odpowiedzi testy na wydział lekarski 2002, pliki zamawiane, edukacja


Odpowiedzi do testów z chemii z 2002r na AM - wydział lekarski

61 Odp. C
0x01 graphic

Tylko związek C może występować w postaci izomerów cis-trans.

 

62 Odp. A
Cząsteczka jest symetryczna 0x01 graphic
 i bez względu za który atom wodoru podstawi się chlor otrzymamy zawsze ten sam izomer

 

63 Odp. B
0x01 graphic
 Związek mezo musi mieć płaszczyznę symetrii i przynajmniej dwa asymetryczne atomy węgla. Związek z punktu D nie jest nawet kwasem winowym!

 

64 Odp. B
0x01 graphic

Istnieją jedynie cztery izomeryczne z których mogą powstać w wyniku utlenienia dwa aldehydy i jeden keton.

 

65 Odp. C
0x01 graphic

 

66 Odp. C
0x01 graphic

Zadanie o wiele łatwiej rozwiązać gdy zapisze się wzory konstytucyjne produktu i substatów. Widać, że może powstać jedynie z 1o alkoholu, a keton z 2o alkoholu.

 

67 Odp. D
Związek ten może powstać jedynie w wyniku utlenienia 2o alkoholu lub w wyniku addycji wody do alkinu w środowisku kwaśnym (reakcja Kuczerowa):
0x01 graphic

 

68 Odp. B
Hemiacetale powstają w wyniku addycji (przyłączenia) cząsteczki alkoholu do aldehydów. Hemiacetale mogą reagować dalej tworząc acetale. Wszystkie cukry redukujące w formie cyklicznej są hemiacetalami, natomiast nieredukujące acetalami:
0x01 graphic

 

69 Odp. A
Wiązanie peptydowe - czyli wiązanie -NH-CO- łączące dwa aminokway występuje tylko w cząsteczce A:
0x01 graphic

 

70 Odp. C
0x01 graphic
Wiązanie dwusiarczkowe powstaje w reakcji utlenienia. Wystarczy porównać stopnie utlenienia atomów siarki.

 

71 Odp. A
Moc kwasów tlenowych wzrasta wraz z elektroujemnością atomu centralnego (zobacz odp. do pytania 10). Dla kwasów o wzorze ogólnym HnEOm moc kwasów wzrasta wraz ze wzrostem różnicy m-n. Dla kwasów beztlenowych moc wzrasta ze wzrostem elektroujemności (w okresie) i wraz ze wzrostem liczby atomowej w grupie.
I Wzrasta elektroujemność atomu centralnego, wzrasta również stosunek m/n (od 1 do 4). Zmiana mocy kwasów ułożona jest prawidłowo.
II Stopniowo wzrasta stosunek m/n. Zmiana mocy kwasów ułożona jest prawidłowo
III Moc kwasów wzrasta wraz ze zmniejszeniem się elektroujemności atomu centralnego. Zmiana mocy kwasów ułożona nieprawidłowo.
IV Pierwiastki tej samej grupy, moc powinna wzrastać wraz ze wzrostem liczby atomowej - zmiana mocy kwasów ułożona nieprawidłowo.

 

72 Odp. D
Nuklidy mające tę samą liczbę protonów w jądrze (tę samą liczbę atomową) są izotopami. Oczywiście mają różną liczbę masową.

 

73 Odp. C
Powłoki w atomie nazywane są: K, L, M, N, O.... itd. (kolejne litery alfabetu). Numer powłoki (główna liczba kwantowa) wynosi 4. Na powłoce tej znajdują się następujące orbitale: 1szt s, 3 szt. p, 5 szt. d oraz 7szt. f. Razem 16 różnych orbitali. Można to policzyć również w inny sposób. Na powłoce N (n=4) maksymalnie mogże być 2n2 = 32 elektronów. Czyli powłoka musi dysponować 16 orbitalami.

 

74 Odp. B
Cząstkami elementarnymi są porotony, neutrony i elektrony. W atomie zawsze liczba protonów równa jest liczbie elektronów. Czyli:
ln+lp+le=86 jeżeli ln=32 oraz lp=le to:
32+2.lp=86 oraz lp=27. Po rozpisaniu konfiguracji elektronowej dla 27 elektronów otrzymamy:
1s22s22p63s23p64s23d7 - leży w 4 okresie i 9 grupie.

 

75 Odp. D
0x01 graphic

W pierwszym etapie następuje eliminacja chlorowodoru, a w ostatnim utlenienie propan-2-olu do propanonu.

