2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe


Aksjomat- (inaczej postulat, pewnik, gr. [aksíoma] — godność, poważanie, wartość) - dowolna wypowiedź o pojęciu pierwotnym

Alienacja poczucie wyobcowania ze społeczeństwa, utrata tożsamości jednostki charakterystyczna dla dużych ośrodków miejskich w społeczeństwach przemysłowych

Altruizm - jest to zachowanie w obrębie danego gatunku w wyniku którego osobnik tak się zachowujący ponosi pewne koszty wobec innego, który z kolei zyskuje. Jest to jedno z typowych zachowań zwierzęcych zwiększających ich łączną wartość przystosowawczą.

Andragigika - dział pedagogiki zajmujący się kształceniem dorosłych.

Antropologia (gr. anthropos - człowiek, logos - nauka) jest nauką, która zajmuje się badaniem zmienności człowieka jako jednostki i jako społeczności. -

Archetyp (z gr. arche - początek) - w psychologii pierwotne wyobrażenie i wzorzec zachowania, obejmujący także sferę myślową i niosący ze sobą znaczny ładunek emocjonalny, którego źródłem są utrwalone w psychice zapisy powtarzających się przez wiele pokoleń doświadczeń.

Asertywność to w psychologii termin oznaczający bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych.

Deprecjacja - spadek kursu towaru lub dobra. Termin używany w szczególności w odniesieniu do spadku waluty krajowej względem waluty zagranicznej w systemie płynnych kursów walut.

Empatia - w psychologii termin oznaczający umiejętność wczuwania się w czyjeś emocje. Osoba nieposiadająca tej umiejętności jest "ślepa" emocjonalnie i nie potrafi ocenić ani dostrzec stanów emocjonalnych innych osób. Osoba posiadająca tę umiejętność potrafi na podstawie obserwacji zachowania, mimiki twarzy, ruchów ciała i sposobu mówienia odgadnąć stan emocjonalny obserwowanej osoby.

Empiryzm - filozofia zakładająca, że źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie, lub przede wszystkim bodźce zmysłowe docierające do naszego umysłu ze świata zewnętrznego, zaś wszelkie idee, teorie itp. są w stosunku do nich wtórne.

Etologia - (z gr. ήθος - obyczaj) - dziedzina biologii zajmująca się szeroko pojętymi badaniami zachowania zwierząt, zarówno dziedziczonych jak i nabytych, ich aspektem przystosowawczym, rozwojem osobniczym, orientacją przestrzenną, zachowaniami społecznymi. Twórcą nowoczesnej etologii jest Konrad Lorenz.

Etos przewodnie wierzenia, mierniki, kryteria, ideały charakteryzujące a. nurtujące jakąś grupę, społeczność, naród, ideologię; zespół wartości będący podstawą głównych form, wzorców zachowania się a. myśli jakiejś kultury, społeczeństwa, instytucji, pracy lit. a. naukowej, dyscypliny intelektualnej; charakter a. osobowość człowieka zwł. pod względem równowagi między namiętnościami i rozwagą (Arystoteles); podstawowy światopogląd, usposobienie, postawa moralna, system wartości jednostki;

Filantropia (z greckiego philanthropia) to działalność osób bądź instytucji, polegająca na bezinteresownym udzielaniu pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym. (Inaczej: dobroczynność, działalność charytatywna)

Geriatria - dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami wieku podeszłego.
Geriatrię można uważać za podspecjalność
interny

Gerontologia nauka o starzeniu się organizmów, zwł. Ludzkiego

Holizm to pogląd (przeciwstawny redukcjonizmowi), według którego wszelkie zjawiska tworzą układy całościowe, podlegające swoistym prawidłowościom, których nie można wywnioskować na podstawie wiedzy o prawidłowościach rządzących ich składnikami.

Katharsis to mechanizm obronny, polegający na poczuciu oczyszczenia, ujawnieniu nieświadomych przeżyć o charakterze urazowym i usunięciu związanego z nimi napięcia emocjonalnego w procesie psychoanalizy

Kompleks Edypa ma to być powszechne zjawisko wśród dzieci między 4 a 6 rokiem życia (faza falliczna rozwoju psychoseksualnego), polegające na pragnieniu seksualnego związku z rodzicem płci przeciwnej, przy jednoczesnej chęci pozbycia się rodzica tej samej płci, jako rywala seksualnego.

Kosmopolityzm - pogląd negujący wszelkie podziały polityczne i terytorialne, które prowadzą do konfliktów i wojen. Zwolennicy kosmopolityzmu uważają za swoją ojczyznę nie jakiś kraj czy inny obszar, ale cały świat. Dążą oni do politycznej jedności świata, wolnego od podziałów i konfliktów.

Mnemotechnika, (gr. mneme -"pamięć" ) - ogólna nazwa sposobów ułatwiających zapamiętanie nowych wiadomości i faktów oraz przypominanie ich sobie na zasadzie mechanicznych skojarzeń, np. układu wierszowego, skrótów werbalnych, analogów zewnętrznych itp. Za twórcę mnemotechniki uchodzi Symonides z Keos.

Pedeutologia — dział pedagogiki zajmujący się nauczycielem. W założeniu miała to być nauka badająca samokształcenie, czy też doskonalenie się nauczycieli.

Platon, uczeń Sokratesa na szczycie dóbr umieścił ideę dobra-piękna. Osiągnięcie szczęścia to obcowanie z tą ideą.

Psychoanaliza zbiór teorii tyczących się struktury psychiki człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania, próbujących wyjaśniać powstawanie różnych aktów psychicznych. Tworzenie psychoanalizy rozpoczął Zygmunt Freud pod koniec XIX w. Psychoanaliza od klasycznej psychologii różni się założeniem istnienia sfery psychiki zwanej nieświadomością charakteryzującej się tym, że procesy tam przebiegające nie są dostępne świadomej refleksji danej osoby.

Stratygrafia - dział geologii historycznej zajmujący się ustalaniem wieku i przyczyn rozmieszczenia skał w skorupie ziemskiej. Twórcą stratygrafii był angielski inżynier William Smith,

osobowosc, aksjomat,aktywacja, altruizm, kodeks, ewolucja, adaptacja, symbol, pedagigika, andragigika,, fizjologia, etologia, , psychologia, psychopatia, psychiatra, kosmopolityzmfizolozofia, deprecjacja,empiryzm, poradnia, metodologia, fakultatywny, archetyp, demografia, motoryka, konwersatorium, empatia, psychiatra, symptom, antropologia, filantropia, filologia, kreatywny patologia propedeutyka statygrafia socjologia, pedentologia rehabilitacja, kto byl ojc3em medycynyWyszukiwarka