Zadania do cwiczenia4, UG, SEM3, GENETYKA


Geny letalne, dziedziczenie cech sprzężonych z płcią i cech związanych z płcią

Zadanie 1

Gen p dający u lisów srebrzystą barwę włosa zmutował w dwóch kierunkach: genu P - dającego barwę platynową oraz genu Pb - dającego lisy tzw. białopyskie. Oba geny powstałe na skutek mutacji są dominujące w stosunku do genu srebrzystości - p. Zmutowane geny w stanie homozygotycznym dają efekt letalny (PP i PbPb), heterozygoty PPb również nie są zdolne do życia i giną przed urodzeniem.

Podaj ile i jakich genotypów oraz fenotypów można teoretycznie oczekiwać w populacji lisów, w której wystąpią wszystkie allele: p, P, Pb, a ile jest ich w rzeczywistości, po uwzględnieniu letalnych efektów genów zmutowanych?

P - platynowy p, P, Pb

Pb - białopyski pp, Pp, Pbp, PP, PbPb, PPb,

p - srebrzysty srebrzysty, platyn., białopyski

PP - letalne

PbPb - letalne

PPb - giną

Zadanie 2

Jakiego potomstwa i w jakich proporcjach można oczekiwać po skojarzeniu następujących par?

platynowy × platynowy, białopyski × białopyski,

platynowy × białopyski, białopyski × srebrzysty,

platynowy × srebrzysty, srebrzysty × srebrzysty.

P p Pb p P p Pb p P p p p

P PP Pp Pb PbPb Pbp Pb PbP Pbp p Pbp pp p Pp pp p pp pp

p Pp pp p Pbp pp p Pp pp p Pbp pp p Pp pp p pp pp

Zadanie 3

Ten sam hodowca chce uzyskać możliwie najwięcej lisów białopyskich.

Jakie kojarzenia powinien zastosować, żeby cel osiągnąć najmniejszym kosztem?

0x08 graphic
Pbp Pbp x pp

Zadanie 4

Hodowcy norek kojarząc ze sobą zwierzęta srebrzyste z jasnoniebieskim podszyciem uzyskiwali zawsze mioty małe składające się w 1/3 z potomstwa standard i w 2/3 z takiego jak rodzice. Co można powiedzieć o genetycznym podłożu tej cechy?

?

Zadanie 5

Barwa nóg u kur wyznaczona jest przez sprzężoną z płcią parę genów Y, y. Recesywny gen wyznacza nogi zielone - jego dominujący allel nogi jasne (żółte lub białe).

Jakich kurcząt możemy oczekiwać po skojarzeniu koguta zielononogiego z kurami o nogach białych?

A jakich kojarząc koguta białonogiego z kurami zielononóżkami?

Y - nogi jasne

y - nogi zielone

samiec - ZZ

samica - ZW

Zy Zy 1. ZY Zy 2. ZY ZY

ZY ZYZy ZYZy Zy ZYZy ZyZy Zy ZYZy ZYZy

W ZyW ZyW W ZYW ZyW W ZYW ZYW

Zadanie 6

Koguta mieszańca po matce leghorn (nogi żółte) i ojcu zielononóżce skojarzono z kurami leghornami.

Jakich kurcząt i w jakich proporcjach możemy oczekiwać po danych rodzicach?

Jakie będą efekty kojarzenia tego samego koguta z kurami zielononóżkami?

ZY Zy

ZY ZYZY ZYZy 50% samców z żółtymi nogami

W ZYW ZyW 25% samic żółto - i 25% zielononóżek

ZY Zy

Zy ZYZy ZyZy 25% samice żółto - i 25% zielononóżki

W ZYW ZyW 25% samce żółyo - i 25% zielononóżki

Zadanie 7

Mamy ptaki --> czystej krwi[Author:Z] : leghorny i zielononóżki oraz ich obukierunkowe mieszańce (tj. ptaki pochodzące po matkach leghornach i ojcach zielononóżkach i odwrotnie). Podaj genotypy wymienionych tu grup ptaków oddzielnie dla każdej płci. Jakie należałoby zastosować kojarzenia, aby uzyskać kurczęta, u których już po wylęgu można by odróżnić płeć na podstawie barwy nóg?

samce samice

ZYZY ZYW

ZyZy ZyW

ZYZy

0x08 graphic
P: ? x ? F1: ZyW i ZYZy/ZYZY lub ZYW i ZyZy

ZY Zy Zy Zy

ZY ZYZY ZYZy ZY ZYZy ZYZy samce zółtonóżki

W ZYW ZyW W ZyW ZyW samice zielononóżki

Zadanie 8

U kur upierzenie jastrzębiate dominuje nad jednolitym i uzależnione jest od sprzężonego z płcią genu bar - B, powodującego prążkowane rozjaśnienie barwnych piór.

Podaj jakiego potomstwa i w jakich proporcjach możemy oczekiwać po jastrzębiatym, homozygotycznym kogucie i czarnych kurach?

Jakie będzie pokolenie następne uzyskane z losowego kojarzenia potomstwa tej pary?

B - jastrzębate

b - jednolite

ZB ZB

Zb ZBZb ZBZb 100% jastrzębatego

W ZBW ZBW

ZB Zb

ZB ZBZB ZBZb 75% jastrzębate

W ZBW ZbW 25% czarne (tylko samce)

Zadanie 9

Po jastrzębiatym kogucie otrzymano wyłącznie jastrzębiate kurczęta, ale o różnej barwie nóg: samce miały nogi żółte, a samice zielone. Podaj genotypy potomstwa i rodziców (zakładamy brak crossing- over).

