zagadnie z teoretycznych na egzamin 2 wersja, Edukacja Przedszkolna I, II i III rok (notatki), Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania zintegrowanego

Pobierz dokument
zagadnie.z.teoretycznych.na.egzamin.2.wersja.doc
Rozmiar 37 KB

Planowanie pracy dydaktycznej w kształceniu zintegrowanym. Konspekt zajęć zintegrowanych.

Planowanie jest warunkiem skuteczności procesu nauczania- uczenia się. Nauczanie projektuje się po to, żeby aktywizować i wspierać uczenie się ucznia. Celem planowanego nauczania jest pomóc wszystkim uczącym się w osiągnięciu możliwie pełnego, indywidualnie ukierunkowanego rozwoju.

Dla wielu nauczycieli planowanie jest czynnością trudną, dlatego, często korzystają z gotowych rozkładów drukowanych w czasopismach i przewodnikach metodycznych.

Nauczyciel pracujący w myśl założenia systemu klasowo - lekcyjnego czy w oparciu o założenia koncepcji nauczania integralnego planując pracę powinien uwzględniać następujące czynniki zewnętrzne leżące po stronie:

Dziecka

Nauczyciela

Warunków organizacyjnych szkoły

 

 Okresy planistyczne:

Nauczyciel klas I - III przygotowując plan pracy powinien kierować się takimi zasadami jak:

   1. Jednolitość planu, tj. plan powinien odpowiadać ogólnym wzorom i założeniom całościowego systemu nauczania i wychowania.

   2. Wielostronność planu, tj. uwzględnianie różnych aspektów umysłowości ucznia.

   3. Prawidłowość rozkładu zadań przyjętych do realizacji, uszczegółowienie czynności nauczyciela i ucznia.

   4. Planowanie zadań powyżej aktualnych możliwości ucznia, ale nie przekraczających możliwości dzieci w konkretnej fazie rozwojowej.

   5. Nie obciążać uczniów nadmierną liczbą zadań; praca systematyczna.

   6. Integrować planowanie pracy wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie, co warunkuje uniknięcie powtórzeń w realizacji treści kształcenia

W systemie zintegrowanym nauczyciel nie planuje poszczególnych lekcji przedmiotowych, lecz bloki tematyczne w oparciu do których układa zadania edukacyjne. Projektując scenariusz dnia (dni) do bloku tematycznego, nauczyciel zakłada cele operacyjne. Żeby je osiągnąć planuje sytuacje edukacyjne na różnych obszarach aktywności (polonistycznej, matematycznej itd.). Sytuacja edukacyjna, w którą wprowadzamy dzieci, powinna być bogata w treści i zawierać różnorodne elementy organizacyjne.

Założony efekt końcowy musi podlegać ewaluacji. Odbywa się to w różnorodny sposób m in. poprzez obserwację, kontrolę wyników pracy dziecka, samoocenę oraz samoocenę ucznia w wyniku której nauczyciel otrzymuje informacje zwrotne na pytania: Co zrobiłem? Co muszę zmienić? Powinno być to podstawą do dalszego etapu planowania.

Realizacja każdej integralnej jednostki tematycznej przebiega przy zachowaniu następujących zasad:

 1. Ciągłości czasowej - nie stosuje się przerw międzylekcyjnych lecz kieruje się koniecznością ukończenia pewnego działu pracy, wskazaniami higieny pracy umysłowej oraz zmęczeniem i potrzebami dzieci; momenty wypoczynku i odprężenia wkomponowane w tok ciągu tematycznego.

 2. Stosuje się urozmaicone formy zajęć, zróżnicowane pod względem trudności i atrakcyjności, kierując się wymogami higieny pracy umysłowej ucznia i jego możliwościami psychicznymi.

 3. Płynności zajęć - przechodzenie od jednej formy zajęć do następnej odbywa się w sposób naturalny, uzasadniony i powiązany W planowaniu integralnym odchodzi się od traktowania lekcji jako zamkniętej całości organizacyjnej.

Podstawową strukturą organizacyjną staje się blok tematyczny, którego realizacja może być zaplanowana na jeden, kilka lub kilkanaście dni. Punktem wyjścia do planowania bloku tematycznego mogą być m.in.:

zdarzenia, które dzieją się wokół dziecka, wycieczki, imprezy szkolne, przeżycia dzieci itp.

Przykładowo do bloku tematycznego „Wkrótce zima" układa się zadania związane z kształceniem u dzieci poszczególnych kompetencji, dokonując przedtem interpretacji treści kształcenia w zakresie siedmiu przedmiotów.

Planujemy więc pracę z zadaniami z zakresu edukacji polonistycznej, społeczno - przyrodniczej, matematycznej, plastycznej, technicznej, muzycznej i ruchowej.

Elementy budowy ogólnej części konspektu:

Blok tematyczny

Temat dnia

Cele ogólne

Treści z programu

Cele operacyjne

Metody

Formy

Środki dydaktyczne

Część szczegółowa konspektu może być prezentowana w różny sposób. Poniższe przykładu to te, które najczęściej funkcjonują w praktyce pedagogicznej nauczyciela.

Wzór 1

Przebieg zajęć. Opis czynności ujęty w punktach.

1.

2.

itd.

Wzór 2

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

1.

2.

itd.

Wzór 3

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Środki dydaktyczne

Wzór 4

Przebieg zajęć

Rodzaj (obszary) aktywności

Środki dydaktyczne

Planowanie pracy dydaktycznej w kształceniu zintegrowanym. Konspekt zajęć zintegrowanych.Planowanie pracy dydaktycznej w kształceniu zintegrowanym. Konspekt zajęć zintegrowanych.Planowanie pracy dydaktycznej w kształceniu zintegrowanym. Konspekt zajęć zintegrowanych.Planowanie pracy dydaktycznej w kształceniu zintegrowanym. Konspekt zajęć zintegrowanych.Planowanie pracy dydaktycznej w kształceniu zintegrowanym. Konspekt zajęć zintegrowanych.

Przebieg zajęć- Jak u babici Tweetiego ;)

………………………


Pobierz dokument
zagadnie.z.teoretycznych.na.egzamin.2.wersja.doc
Rozmiar 37 KB

Wyszukiwarka