 

76 Odp. C
Jeżeli kwas monokarboksylowy ma masę molową 46g/ to musi to być kwas mrówkowy - odpowiedź A lub C. Alkohol drugorzędowy (alkohol izopropylowy czyli propan-2-ol) występuje tylko w punkcie C.

 

77 Odp. B
0x01 graphic

 

78 Odp. D
Kwas borowy jest kwasem trójprotonowym i może dysocjować trójstopniowo:
H3BO3 = H+ + H2BO3-
H2BO3- = H+ + HBO32-
HBO32- = H+ + BO33-
Druga stała dysocjacji opisana jest więc wzorem: 0x01 graphic

 

79 Odp. A
W 300cm3 H2SO4 o stężeniu 2M znajduje się 0,3.2=0,6mol=0,6mol.98g/mol= 58,8g kwasu.
W 400cm3 0,7M kwasu znajduje się 0,4.0,7=0,28mola=27,44g kwasu.
Po zmieszaniu ich ze sobą otrzymaliśmy roztwór w którym znajduje się 58,8+27,44=86,24g kwasu. Roztwór ten waży m=d.v=1000cm3.1,06g/cm3=1060g.
c%=100%.ms/mroztw.=8,14%.

 

80 Odp. C
Stężenie 40% oznacza, że w 1000g roztworu znajduje się 400g soli. 1000g roztworu zajmuje objętość V=m/d=784cm3. W tej objętości znajduje się n=V.Cm=0,784dm3.6mol/dm3=4,704mola. Czyli 4,784 mola soli waży 400g, więc soli M=m/n=85g/mol.

 

81 Odp. A
W temperaturze pokojowej [H+][OH-]=1.10-14. Dla czystej wody =7, a pKa=14

 

82 Odp. C
Jeżeli w 500g wody rozpuszczono 0,1mola BaO (m=15,3g), to powstało 0,1mola Ba(OH)2:
BaO + H2O → Ba(OH)2
0,1mola Ba(OH)2=17,1g. Masa roztworu równa jest masie wody i dodanego tlenku baru mroztw.=515,3g. Stężenie procentowe c%=3,32%

 

83 Odp. D
Podczas fermentacji alkoholowej glukozy zachodzi następująca reakcja;
C6H12O6 →  2C2H5OH + 2CO2
90g glukozy to 0,5 mola. Z tej ilości glukozy można otrzymać więc 1mol etanolu i 1 mol CO2 czyli 46g etanolu i 22,4dm3 tlenku węgla(IV).

 

84 Odp. B
Zapiszmy równanie reakcji:
CnHm + O2 →  nCO2 + m/2H2O
Z treści zadania wiemy, że jeżeli węglowodoru jest 1 mol to CO2 i H2O są po 2mole. 2mole wody, oznacza, że wodoru są 4mole. Poszukiwany węglowodór posiada więc wzór empiryczny (C2H4)n. Może to być tylko eten.

 

85 Odp. B
Dla reakcji: 3N2O + 2NH3 = 4N2 + 3H2O wzór na stałą równowagi ma postać: 0x01 graphic

. Stężenie równowagowe amoniaku obliczymy po przekształceniu tego wzoru: 0x01 graphic

. Po podstawieniu danych z zadania otrzymamy: [NH3]=3mol/dm3

 

86 Odp. A
MnO2 + 4HCl →  Cl2 + MnCl2 + 2H2O
CaC2 + 2H2O →  HCCH + Ca(OH)2
CH3COONa + NaOH →  CH4 + Na2CO3
Cu + 2H2SO4 →  SO2 + CuSO4 + 2H2O
Największą masę molową ma chlor.

 

87 Odp. D
Roztwory wodne o pH<7 posiadają bezwodniki kwasowe (SO2) oraz sole słabych zasad i mocnych kwasów (Al2(SO4)3).

 

88 Odp. A
Atom centralny nie posiada pary elektronowej (ma jedynie sekstet elektronów). Takim pierwiastkiem z wymienionych może być jedynie bor.

 

89 Odp. A
Takim pierwiastkiem nie może być chlor (nie należy do bloku s). Argon leży w 3 okresie, więc pierwiastek X musi być z 4 okresu. Potas ma mniejszą elektroujemność od sodu (elektroujemność w grupie maleje ze wzrostem liczby atomowej). Tym pierwiastkiem jest wapń.

 

90 Odp. B
Jeżeli pierwiastek leży w 4 okresie i 7 grupie to musi mieć siedem elektronów walencyjnych na orbitalach 3d54s2. Przechodząc w jon dwudodatni oddaje dwa elektrony z orbitalu 4s.

