ZAGADNIENIA NA ZALICZENIE, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie środowiska, Gospodarka ściekami i osadami


ZAGADNIENIA NA ZALICZENIE Z PRZEDMIOTU „GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OSADAMI ŚCIEKOWYMI”

 1. Podaj definicję ścieków oraz wymień rodzaje ścieków.

 2. Scharakteryzuj ścieki pochodzące z produkcji rolniczej.

 3. Scharakteryzuj ścieki pochodzące z różnych gałęzi przemysłu (4 przykłady).

 4. Omów usuwanie ciał stałych ze ścieków.

 5. Omów usuwanie zawiesin opadających ze ścieków.

 6. Omów usuwanie tłuszczów ze ścieków.

 7. Opisz proces koagulacji ścieków.

 8. Opisz proces flokulacji ścieków.

 9. Opisz proces chemicznego strącania związków fosforu w ściekach.

 10. Opisz proces strącania metali ciężkich w ściekach.

 11. Opisz proces neutralizacji ścieków.

 12. Opisz proces utleniania i redukcji ścieków.

 13. Scharakteryzuj autotrofy.

 14. Opisz rozkład związków organicznych w warunkach tlenowych.

 15. Opisz proces wzrostu mikroorganizmów podczas oczyszczania ścieków.

 16. Opisz osad czynny.

 17. Opisz proces nitryfikacji zachodzący podczas oczyszczania ścieków.

 18. Opisz proces denitryfikacji zachodzący podczas oczyszczania ścieków.

 19. Opisz proces oczyszczania ścieków z wykorzystaniem złóż biologicznych.

 20. Podaj definicję osadu ściekowego oraz ich charakterystykę.

 21. Wyjaśnij pojęcia: osady ściekowe surowe i osady ściekowe uzdatnione.

 22. Wymień parametry: fizyczne, biologiczne i chemiczne osadów ściekowych.

 23. Opisz zagęszczanie osadów ściekowych w osadniku wstępnym.

 24. Opisz zagęszczanie flotacyjne osadów ściekowych.

 25. Opisz zagęszczanie osadów ściekowych w osadniku wtórnym.

 26. Opisz proces kondycjonowania metodami mechanicznymi i termicznymi osadów ściekowych.

 27. Co rozumiesz pod pojęciem stabilizacja osadów ściekowych? Wymień jej mierniki.

 28. Opisz stabilizację tlenową osadów ściekowych.

 29. Opisz stabilizację beztlenową osadów ściekowych w temperaturze otoczenia.

 30. Opisz stabilizację beztlenową osadów ściekowych w temperaturze 27-350C.

 31. Opisz proces stabilizacji i higienizacji osadów ściekowych z użyciem związków wapnia.

 32. Omów proces odwadniania osadów ściekowych na poletkach osadowych.

 33. Omów proces odwadniania osadów ściekowych workownicach.

 34. Wymień parametry procesu kompostowania osadów ściekowych.

 35. Omów rolę materiałów strukturotwórczych dodawanych do osadów ściekowych przy produkcji kompostów.

 36. Omów kompostowanie osadów ściekowych metodą GWDA.

 37. Scharakteryzuj etapy procesu suszenia osadów ściekowych.

 38. Wymień właściwości wysuszonych osadów ściekowych.

 39. Opisz proces pirolizy osadów ściekowych.

 40. Wymień skutki niewłaściwego stosowania osadów ściekowych.

 41. Wymień obszary na które możemy stosować komunalne osady ściekowe.

 42. Wymień obszary na które nie możemy stosować komunalnych osadów ściekowych.

 43. Wyjaśnij pojęcia: pola rezerwowego odbioru ścieków, pola irygowane, pola filtracyjne, filtry gruntowe, obiekt nawadniany ściekami, pola nawadniane, strefy ochrony sanitarnej, stężenie krytyczne zanieczyszczeń, oczyszczanie mechaniczne, oczyszczanie biologiczne, napowietrzanie ścieków, wartość użytkowa ścieków, rolnicze wykorzystanie ścieków.Wyszukiwarka