PYTANIA NA EGZAMIN Z PRAWA CYWILNEGO, Prawo, Prawo II rok


PYTANIA NA EGZAMIN Z PRAWA CYWILNEGO


1. Prawo cywilne w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym
2. Podział systemu prawa na gałęzie prawne
3. Kryteria wyróżniające prawo cywilne spośród innych gałęzi prawa
4. Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa
5. Miejsce prawa pracy w systemie prawa
6. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa
7. Miejsce prawa rolnego w systemie prawa
8. Działy prawa cywilnego. Charakterystyka
9. Zasady prawa cywilnego - pojęcie i wymienić
10. Zasada jedności prawa cywilnego
11. Zasada autonomii woli stron
12. Zasada odpowiedzialności za długi i odpowiedzialności za szkodę
13. Zasada ochrony dobrej wiary
14. Źródła prawa cywilnego - rodzaje i krótka charakterystyka
15. Znaczenie orzecznictwa Sądu Najwyższego jako źródła prawa
16. Pojęcie i znaczenie zwyczaju. Prawo zwyczajowe
17. Unifikacja prawa cywilnego - pojęcie i etapy
18. Kodyfikacja prawa cywilnego - pojęcie i etapy
19. Zasady współżycia społecznego - pojęcie i znaczenie
20. Pojęcie i budowa normy prawnej
21. Rodzaje norm prawnych
22. Koniec obowiązywania normy prawnej
23. Rodzaje przepisów prawnych
24. Pojęcie definicji legalnych, fikcji prawnych, przepisów odsyłających
25. Prawo intertemporalne - pojęcie
26. Zasada lex retro non agit - pojęcie i znaczenie
27. Zasady prawa intertemporalnego
28. Przykłady klauzul generalnych w prawie cywilnym
29. Domniemanie faktyczne - pojęcie i znaczenie
30. Domniemanie prawne - pojęcie i znaczenie
31. Wykładnia prawa - pojęcie i rodzaje
32. Wykładnia językowa i funkcjonalna - charakterystyka
33. Wykładnia logiczna - pojęcie i przykłady
34. Wykładnia systemowa - pojęcie, przykłady, znaczenie
35. Pojęcie prawa podmiotowego
36. Normatywne postacie praw podmiotowych
37. Rodzaje praw podmiotowych
38. Prawa podmiotowe zbywalne i niezbywalne
39. Prawa podmiotowe bezwzględne i względne
40. Prawa podmiotowe majątkowe i niemajątkowe
41. Prawa podmiotowe akcesoryjne i prawa związane
42. Nabycie pochodne
43. Nabycie pierwotne
44. Sukcesja uniwersalna i sukcesja syngularna
45. Zasada nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet - znaczenie i wyjątki od zasady
46. Nadużycie prawa podmiotowego - pojęcie, teorie, skutki nadużycia prawa podmiotowego
47. Kolizja praw podmiotowych
48. Pojęcie i podział zdarzeń prawnych - konsekwencja ich występowania
49. Stosunek cywilnoprawny - pojęcie i elementy
50. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego - pojęcie i przykłady
51. Pojęcie i rodzaje rzeczy
52. Rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości
53. Rzeczy podzielne i niepodzielne
54. Papiery wartościowe i ich rodzaje
55. Nieruchomość - pojęcie i rodzaje
56. Pożytki - pojęcie i rodzaje
57. Energia i dobra intelektualne jako przedmiot stosunku cywilnoprawnego
58. Pojęcie majątku i mienia
59. Przynależność
60. Część składowa rzeczy
61. Gospodarstwo rolne
62. Pojęcie przedsiębiorstwa
63. Odpowiedzialność zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
64. Zasada superficies solo cedit - znaczenie i wyjątki od tej zasady
65. Osoby prawne - pojęcie i rodzaje
66. Siedziba, nazwa i powstanie osób prawnych
67. Teoria organów osób prawnych
68. Nabycie przymiotu osobowości prawnej przez jednostki organizacyjne
69. Skarb Państwa jako osoba prawna - charakterystyka i cechy szczególne
70. Prokuratoria Generalna
71. Stationes fisci - pojęcie
72. Państwowe osoby prawne - charakterystyka
73. Osoby prawne typu fundacyjnego
74. Osoby prawne typu korporacyjnego