 

91 Odp. C
Tlen i wodór w stosunku 1:2 mogą wydzielać się tylko podczas elektrolizy wody, kwasów tlenowych, wodorotlenków metali alkalicznych i ziem alkalicznych (metale 1 i 2 grupy), soli metali z 1 lub 2 grupy i reszty kwasowej kwasu tlenowego.

 

92 Odp. D
Potencjały normalne przedstawionych ogniw:
Cr|Cr3+ E=-0,71
Pb|Pb2+ E=-0,135
Cu|Cu2+ E=+0,337
Ni|Ni2+ E=-0,25
elektroda niklowa będzie ogniwem ujemnym, czyli anodą (nikiel będzie się utleniać Ni →  Ni2+ + 2e) gdy połączona będzie z ogniwem o wyższym potencjale

 

93 Odp. D
Zawsze kwas silniejszy wypiera słabszy, pierwiastek aktywniejszy mniej aktywny. Magnez jest bardziej aktywny od żelaza (zobacz szereg aktywności metali lub szereg napięciowy metali), dlatego magnez będzie się roztwarzał, a żelazo wydzielało z roztworu. Również żelazo jest bardziej aktywne od miedzi i ona przejdzie do roztworu wypierając miedź.

 

94 Odp. D
0x01 graphic

 

95 Odp. A
W reakcji pierwszej po stronie produktów występuje woda. Atomów wodoru po prawej i lewej stronie jest tyle samo, więc a = O2: 4NH3 + 5O2 →  4NO + 6H2O. Po uwzględnieniu współczynników b = NO.
W reakcji drugiej 2NO + O2 →  2NO2 uwzględnienie współczynników daje c = NO2
W reakcji trzeciej: 3NO2 + H2O →  2HNO3 + NO

 

96 Odp. B
Jeżeli jest sześcioczłonowy pierścień aromatyczny to zostają dwa atomy węgla, które mogą tworzyć następujące pochodne benzenu:
0x01 graphic

 

97 Odp. D
konstytucyjna ma bardzo szeroki zakres. Obejmuje izomerię położenia, łańcuchową oraz funkcyjną. Wszystkie wymienione związki mają wzór cząsteczkowy C4H8O i są izomerami konstytucyjnymi.

 

98 Odp. B
Roztwór 25% procentowy KNO3 w temperaturze 30oC oznacza, że w 75g wody rozpuszczono 25g KNO3 (definicja stężenia procentowego). Rozpuszczalność odnosi się do 100g wody. Ułóżmy więc proporcję:
w 75g wody znajduje się 25g KNO3, to
w 100g wody znajduje się x g
x=33,3g. Z tabeli możemy odczytać, że w tej temperaturze rozpuści się 45,8g KNO3 - roztwór jest więc nienasycony w temp. 30oC.
Po ochłodzeniu roztworu do 20oC rozpuszczalność wynosi 31,6g KNO3. Nadmiar 33,3-31,6=1,7g wykrystalizuje, a roztwór będzie nasycony w tej temperaturze.

 

99 Odp. C
Zawsze [H+][OH-]=1.10-14. Jeżeli [H+]=[OH-]/100 (z treści zadania), to 100.[H+]=[OH-]. Po podstawieniu tego stężenia do wzoru na iloczyn jonowy otrzymamy:
100[H+]2=1.10-14 , [H+]=1.10-8, a pH=8

 

100 Odp. A
W 1dm3 znajduje się:
0,2mola jonów Ca2+ oraz 0,4mola jonów Cl-; oraz dodatkowo 117g/58,45g/mol =2mole jonów Na+ i 2 mole jonów Cl-. Czyli 2mole jonów Na+, 2,4mola jonów Cl- oraz 0,2mola jonów Ca2+. Po dodaniu 0,5mola Ca(NO3)2 w roztworze znajdzie się dodatkowo 0,5mola jonów Ca2+ oraz 1mol jonów NO3-. W sumie mamy: 2,4mola jonów Cl-, 2mole jonów Na+, 1mol jonów NO3- oraz 0,7mola jonów Ca2+. Całość znajduje się w objętości V, a więc stężenia molowe odpowiednich jonów są proporcjonalne do ich ilości. Można więc porównywać ilość jonów:
[Cl-]>[Na+]>[NO3-]>[Ca2+] ( lub [Ca2+]<[NO3-]<[Na+]<[Cl-])Wyszukiwarka