Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie


Stomatologia test 8, grupa 2

……………………………………………………………………………………

1. Clostridium perfringens jest podzielony na 5 głównych serotypów w oparciu o:

a. właściwości biochemiczne

b. zdolność do wytwarzania 4 głównych toksyn

c. budowę antygenową otoczki bakteryjnej

d. wszystkie wyżej wymienione

2. Zatrucie pokarmowe może być wywołane przez:

a. Clostridium perfringens

b. Clostridium botulinum

c. Staphylococcus aureus

d. wszystkie wyżej wymienione

3. Szczepionka przeciwtężcowa zawiera:

a. anatoksynę tężcową

b. zabite laseczki tężca

c. atenuowane laseczki tężca

d. surowicę przeciwtężcową

4. Laseczka jadu kiełbasianego to:

a. Clostridium tetani

b. Clostridium botulinum

c. Bacillus subtilis

d. Bacillus cereus

5. Do objawów zatrucia jadem kiełbasianym zalicza się:

a. zaburzenia wzroku

b. wiotczenie mięśni

c. wszystkie wyżej wymienione

d. szczękościsk

Stomatologia test 8, grupa 3

……………………………………………………………………………………

1. Clostridium perfringens może być czynnikiem etiologicznym:

a. zgorzeli gazowej

b. zatruć pokarmowych

c. obie wyżej wymienione

d. rzekomobłoniastego zapalenia jelit

2. Zdolność do wytwarzania otoczek i toksyn przez Bacillus anthracis jest:

a. warunkowana obecnością plazmidu w komórce

b. kodowana na chromosomie bakteryjnym

c. wynikiem stanu lizogenii

d. żadne z wyżej wymienionych

3. Spożycie przetrwalników Clostridium botulinum może wywołać schorzenie:

a. u małych dzieci

b. u dorosłych

c. u ludzi niezależnie od wieku

d. nie powoduje choroby u nikogo

4. Bacteroides fragilis może być przyczyną:

a. zapalenia otrzewnej

b. bakteriemii

c. ropni wewnątrzbrzusznych

d. wszystkie w/w

5. Do materiałów diagnostycznych dla zakażeń Clostridium perfringens nie należy:

a. ropa

b. krew

c. mocz

d. wycinek tkankowy

Stomatologia test 8, grupa 4

……………………………………………………………………………………

1. Clostridium difficile może być czynnikiem etiologicznym:

a. zatruć pokarmowych

b. zapalenia błony śluzowej żołądka

c. biegunek poantybiotycznych

d. wszystkich wyżej wymienionych

2. Chorobotwórczość Bacillus anthracis związana jest z:

a. wytwarzaniem otoczki

b. wytwarzaniem egzotoksyny

c. obie wyżej wymienione

d. wytwarzaniem endotoksyny

3. W skład szczepionki DTP wchodzi m. in.:

a. toksyna tężca

b. antytoksyna tężca

c. anatoksyna tężca

d. oczyszczone antygeny powierzchniowe laseczek tężca

4. Laseczki wąglika:

a. rosną dobrze na podłożach zwykłych

b. rosną wyłącznie na podłożach wybiórczych

c. rosną w atmosferze CO2

d. należą do beztlenowców

5. Toksyny botulinowe A-F to neurotoksyny. Ich działanie powoduje objawy:

a. porażenia wiotkiego

b. porażenia spastycznego jednostronnego

c. porażenia spastycznego obustronnego

d. wszystkie wyżej wymienione

Stomatologia test 8, grupa 5

……………………………………………………………………………………

1. Tężec obejmujący mięśnie głowy jest związany z zaburzeniem funkcji nerwów czaszkowych. Który z nerwów czaszkowych jest najczęściej zajęty:

a. nerw VII

b. nerw VIII

c. nerw X

d. nerw III

2. Zjadliwość Clostridium tetani związana jest z wytwarzaniem:

a. otoczki

b. przetrwalników

c. toksyny

d. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

3. Zakażenie laseczką Bacillus anthracis może przebiegać jako:

a. postać skórna

b. postać jelitowa

c. postać płucna

d. wszystkie wyżej wymienione

4. Lekami z wyboru w rzekomobłoniastym zapaleniu jelit w wyniku zakażenia Clostridium difficile jest:

a. cefalosporyna IV generacji

b. wankomycyna

c. gentamycyna

d. wszystkie wyżej wymienione

5. Bacteroides fragilis może być przyczyną:

a. bakteriemii

b. ropni mózgu

c. zapalenia otrzewnej

d. wszystkich wyżej wymienionych

Stomatologia test 8, grupa 6

……………………………………………………………………………………

1. Czynniki determinujące chorobotwórczość Bacillus anthracis to:

a. otoczka

b. egzotoksyna

c. obie wyżej wymienione

d. wytwarzanie przetrwalników

2. Zapobieganie tężcowi polega na stosowaniu:

a. anatoksyny

b. autoszczepionki

c. szczepionki zawierającej atenuowane laseczki tężca

d. szczepionki zawierającej inaktywowane laseczki tężca

3. Zatrucia pokarmowe wywoływane przez Clostridium perfringens są związane z produkcją enterotoksyny, która jest uwalniana z komórki bakteryjnej podczas:

a. lizy bakterii

b. sporulacji

c. rozrostu bakterii

d. żadne z wyżej wymienionych

4. U sortowaczy wełny najczęstszą postacią kliniczną zakażenia wąglikiem jest postać:

a. skórna

b. jelitowa

c. płucna

d. wyżej wymienione postacie występują z jednakową częstotliwością

5. W przebiegu zakażenia tężcem może wystąpić:

a. szczękościsk

b. wygięcie kręgosłupa

c. hemoliza krwinek czerwonych

d. wszystkie wyżej wymienione

Stomatologia test 8, grupa 1

……………………………………………………………………………………

1. Czynnikiem chorobotwórczym laseczek tężca jest:

a. toksynogenność

b. inwazyjność

c. wytwarzanie plazmokoagulazy

d. karcinogenność

2. Zgorzel gazową wywołuje laseczka/laseczki:

a. Clostridium perfringens

b. Clostridium septicum

c. obie powyższe

d. Clostridium difficile

3. Rzekomobłoniaste zapalenie jelit jest wywołane przez:

a. Clostridium botulinum

b. Bacillus anthracis

c. Clostridium difficile

d. Bacteroides fragilis

4. Kliniczna postać wąglika to postać:

a. skórna

b. płucna

c. jelitowa

d. wszystkie wymienione

5. W przebiegu zakażenia tężcem może wystąpić:

a. szczękościsk

b. wygięcie kręgosłupa

c. hemoliza krwinek czerwonych

d. wszystkie wyżej wymienioneWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
nr 1 z 23.10.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
nr 1 z 16.10.2006aseptyka, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 3 z 06.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
nr 2 z 06.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
nr 2 z 30.10.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 4 z 20.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 3 z 20.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie

więcej podobnych podstron