egzamin 2007, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione


1.Skąd się pokrywa rekompensaty?

a) ......................

b) opłaty adiacenckie

c) obligacje SP

2.Kto jest organem wykonawczym w jst.

a) wójt

b) zarząd gminy

c) rada gminy

3.Kto jest organem wykonawczym w województwie.

a) sejmik województwa

b) zarząd województwa

c) rada województwa

4.Czy można oddać w uw nieruchomosc wpisana do rejestru zabytków.

a) tak

b) nie

c) tak, jeśli uzgodni się z woj. Konserwatorem zabytków

.Co to jest gospodarka

a) zarządzanie zasobami

b)

c)

6.Jakimi nieruchomosciami zajmuje sie GN.

a) nieruchomość gruntowa

b) nieruchomość kolejowa

c) nieruchomość lokalowa

7.Kto może być pośrednik nieruchomości

a) osobą prawna i fizyczna ...............

b) osobą fizyczna mająca licencje 179

c) osoba fizyczna posiadająca działalność w obrocie nieruchomościami

8.Ile razy od roku 1997 został opublikowany tekst jednolity ustawy o GN

a) 1

b3

c) 5

9.Działka budowlana to:

a) parcela przystowana do budowy domów jednorodzinnych

b) zabudowana działka gruntów o właściwych parametrach, dostępie do drogi publicznej wyposazona w urządzenia infrastruktury technicznej

c) działka niezabudowana o własciwych parametrach dostepie do drogi publicznej oraz z mozliwosciach podlaczenia urzadzen infrastruktury technicznej

10.Pełen katalog celów publicznych określony jest w :

a) Kodeks Cywilny

b) Konstrytucja RP

c) u o GN i inne ustawy

11.Zwrot wywłaszczonych nieruchomosci moze nastapic gdy

a) nie rozpoczeto prac zwiazacnych z realizacja celu publicznego pomimo uplywu 7 lat od dnia uprawomocnienia sie decyzji o wywlaszczeniu

b) cel publiczny nie zotal zrealizowany pomimo uplywu 10 lat od uprawomocnienia sie decyzji o wywlaszczeniu

c) przed uplywem 5 lat dokonano rozbudowy lub modernizacji budynkow na wywlaszonej nieruchomosci

12. Obligatoryjnymi elementami nieruchomosci sa

a) samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu

b) czesci skladowe lokalu

c) udzial w nieruchomosci wspolnej

13. W rozumieniu przepisow ustawy o własnosci lokali samodzielnym lokalem mieszkalnym jest;

a) wydzielona trwalymi scianami w obrebie budynku izba lub zespol izb przeznaczonych na staly pobyt ludzi ktore wraz z pomieszczeniami pomocniczymi sluza zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

b) czesc bydynku oddzielona od klatki schodowej drzwiami

c) wydzilony ogniotrwalymi scianami w obrebie budynku zespol pomieszczen przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych

14. Do pomieszczen przynaleznych do samodzielnego lokalu mieszkalnego zalicza sie w szczegolnosci

a) piwnice b) strych c) korytarze

15. Darowizny nieruchomosci dokonuje

a) SP - starosta za zgoda wojewody

b) SP - starosta po powiadomieniu wojewody

c) samorzadowej - zarzad za zgoda swojej rady lub sejmiku

16. Czy spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu spoldzielczego jest zbywalne:

a) tak

b) nie ( * )

c) tak, pod warunkiem uzyskania zgody spoldzielni

17. Zgodnie z ustawa o gn podzialu nieruchomosci mozna dokonac

a) jezeli jest zgodny z ustaleniami planu miejscowego ( * )

b) jezeli jest z godny z decyzja o warunach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w przypadku braku ustalen szczegolowych zasad podzialu nieruchomosci w miejscowym planie zagspodarowania przestrzennego ( * )

c) jezeli jest zapewniony bezposredni dostep do drogi publicznej

18. W jakim terminie terminie pownien rzeczoznawca majatkowy przekazac wyciag z wykonywanego operatu szacunkowego ( art. 158 u o GN ):

a) w ciagu 1 miesiaca

b) w ciagu 3 miesiecy ( * )

c) w ciagu 6 miesiecy

1. w jakim czasie wykonuje sie pierwszenstwo nabycia nieruchomosci - odp 1 miesiac

2. gospodarowanie nieruchomosciami to takze...

