umowa zlecenie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


Umowa zlecenia  nr

Zawarta w , w dniu , pomiędzy:

Zamawiającym , reprezentowanym przez

a

Wykonawcą - Panem(nią) zamieszkałym(łą) .

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pracę:

§ 2

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas od do . Termin wykonania pracy ustala się na: r.

§ 3

Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie po przyjęciu wykonanej pracy zgodnie z niniejszą umową wg ilości przepracowanych godzin. Podstawą ustalenia wynagrodzenia jest stawka za godzinę. Od kwoty wynagrodzenia potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę terminowo i bez usterek. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie  do jednego tygodnia od daty zgłoszenia.

§ 5

Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu pełnionych przez niego czynności objętych niniejszą umową.

§ 6

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania w/w pracy.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

............................................                                            ............................................

            Zamawiający                                                                   WykonawcaWyszukiwarka