pozew o zaplate w postepowaniu nakazowym, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


(miejscowość), dnia 20.10.2009 r.

                                                           Do

                                                           Sądu Rejonowego

                                                           W Bydgoszczy

                                                           Wydział I Cywilny

Powód: Jan Nowak

              zam. ul. Mokra 15

89-400 Bydgoszcz

Pozwany:  Krzysztof Kamiński

                 zam. ul. Mokra 16

89-400 Bydgoszcz

wartość przedmiotu sporu: 5000 zł

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Wnoszę o orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwany Krzysztof Kamiński obowiązany jest zapłacić na rzecz powoda Jana Nowaka kwotę 5000 (pięć tysięcy pięćset) zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20 czerca 2009 roku do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania nakazowego, w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania nakazu, albo w tym terminie wnieść zarzuty.

W przypadku wniesienia przez pozwanego zarzutów, wnoszę o:

I. Zasądzenie od pozwanego Krzysztofa Kamińskiego na rzecz powoda kwoty 5000 (pięć tysięcy pięćset) zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20 czerwca 2009 roku do dnia zapłaty.

II. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych.

III. Przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda.

Uzasadnienie

Powód udzielił pozwanemu pożyczki w kwocie 5000 zł. Pozwany zobowiązał się zwrócić pożyczkę do dnia 20 czerwca 2009 roku. Pieniędzy jednakże do dnia dzisiejszego nie zwrócił, mimo pisemnych wezwań powoda, na które pozwany jednorazowo odpisał, że wprawdzie przyznaje, iż pożyczył wymienioną kwotę, lecz obecnie nie może jej zapłacić.

dowód:

1) umowa pożyczki,

2) pisemne wezwanie do zapłaty,

3) dowód nadania przesyłki poleconej,

4) pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu.

Wobec powyższego powództwo jest zasadne.

Jan Nowak

................................

(podpis powoda)

Załączniki:

1. Odpisy pozwu i załączników.

2. Oryginał umowy pożyczki.

3. Wezwanie do zapłaty.

4. Dowód nadania przesyłki poleconej.

5. Pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu.Wyszukiwarka