3. doplate roczna w wysokosci 10% ustala sie w przypadku- odp niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomosci

4. pierwokup nie moze byc wykonany.. gdy np sprzedaje sie nieruchomosc osobie bliskiej albo dotychczasowemu uzytkownikowi (art 109 punkt 2)

5. oplata adiacencka z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci spowodowanej wybudowaniem urzadzen infrastruktury stanowi... odp udzial w budowie insrastruktury

6. czym jest zarzadzanie nieruchomosci odp jest dzialalnoscia zawodowa

7. posrednikiem jest (czy tam rzeczoznawca)... odp osoba fizyczna posiadajaca licencje zawodowa

8. po podziale i scaleniu oddaje sie nieruchomosc o powierzchni... odp odpowiednio pomniejszonej o udzial w drodze

9. dzialka budowlana to

a) dzialka przeznaczona w planie miejscowym pod zabudowe

b) cos tam...

c) dzialka zabudowana z mozliwoscia przylaczenia infrastruktury

10. obligatoryjnymi elementami nieruchomosci sa

a) samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu

b) czesci skladowe lokalu

c) udzial w nieruchomosci wspolnej

11. nieruchomosc wspolna to

a) wlasnosc wspolwlasnosci?

b)...

c) udzial w gruncie i innych urzadzen nie sluzacych wylacznie do uzytku wlascicieli

12. pomieszczenie przynalezne bedace czescia skladowa lokalu odp moze byc polozone w innym budynku, ale w granicach nieruchomosci gruntowej

13. cene nieruchomosci nabyta w pierwszenstwie ustala sie... odp to chyba w umowie warunkowej miedzy stronami?

14. lasy polozone w granicach administracyjnych miasta nalezace do skarbu panstwa w pzypadku zrzeczenia? czy tam wygasniecia uw? przekazuje sie... komu?

15. zgody wojewody wymaga....

16. nieruchomosc uznaje sie za zbedna na cel okreslony w decyzji o wywlaszczeniu jezeli... 17. z jakich srodkow wyplaca sie odszkodowanie osobie ktorej przysluguje prawo zaliczenia wartosci pozostawionych nieruchomosci poza obcymi granicami panstwa - ja zaznaczylam odp ze z oplat z tytulu zarzadu

18. jakie zadania wykonuje wojewoda odnosnie prawa zaliczenia wartosci pozostawionych nier poza obcymi granicami

19. czy spoldzielcze prawo do lokalu moze byc zbywalne a tak b nie c tak, za zgoda spoldzielni

20. organy wojewodztwa

21. organy powiatu

22. organy wykonawcze gminy ..................... organy powiatu, wojewodzctwa i do wybory rada sejmik, zarzad organy powiatu, wojewodzctwa i do wybory rada sejmik, zarzad

wszystko o rekompensacie nieruchomosci pozostawionych za granica hm,

do pierwokupu po jakiej cenie sie sprzedaje N , i bylo ze po cenie ustalonej miedzy stronami

kiedy nie przysluguje prawo pierwokupu, 2 pytania byly takie, ale odp nie pamietam

zalaczniki do decyzji o wywlaszczeniu

jaka ustawa byla przed UoGN

ile razy byl oglaszany tekst jednolity od 97 do 2006 1 2 5

oplata adiacencka przy budowie urzadzen infrastruktury jest to:

-udzial w kosztach budowy pomieszczenia przynależne

-pomocnicze musza i byly wymienione warunki jakie musza spelniac jak sie liczyc udzial w

czesci wspolnej pow uzytkowa lok do pow calego budynku

chyba N SP i JST moga byc oddawane w najem dzierzawe, obciazane ograniczonymi prawami

rzeczowymi rzeczoznawca majatkowym jest osoba fiz posiadajaca uprawnienia os fizyczna lub prawna posiadajaca uprawnienia osoba zajmujaca sie obrotem nieruchomosciami, czy jakos tak

czyje nieruchomosci nie moga byc wywlaszczane skarbu panstwa

czy nieruchomosci sk panstwa moga byc wywlaszczane tak nie jakies gowno do jakich czynnosci starosta (albo wojewoda nie pamietam ) potrzebuje zgody wojewody (albo zarzadu woj)

do przekazywania na cele szczegole obciazania ogr prawami rzeczowymi prawo pierwokupu do lasow polozonych na terenie gminy przysluguje jednstoka mswia gminie nieruchomosci sasiedniej czy jakos tak

nieruchomosci oddane w trwaly zarzad przechodza na rzecz SP lub JST z dniem :......?

cele publiczne sa wymienione w....: UoGN .......................................

co sklada sie na obligatoryjne czesci nieruchomosci co to pomieszczenia przynalezne i gdzie musza sie znajdowac

co ogulnie oznacza gospodarka

jaie sa rodzaje nieruchomosci

organ wykonawczy powiatu czyjedo nier nie wywlaszcza sie

na czyje konto ida oplaty adiacenckie

jak ustalana jest cena nier przy pierwokuieWyszukiwarka