F1: ZBZBZYZY/ZBZbZYZy i ZBWZyW

kogut kura

P: ZBZbZYZy x ZBWZYW

Zadanie 10

U kur grzebień groszkowy wyznaczony jest przez dominujący, autosomalny gen P, którego recesywny allel p, warunkuje grzebień pojedynczy. Para sprzężonych z płcią genów K, k decyduje o szybkości upierzenia (K - powolne opierzanie się, k - szybkie opierzanie się).

  1. Jakiego potomstwa ze względu na obie omawiane cech możemy oczekiwac po skrzyżowaniu koguta PpKk z kurami ppk?

  2. Jaki jest genotyp koguta, który skojarzony z kurami szybko opierzającymi się o prostym grzebieniu dał potomstwo o grzebieniu prostym, ale wolnoopierzające się?

P - grz. groszkowy

p - grz. prosty

K - powolne opierz.

k - szybkie opierz.

  1. P: ZKZkPp x ZkWpp

ZKP ZKp ZkP Zkp 1:1:1:1

Zkp ZKZkPp ZKZkpp ZkZkPp ZkZkpp

Wp ZKWPp ZKWpp ZkWPp ZkWpp

Zadanie 11

Czarne lub żółte zabarwienie sierści u kotów zależy od jednej pary genów B, b mającej locus w chromosomie X. Gen B daje żółtą barwę sierści, gen b czarną. Heterozygoty są szylkretowe (czarno-żółte).

Jakiego fenotypowo potomstwa i w jakich proporcjach możemy oczekiwać po następujących parach rodziców:

samica samiec

łaciata × żółty

łaciata × czarny

czarna × żółty

żółta × czarny

Zadanie 12

Czy możliwe jest urodzenie przez jedną kotkę w jednym miocie trzech samiczek o trzech różnych barwach futerka?

Zadanie 13

Żółta kotka dała miot składający się z 5 kociąt: 2 żółte i 3 łaciate. Zakładamy, że miot pochodzi od jednego ojca.

Określ genotyp ojca.

Podaj płeć kociąt.

Zadanie 14

Łaciata kotka dała w dwu kolejnych miotach, każdy złożony z czterech kociąt, następujące kocięta:

I miot: 2 samce żółte, 1 samiczka żółta, 1 samiczka łaciata;

II miot: 2 samce żółte, 1 samiczka czarna, 1 samiczka łaciata.

Czy oba mioty pochodziły od tego samego ojca (uzasadnij)?

Jeżeli nie, to podaj genotypy obu ojców.

Zadanie 15

U drozofili para genów mieszcząca się w chromosomie X warunkuje szarą (S) lub żółtą (s) barwę tułowia.

Przeprowadź analizą podanego niżej rodowodu i wypisz za pomocą symboli wszystkie możliwe do rozpoznania genotypy.

0x01 graphic

Zadanie 16

Mamy populację homozygotycznych ♀ Drosophila o szarej barwie tułowia i tylko jednego żółtego samca. Przez odpowiednie kojarzenia chcemy uzyskać populację wyłącznie żółtych owadów. Podaj sposób postępowania

Zadanie 17

Występowanie u pewnych ras bydła sierści barwy mahoniowej lub czerwonej zależy od jednej pary związanych z płcią genów M, m. Homozygoty MM są zawsze mahoniowe, a mm zawsze czerwone, zarówno wśród samców, jak i samic. Maść heterozygot Mm zależy od płci zwierzęcia: buhaje mają sierść mahoniową, a krowy czerwoną.

Mahoniowa krowa pokryta mahoniowym buhajem urodziła czerwone cielę.

Podaj genotyp rodziców i płeć cielęcia.

Jakiego potomstwa i w jakich proporcjach możemy oczekiwać po tej parze rodziców, jeżeli będą nadal kojarzone ze sobą?

Zadanie 18

Czerwona krowa pokryta czerwonym buhajem urodziła mahoniowe cielę.

Podaj genotypy rodziców i płeć cielęcia.

Z jakim prawdopodobieństwem można oczekiwać różnych fenotypów w F1 otrzymanym z kojarzeń takich samych par rodzicielskich?

Zadanie 19

Podaj, jakiego F1 i F2 można oczekiwać kojarząc czerwonego buhaja z mahoniową krową (oczywiście bierzemy pod uwagę wiele takich samych par)?

Określ genotypy i fenotypy potomstwa oddzielnie dla każdego pokolenia i płci.

Zadanie 20

Dwie czerwone krowy o różnych genotypach skojarzono z czerwonym buhajem. Po krowie I otrzymano czerwoną cieliczkę, po II mahoniowego buhajka. Jakie były genotypy wymienionych tu zwierząt.

Zadanie 21

U pewnych ras owiec bezrożność (i rogatość) jest cechą związaną z płcią. Zwierzęta BB są bezrożne, bb rogate bez względu na płeć. Natomiast heterozygoty Bb mają różne fenotypy zależnie od płci: samce są rogate, a samice bezrożne.

Rogaty tryk skojarzony z rogatymi owcami dał potomstwo zarówno rogate, jak i bezrożne.

Podaj, jaki procent stanowiły sztuki bezrogie i jaka była ich płeć.

Zadanie 22

Czy w potomstwie owiec bezrożnych mogą się pojawić zwierzęta rogate?

Jeżeli tak, to podaj jak często i jakie muszą być spełnione warunki.

homozygotyWyszukiwarka