W-4. Myślenie-extranet, Prywatne, psychologia wsfiz, semestr III, Wyższe procesy poznawcze wykłady


Uwaga: Zamieszczam tu jedynie:

- plan wykładu;

- tabelę - Rodzaje myślenia;

-Informacje uzupełniające - o myśleniu ukrytym.

Plan wykładu

2.Różne sposoby definiowania myślenie

3.Struktura procesu myślenia - operacje umysłowe

4.Pojęcia

4.1.Pojęcie pojęcia

4.2.Znaczenie pojęć

4.3.Teorie pojęć

4.4. Rodzaje pojęć

4.5.Nabywanie pojęć

5.Rodzaje myślenia

5.1.Przegląd ogólny

5.2.Przybliżenie wybranych rodzajów myślenia

5.3.Myślenie twórcze

5.4.Myślenie intuicyjne

6.Bariery w zakresie myślenia

5.Rodzaje myślenia -.Przegląd ogólny

Tab. 3-6. Podstawowe kryteria podziału i rodzaje myślenia?

Lp.

Kryterium podziału

Rodzaje i przykłady

1

Ukierunko-wanie

Nieukierunkowane, np. asocjacyjne

Ukierunkowane na cel

2

Stosunek do rzeczywistości

-autystyczne, mistyczne, magiczne; -realistyczne

3

Dziedzina działalności człowieka

-Według nauk; np. matematyczne, historyczne, psychologiczne, filozoficzne itp.

-Według zawodów praktycznych, np. typowe dla rolnika, hydraulika, rybaka, szewca itp.

4

Krytycyzm

-Nie krytyczne (naiwne, łatwowierne);

-Krytyczne

5

Zakres

-Wąskie (ksobne, sytuacyjne, lokalne);

-Szerokie (globalne)

6

Perspektywa

-dotyczące czasu teraźniejszego;

-perspektywiczne (strategiczne)

7

Poziomy

1)Sensoryczo-motoryczne;

2)Obrazowe;

3)Empiryczne - praktyczne (zdroworozsądkowe, potoczne);

4)Empiryczne - teoretyczno-abstarakcyjne;

5)Sformalizowane;

6)Postformalne

8

Nowość

Reproduktywne;

Produktywne;

Twórcze.

9

Struktura

Konwergencyjne;

Dywergencyjne.

10

Udział logiki

Racjonalne (logiczne); wertykalne.

Lateralne, intuicyjne,

O nieświadomym myśleniu - tekst uzupełniający

Do niedawna milcząco przyjmowano jako pewnik, że myślenie jest zawsze świadome i logiczne, gdyż samo pojęcie myślenia było traktowane jako przejaw świadomości. Myślenie ukryte występuje, „gdy w doświadczeniu, myśle­niu podmiotu lub działaniu obserwujemy zmianę, którą można przypisać myśli (np. wyobrażeniu, sądowi, wnioskowi czy rozwiązaniu problemu), pod nieobec­ność świadomości introspekcyjnej tej myśli.” (J. Dorfman i in, 2004, s. 283).

Powstała już teoria nieuświadomionego myślenia .Oto główne tezy w ujęciu cytowanych autorów.

1. „Myślenie nieuświadamiane pojawia się wtedy, gdy uwaga jest zajęta innym zadaniem. Obejmuje ono wszelkie

nieuświa­damiane procesy związane z rozwiązaniem problemu. Procesy te mogą zachodzić równolegle i nie są ograniczone pojemnością pamięci roboczej.(...) Rezultatem nieuświadamianego myślenia jest ogólny osąd, nie jest ono zbyt precyzyjne, nie może się opierać na charakterystycznej dla uświadamia­nych rozważań analizie kluczowych przesłanek.

II. W toku nieuświadamianego myślenia można przetworzyć znacznie więcej informacji (rozumianych jako liczba bitów na se­kundę) niż myśląc świadomie. Wyliczona przez autorów różnica jest na pierwszy rzut oka imponująca. Podawane przez nich pojemności nieuświadamianego i uświadamianego myślenia wynoszą odpowiednio: 11 200 000 i 60 bitów na sekundę (przy czym całkiem sporo z tych ponad 11 milionów to niezwykle „pamięciożerne" nieuporządkowane informacje wzro­kowe). Z powyższego wynika, że pojemność myślenia nieuświadamianego jest prawie 190 tysięcy x większa niż myślenia świadomego.

III. Myślenie uświadomione działa schematycznie, czyli w sposób ograniczony, natomiast myślenie nieuświadamiane nie schematycznie, dzięki temu integruje wszystkie dostępne (nieświadomie) informacje i prowadzi do osądu będącego ich wypadkową.

IV. Zasada „ważenia” mówi, że nieuświadamiane myślenie bardziej efektywnie nadaje wagi poszczególnym cechom różnych opcji, które są przedmiotem wybo­ru. (...) Myślenie uświadamiane z powodu ograniczonej pojemności gubi wiele informacji, z których część może być bardzo istotnych, zatem mniej ważnym cechom mogą zostać przypisane relatywnie wysokie wagi i w konsekwencji wydany osąd może być niedokładny.

V. Zasada stosowania reguł stanowi dla nieuświadamianeego myślenia ważne ograniczenie. Jego wynikiem mogą być jedynie mniej lub bardziej dokładne oszacowania, podczas gdy uświadamiane myślenie może dawać precyzyjne odpowiedzi będące następstwem jasno określonych, ścisłych reguł. Można powie­dzieć, że myślenie nieuświadamiane jest globalne, a myślenie uświadamiane sys­tematyczne, analityczne. Skuteczność nieuświadamianego myślenia w konse­kwencji zastosowania tej zasady wynika z uprzednio sformułowanych zasad.

VI. Zasada konwergencji vs dywergencji stanowi, że nieuświadamiane myślenie bardziej niż uświadamiane myślenie nadaje się do zadań wymagających twórczego rozwiązania, gdyż jest bardziej dywergencyjne. Myślenie uświadamiane prowadzi do rozwiązań bliskich skojarzeniowo. „ (Pochwałko i in. , 2009, s. 123-124).

Fazy ukrytego myślenia najpełniej dają o sobie znać w rozwiązywaniu trudnych problemów.Wyszukiwarka