75. Pojęcie i rodzaje fundacji
76. Kościelne osoby prawne
77. Pojęcie konsumenta
78. Pojęcie przedsiębiorcy
79. Firma osoby prawnej
80. Firma osoby fizycznej
81. Zasady prawa firmowego
82. Ochrona firmy
83. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnej osób prawnych
84. Ułomne osoby prawne - pojęcie, znaczenie, przykłady
85. Indywidualizacja osób fizycznych
86. Stan cywilny osoby fizycznej
87. Miejsce zamieszkania osób fizycznych - pojęcie i znaczenie
88. Zdolność prawna - pojęcie
89. Uznanie za zmarłego - przesłanki, tryb, skutki
90. Sądowe stwierdzenie zgonu - przesłanki, tryb, skutki
91. Pozycja prawna nasciturusa
92. Zdolność do czynności prawnych - pojęcie
93. Brak zdolności do czynności prawnych
94. Ograniczona zdolność do czynności prawnych
95. Pełna zdolność do czynności prawnych
96. Przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego
97. Skutki ubezwłasnowolnienia całkowitego
98. Przesłanki ubezwłasnowolnienia częściowego
99. Skutki ubezwłasnowolnienia częściowego
100. Tryb orzekania o ubezwłasnowolnieniu
101. Dobra osobiste - pojęcie i rodzaje
102. Przesłanki ochrony dóbr osobistych
103. Środki ochrony dóbr osobistych
104. Ochrona dóbr osobistych osób prawnych
105. Pojęcie i rodzaje czynności prawnych
106. Oświadczenie woli - pojęcie. Oświadczenie wiedzy
107. Pojęcie uchwały i umowy
108. Umowa adhezyjna - pojęcie, przypadki występowania
109. Czynności prawne konsensualne i realne
110. Czynności przysparzające
111. Czynności prawne kauzalne - pojęcie i znaczenie
112. Czynności prawne abstrakcyjne
113. Czynności zobowiązujące i rozporządzające
114. Czynności prawne o podwójnym skutku
115. Czynność prawna niezupełna
116. Elementy treści czynności prawnych
117. Warunek
118. Termin
119. Oferta i jej przyjęcie
120. Negocjacja i listy intencyjne
121. Przetarg
122. Aukcja
123. Rodzaje form czynności prawnych
124. Forma ad solemnitatem
125. Forma ad probationem
126. Forma ad eventum
127. Skutki niezachowania zwykłej formy pisemnej
128. Skutki niezachowania innej formy szczególnej
129. Data pewna
130. Podpis elektroniczny
131. Brak świadomości lub swobody w powzięciu decyzji i wyrażeniu woli
132. Pojęcie i rodzaje pozorności
133. Błąd
134. Podstęp
135. Groźba
136. Bezwzględna nieważność czynności prawnych
137. Względna nieważność czynności prawnych
138. Bezskuteczność zawieszona
139. Bezskuteczność względna
140. Konwalidacja i konwersja
141. Pojęcie i rodzaje przedstawicielstwa
142. Pojęcie i rodzaje pełnomocnictwa
143. Falsus procurator
144. Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa
145. Dopuszczalność czynności prawnych „z samym sobą”
146. Pełnomocnictwo łączne i substytucyjne
147. Pojęcie i rodzaje prokury
148. Odwołanie i wygaśnięcie prokury
149. Forma pełnomocnictwa i forma prokury
150. Dawność w prawie cywilnym - pojęcie, znaczenie
151. Terminy przedawnienia
152. Przedmiot przedawnienia
153. Początek biegu terminu przedawnienia
154. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia
155. Przerwanie biegu terminu przedawnienia
156. Wstrzymanie zakończenia biegu terminu przedawnienia
157. Skutki upływu terminu przedawnienia
158. Zobowiązania naturalne
159. Terminy zawite - pojęcie i rodzaje
160. Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym
161. Numerus clausus praw rzeczowych
162. Bezwzględny charakter praw rzeczowych
163. Treść prawa własności
164. Granice wykonywania prawa własności
165. Ograniczenia prawa własności
166. Granice przestrzenne prawa własności
167. Prawo sąsiedzkie
168. Immisje - pojęcie i rodzaj
