosowane).
79. Wymień metody diagnostyczne stosowane w rozpoznawaniu miażdzycy zarostowej tętnic (zaznacz dwie najczęściej stosowane)
80. Wymień wskazania i przeciwwskazania do wykonywania badania angiograficznego.
81. Podaj definicję objawu masy oraz jego przyczyny
82. Wymień wewnątrzmózgowe ogniska hypodensyjne.
83. Wymień zmiany patologiczne występujące w okolicy nadsiodłowej i metodykę z wyboru ich obrazowania.
84. Wymień zmiany patologiczne kata mostowo-móżdżkowego
85. Wymień wewnątrzmózgowe zwapnienia patologiczne.
86. Cechy guza mózgu w badaniach obrazowych
87. Rodzaje krwiaków mózgowych i ich różnicowanie.
88. Ewolucja czasowa ogniska krwotocznego w obrazie TK.
89. Różnicowanie w obrazie TK i RM glejaka wielopostaciowego i gwiaździaka.
90. Objawy radiologiczne oponiaka mózgu w różnych metodach obrazowania.
91. Różnicowanie zmian naczyniopochodnych w pierwszych 12 godzinach, w TK.
92. Wymień zaburzenia rozwojowe kręgosłupa rozpoznawane na zdjęciach rtg i w badaniach RM
93. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa w badaniu rtg i RM.
94. Zmiany pourazowe kręgosłupa w badaniach obrazowych.
95. Guzy klepsydrowate kanału kręgowego.
96. Objawy guzów śródrdzeniowych w badaniu RM.
97. Objawy guzów przerzutowych kanału kręgowego w badaniach radiologicznych.
98. Objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego w różnych metodach obrazowania
99. Choroby naczyń mózgowych i metody ich diagnozowania.
100. Objawy radiologiczne złośliwych guzów kości
101. Objawy radiologiczne nieswoistego zapalenia kości.
102. Objawy radiologiczne ropnia Brodiego.
103. Cechy zmęczeniowego złamania kości.
104. Zespół Sudecka jest to ...
105. Zimny ropień jest to ...
106. Spina bifida jest to ...
107. Wczesne radiologiczne objawy rzs.
108. Kwadratowienie kręgów występuje w ...
109. Objawy radiologiczne choroby zwyrodnieniowej dużych stawów.
110. Objawy radiologiczne choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.
111. Objawy radiologiczne choroby Osgood Schultera.
112. Objawy radiologiczne nowotworu przewodu pokarmowego.
113. Objawy radiologiczne niszy wrzodowej.
114. Objawy radiologiczne rozpadu w nowotworze.
115. Objawy radiologiczne żylaków przełyku.
116. Objawy radiologiczne niedrożności mechanicznej jelita grubego.
117. Objawy radiologiczne niedrożności porażennej.
118. Co to jest zdjęcie promieniem poziomym, czemu służy.
119. Perforacja przewodu pokarmowego, możliwości diagnostyki
120. Od jakiego parametru zależy energia wiązki odbitej na granicy dwóch sąsiadujących ośrodków materialnych.
121. Czy fala ultradźwiękowa może rozprzestrzeniać się w próżni i dlaczego.
122. Głowicy o jakiej częstotliwości należy używać do badania jamy brzusznej u chorego dorosłego.
123. Jak należy przygotować chorego do badania jamy brzusznej.
124. Jak należy przygotować chorego do badania miednicy małej.
125. Wymień w punktach, jakiemu oddziaływaniu ulegają ultradźwięki z materią.
126. Scharakteryzuj szkodliwość ultradźwięków dla pacjenta.
127.Wymień podstawowe rodzaje głowic USG.
128. Scharakteryzuj zależność rozdzielczości i zasięgu penetracji od częstotliwości.
129. Co to jest rozdzielczość liniowa i od czego zależy.
130. Wymień wskazania do biopsji monitorowanej.
131. Jak należy przygotować pacjenta do biopsji.
132. Co to jest embolizacja; wymień znane ci materiały embolizacyjne
133. Podaj kilka przykładów angioplastyki naczyń.
134. Wymień podstawowe kryteria wyboru metody monitorowania biopsji
135. Co rozumiesz pod pojęciem radiologia zabiegowa. Wymień techniki służące monitorowaniu zabiegów.
136. Co to jest metoda Seldingera stosowana do cewnikowania naczyń. Co to jest metoda Sonesa.
137. Jakie są podstawowe objawy kliniczne skutecznej embolizacji.
138. Na czym polega nefrostomia przezskórna.Wyszukiwarka