169. Służebność czynna i bierna
170. Służebność osobista i służebność gruntowa
171. Służebność drogi koniecznej
172. Służebność przesyłu
173. Sposoby nabycia i utraty prawa własności
174. Przeniesienie prawa własności
175. Charakter prawny umowy przenoszącej własność nieruchomości
176. Charakter prawny umowy przenoszącej własność rzeczy ruchomej
177. Zasiedzenie nieruchomości - pojęcie, przesłanki, skutki
178. Zasiedzenie rzeczy ruchomej - pojęcie, przesłanki, skutki
179. Zasiedzenie praw rzeczowych
180. Przemilczenie
181. Zrzeczenie się prawa własności
182. Połączenie, pomieszanie, przetworzenie rzeczy
183. Znalezienie pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności
184. Wywłaszczenie
185. Ochrona prawa własności
186. Roszczenie windykacyjne i negatoryjne
187. Roszczenie uzupełniające
188. Ochrona posesoryjna
189. Zasady zwrotu nakładów dokonanych przez samoistnego posiadacza ( w dobrej lub złej wierze)
190. Nakłady - pojęcie i rodzaje
191. Pojęcie i rodzaje współwłasności
192. Udział we współwłasności
193. Zarząd rzeczą wspólną - pojęcie i rodzaje
194. Tryby zniesienia współwłasności
195. Sposoby zniesienia współwłasności
196. Rozgraniczenie nieruchomości
197. Treść prawa użytkowania wieczystego
198. Charakter prawny użytkowania wieczystego
199. Zasady powstania i przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
200. Status prawny budynków wzniesionych przez użytkownika wieczystego
201. Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego
202. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
203. Pojęcie ograniczonych praw rzeczowych
204. Katalog ograniczonych praw rzeczowych
205. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych
206. Zmiana treści ograniczonych praw rzeczowych
207. Kryteria określające pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych
208. Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych
209. Kolizja ograniczonych praw rzeczowych
210. Użytkowanie - pojęcie, treść, przedmiot użytkowania
211. Powstanie i wygaśnięcie użytkowania
212. Użytkowanie nieprawidłowe
213. Timeshering
214. Posiadanie - pojęcie i rodzaje
215. Domniemania związane z posiadaniem
216. Ochrona własna posiadania
217. Ochrona sądowa posiadania
218. Władztwo prekaryjne - pojęcie
219. Pojęcie, przedmiot, rodzaje zastawu
220. Powstanie zastawu ustawowego
221. Pojęcie i przedmiot zastawu rejestrowego
222. Powstanie zastawu rejestrowego
223. Zastaw na prawach
224. Wygaśnięcie zastawu
225. Hipoteka - pojęcie, przedmiot, funkcje
226. Hipoteka umowna
227. Hipoteka ustawowa
228. Hipoteka przymusowa
229. Hipoteka kaucyjna
230. Hipoteka łączna
231. Sposoby zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu hipoteki
232. Wygaśnięcie hipoteki
233. Subintabulat
234. Ustrój ksiąg wieczystych
235. Zasady ksiąg wieczystych
236. Zasada wpisu i domniemań związanych z wpisem
237. Zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych
238. Zasada powszechności ksiąg wieczystych
239. Zasada jawności ksiąg wieczystych
240. Jawność formalna i materialna ksiąg wieczystych
241. Typy praw ujawnionych w księdze wieczystej
242. Księgi wieczyste - budowa, cele prowadzenia
243. Zbiór dokumentów
244. Ustanowienie i treść spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
245. Rozporządzanie i wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
246. Przekształcenie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu
247. Odrębna własność lokali
248. Sposoby ustanowienia odrębnej własności lokali
249. Wspólnoty mieszkaniowe
250. Pojęcie i rodzaje spółdzielniWyszukiwarka